Tájékoztatás - A kapitalizmus nem halt meg, de életre kell kelteni

 

Tájékoztatás

https://youtu.be/hBKGpMUhANI

I.

 

A Jobbik Csongrád Megyei Választmányának Szegeden, 2012. április 17-én tartott ülése Hegedűs Roland, a Jobbik Zsombói Szervezete elnökének a Függetlenségi Csoport nevében tett előterjesztését[1] meghallgatta, és egyhangú szavazattal elfogadta az abban szereplő alábbi két határozati javaslatot:

 

1.   A Függetlenségi Csoport kezdeményezésére és annak támogatásával a Jobbik Csongrád Megyei Választmánya hozzon határozatot egy szakmai anyag létrehozásáról, amely segítséget nyújt a Jobbik EU-szkeptikus politikai irányvonalának kialakításában. Az elkészült anyagot juttassuk el a Jobbik szakmailag illetékes munkacsoportjainak, és a politikai vezetésnek.

 

2.   A Függetlenségi Csoport kezdeményezésére a Jobbik Csongrád Megyei Választmánya hozzon határozatot dr. Halász József népszavazási kezdeményezéseinek elvi támogatásáról.

 

II.

 

A Választmányi ülés után Vona Gáborral folytatott négyszemközti megbeszélésen az Elnök úr – az ott elfogadott határozatok alátámasztására - egyetértett a következőkkel:

 

1.   A Jobbik Csongrád megyei Választmányának határozatát kiterjesztve, pártrendszeren felülálló nemzeti egység megteremtése érdekében népi elégedetlenséget kifejező mozgalomként – amellyel kapcsolatban dr. Gaudi-Nagy Tamás frakcióvezető-helyettes úrral korábban megbeszélést folytattam – hangot adunk a gyarmatbirodalmi tagságunk megszüntetésére vonatkozó követelésnek az általam előterjesztett (EU, IMF és NATO tagságunk megszüntetését indítványozó) aláírásgyűjtő ívek[2] alapján, annak ellenére, hogy azok hitelesítését az OVB, valamint a Kúria jogellenesen megtagadta.

 

2.   A világválság Európára vonatkozó általános megoldása az, hogy az államok függetlenségi jogainak összevonására – és ezzel a nemzeti érdekvédelem feltételeinek megszüntetésére - épülő föderatív Európai Unió helyére lép az államok szerves egységét a tevékenységek összehangolásával biztosító Európai Konföderáció (Nemzetek Európája).

      Mivel a föderatív Európai Unió a konföderatív Európai Gazdasági Közösségből alakult át a Maastrichti Szerződéssel, a visszaalakulást szorgalmazó európai népi kezdeményezés alapján az Európai Parlament döntése egy korábbi minta megismétlődése, ezért az Elnök úr – a Jobbik választási céljával azonosan - támogatja az Európai Unió Európai Konföderációvá történő átalakulását előkészítő aláírásgyűjtést[3], összhangban azzal az előzetes megbeszéléssel, amit dr. Morvai Krisztinával, a Jobbik Európai Parlamenti képviselőjével folytattam.      

 

3.   Az ősi (sumér) civilizáció jelenti a megbukott nyugati civilizáció alternatíváját, ezért az Elnök úr támogatja azt a - Z. Kárpát Dániel igazgató úrral korábban egyeztetett – javaslatomat, hogy az Attila Király Népfőiskola biztosítson lehetőséget a Szent Korona Értékrend Akadémia első[4] és második[5] fokozata megrendezésére.

 

4.   Az ősi civilizáció társadalomszervezési elve az alulról építkezés. Ennek megfelelően a Jobbik megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a Szent Korona Értékrend alapján kidolgozott Települési Önellátó Rendszert[6] megfelelőnek tartja-e az önszerveződés megvalósítására, arra a több mint 400 települési önkormányzatra alapulva, ahol jobbikos önkormányzati képviselő működik.

 

III.

 

1.   Szeretettel kérek mindenkit, hogy tegye félre azokkal a szervezetekkel, személyekkel szembeni averzióját, akik tesznek vagy tenni akarnak a nemzet megmentéséért az ősi civilizáció visszaállításával.

 

2.   Kérem a Jobbik megyei Választmányait, települési szervezeteit arra, hogy támogassák a Csongrád megyei Választmány határozatainak végrehajtását.

 

3.   Kérem mindazokat a szervezeteket és magánszemélyeket, akik egyetértenek a népi elégedetlenség fenti célkitűzéseivel, részvételükkel erősítsék a népi elégedetlenséget kifejező mozgalmat.

 

Kelt Szegeden, 2012. április 19-én.

 

Tisztelettel: dr. Halász József

 

_________________________________________

 


A kapitalizmus nem halt meg, de életre kell kelteni

 

A megmondó-ember megmondta! Ha ő megmondta, akkor úgy is van.

Vagy mégsem?

 

Bod Péter Ákos megmondta, hogy minden ellenkező híreszteléssel és tapasztalattal szemben a kapitalizmus nem bukott meg, csak „az európai típusú kapitalizmus került válságba”[7], ami csak „az Egyesült Államok, Nyugat-Európa és Japán krízise”.

Ez azt jelenti, hogy Kelet- és Közép-Európa (benne Magyarország), Ázsia, Afrika, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Ausztrália valami mástól szenved. Na, de mitől, kedves Bod Péter Ákos úr?

 

„A kapitalizmus nem mondott csődöt, és ellentétben az 1929-1933-as krízissel, nem jelent meg ’váltótársa’, nincsenek alternatív rendszerek vagy teóriák, ’nincs új Keynes, Marx vagy Max Weber’".

Rossz hírem van az Ön számára, Bod úr! Van ’váltótárs’, nemcsak a kapitalizmusra, hanem az annak teret adó nyugati (diktatórikus) civilizációra.

Ez a váltótárs nem a diktatúra egy másik formája, hanem a nemzetek és az emberek szabadsága.

Ez a váltótárs az az ősi civilizáció, aminek a Teremtő akarataként megszemélyesülő eszmei tisztasága meghatározza az emberi társadalom szerves együttélését, benne a gazdaságot is.

 

Ön saját magát és azonos érdekű társait megnyugtathatja, bizonyíthatja nekik, hogy ami körülöttük van, az nem igaz, a halott nem is halt meg, életre lehet kelteni.

 

A baj az, hogy amíg Ön és társai ezt bizonygatják, addig nap, mint nap azt tapasztalja a munkanélküli, a lakásától megfosztott, a munkaerőpiacon megvásárolt bérrabszolga, a nyugdíjas, a jövőtlenné tett fiatal, hogy ez nem igaz.

Azt látják, hogy a nemzetvesztés kijelölt ítéletvégrehajtója, Orbán Viktor „nem akarja tudni”, amit a harmadik típusú beszélgetésen gazdáitól hallott, ahol ő csak egy szót mondhat: „igen”, amikor kettős beszéddel biztat itthon, nyugtat az Európai Parlamentben[8].

 

Azt látjuk itthon, hogy amit Ön állít, Bod úr, az szemenszedett hazugság, a liberális kapitalizmus hullája fertőzi Magyarországot, a gyarmatbirodalom diktátumainak „jogharmonizációjával[9], akaratát megalázásunkkal ránk kényszerítő „fegyelmezéssel[10] és közvetlen zsarolásunkkal[11].

Ez a sírba ereszkedő liberális kapitalizmus arra kényszerít bennünket, hogy érdekeinkkel szembefordulva fegyverkezzünk rabságunk megvédéséért[12].

 

Nincs véletlen.

Ütemezetten mai hírlevelemben kezdem el a Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozatának „A mátrix (tábla) elmélet a liberális-kapitalista és a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjában (paradigmájában)” c. része ismertetését.

A diktatórikus (nyugati) és az ősi civilizáció közötti különbséget a mátrix-elméletek különbözősége mutatja.


Szent Korona Értékrend Akadémia

második fokozat (gyakorlati alkalmazás) munkaanyaga - https://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf

 

Mit

 

A „Mit” kérdésre adott válasszal válik egyértelművé, hogy a paradigmaváltás mit jelent a gyakorlatban.

 

A válasz bizonyítja be, hogy az eszmei gondolkodási mód azért alap, mert a szkíta-hun gondolkodási mód biztosítja a kötelezettség és jog kettős egységében érvényesülő egy és ugyanazon szabadságot, amit ma úgy mondunk: esélyegyenlőség. Ezt a második Vérszerződéssel (Szeri Szerződéssel) erősítették meg őseink, „egy atyától és egy anyától származónak” (Kézai), vagyis testvérnek fogadva el egymást, rangtól és származástól függetlenül. (A Quedlinburgi Szerződés után a „jövevény nemesek” - ugyancsak Kézai – mintájára oszlott meg a szabad magyarság nemesekre és nem-nemesekre.)

 

Ennek továbbgondolásával jutunk el arra a következtetésre, hogy a szabályozásnak is az esélyegyenlőséget kell biztosítania.

Azt, hogy a szabályozás biztosítja-e az esélyegyenlőséget, az a szegletkő határozza meg, amire a szabályozás épül. Ez a szegletkő az iránymutatás, ami, ha a Teremtőtől származik, akkor a szerves egységben élést jelenti, ha nem, akkor megosztottságot, mert egy kisebbség érdekeinek erőszakos érvényesítése valósul meg a többség érdekeivel szemben.

 

Az iránymutatást vagy a Teremtő akaratának megfelelő Szabadság Alkotmánya adja, vagy egy diktátum-rendszer, amely annyi diktátumból áll, amennyi - egymást erősítve - a diktatúra fennmaradásához szükséges. Korunkban három szervezet kell a diktatúra érdekeinek védelméhez, ennek megfelelően három diktátum van: az EU-é a Lisszaboni Szerződés, az IMF-é a Nemzetközi Valuta Alap alapokmánya és a NATO-é, az Észak-atlanti Szerződés.

 

Az iránymutatás államok feletti. Ha a Teremtő akaratát közvetíti, akkor örök és változtathatatlan, ha nem, akkor a diktátorok akarata szerint változó (az utóbbi időkben: szocialista-kommunizmus vagy liberális kapitalizmus).

Az iránymutatás határozza meg egy történelmi időszakra az irányelveket, amelyek egy-egy államra vonatkozó Alaptörvények.

A mindennapi élet szabályozása és összehangolása (vagyis az irányítás és a végrehajtás) a Teremtő iránymutatását követve az egység irányelveire épülő Alaptörvények alapján döntési folyamatként, az önrendelkezés alapján, alulról építkezik, míg diktatúra alatt a diktátum végrehajtási utasításaként, felülről lebontva szabályozza a mindennapokat.

 

Az iránymutatás forrása határozza meg a hatalomgyakorlás módját.

A Teremtő iránymutatását követő rendszerben az irányítás a Teremtő akaratának érvényelülését biztosítja ellenőrizve a végrehajtást. Őseink hagyományában ennek a kettős egységben élő kapcsolatnak a jelképe a Nap (kündü) és a Hold (gyula).

A most megbukott diktatúra irányítását azok végzik, akiknek érdeke a megosztottság fenntartása. Az iránymutatás szerinti végrehajtás azoknak a helytartóknak a „tisztje”, akik vállalták saját nemzetük elárulását.

 

A hatalom gyakorlóinak kiválasztását is az iránymutatása forrása határozza meg.

A Teremtő iránymutatását követő rendszerben a közszabadság elve érvényesül a hatalmat gyakorlók kiválasztásában. A rátermettségüket bizonyító emberek megbízást kapnak a többi embertől érdekeik képviseletére, akik jogosultak a megbízatást visszavonni, amennyiben a megbízott nem az ő érdekeiket képviseli.

A most megbukott diktatúra rendszerében a nyugati civilizáció polgári demokráciának nevezett elve szerint történik a hatalmat gyakorlók kiválasztása. A társadalmat megosztják rész-érdekek egymással szembeállításával. Az egyes rész-érdekeket a pártok képviselik, amelyek programokat – ténylegesen ígéretlistát - készítenek, hiszen annak betartása rájuk sem kötelező[1], hiszen bármit is ígérnek, hatalomra kerülésük esetén az diktatúra iránymutatásaként kell a helytartóságot kormányozni.

A választási kampányidőszakban megtévesztéssel azt sugallják, hogy hatalomra kerülésük esetén az ígéretlistájukban leírtakat valóra váltják. A jelölteknek, akik a párt színében indulnak a választásokon, a megtévesztés elfogadtatása és – hatalomra kerülés esetén – az ígéret megszegése a feladatuk.

 

A Teremtő iránymutatását követő rendszerben az értékek teremtése és felhasználása, vagyis az igény és a lehetőség összhangja a lelki, szellemi és anyagi életfeltételek kielégítésének módszere. A pénz kizárólag értékcsere-eszköz, ezért fedezete az anyagtalan és anyagi értéknövekedés.

A most megbukott diktatúra rendszere a kínálat-monopóliumokat szolgálja ki. Ennek megfelelően a kínálat által manipulált kereslet összhangnélkülisége működteti. Ez az összhangnélküliség váltotta ki az erkölcsi bukást, ami gazdasági és társadalmi válságot okozott.

A látszat-értéket képviselő (tehát érték-fedezettel nem rendelkező) pénz önmagát növeli, ezzel törvényszerűen elszakad a létrehozott és létrehozható értéktől. (Már legalább tíz éve átlépte a fedezetnélküliség a kritikus 50 %-os határt.)

 

Mindezeket a mátrix-elmélet fogalja össze, ezért annak leírását – önmagam plagizálásával – az Első Fokozat anyagából másolom ide:

 

„A mátrix (tábla) elmélet a liberális-kapitalista és a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjában (paradigmájában)”

 

1.   Alapértelmezések

      Gazdaság - közgazdaság

      Az önellátás

      A gazdaság szerkezete

      A gazdaság szabályrendszere

 

2.   A válságot okozó gazdasági gondolkodási mód minta (paradigma)

A természetellenes mátrix-elmélet

A természetellenes mátrix-elméletet követő Európai Unió

 

3.   A válságot megszüntető gazdasági gondolkodási mód minta (paradigma)

      A természetes mátrix-elmélet

      A természetes mátrix-elméletet követő Gondoskodó Magyarország

____________________________________________________________

 

1. Alapértelmezések

 

Ahhoz, hogy megértsük az irányítási és vezetési feladatok összefüggésrendszerét (Mátrix-elméletet), ismerni kell azokat a fogalmakat, amelyek ezt a rendszert alkotják, kiemelten a közgazdaság és az önellátás fogalomkörét, szorosan vett kapcsolataikkal együtt.

 

Mindkét fogalom értelmezésénél a magyar nyelvből indulok ki.

 

Gazdaság - közgazdaság

 

A gazdaság fogalma alapértelmezésben egy család értékteremtő, értékőrző és értékhasználó feladatainak egységét jelenti.

Tehát a gazdaság az értékhez kötődik.

Az érték, amit a család teremt, őriz és használ az emberből ered, az ő lelki, szellemi és testi tevékenysége hozza létre. Ennél fogva az érték – és az ezt teremtő, őrző és használó gazdaság – nem korlátozódik kizárólagosan annak egyetlen megnyilvánulási formájára sem, sem a lelki értékre, sem a szellemi értékre, sem az anyagi értékre. Ezek szerves (vagyis egymást erősítve önmagukat erősítő) egysége jelenti az értéket.

Azoknak az értékeknek az összessége, amelyet egy gazdaság létrehozott, a gazdaság vagyonát alkotja.

 

Ebből az alapértelmezésből épül fel az emberi közösségek különböző szintjeinek gazdasága, a település, a járás, a megye és az ország gazdasága.

 

A családi gazdaságok feladatait különböző szinteken összehangoló egységek jelentik a köz(össég) gazdaságát.

 

Az önellátás

 

Minden gazdaság arra törekszik, hogy az önmaga által létrehozott értékek biztosítsák életfeltételeit.

Az ember életfeltételei lelkiek, szellemiek és anyagiak, vagyis ugyanazt a hármas egységet mutatják, mint a gazdaságban létrehozott, őrzött és felhasznált értékek.

 

A gazdaság működtetésének lehetőségeit (vagyis a gazdálkodást – ökonómiát) meghatározza az az élettér (környezet – ökológiai), amelyben tevékenységét kifejti.

A családi gazdaságok határozzák meg azokat az igényeket, amelyek az életfeltételekből erednek, és azokat a lehetőségeket, amelyeket ezek teljesítéséhez szükségesek, függetlenül attól, hogy életterük lehetővé teszi-e igényeik kielégítését saját lehetőségeivel.

A különböző szintű és élettér-jellemzőkkel rendelkező gazdaságok különböző mértékben tudják az életfeltételek által meghatározott igényeiket önmaguk kielégíteni, ezért alakul ki természetes módon a különböző gazdaságok közötti értékcsere-rendszer.

 

A gazdaságok közötti értékcsere legegyszerűbb módja a közvetlen csere az értékazonosság elve alapján. Abban az esetben, amikor nem lehetséges a közvetlen csere, az értékek cseréje közvetett módon, egy értékközvetítő eszköz, a pénz közbeiktatásával történik.

 

Az alapértelmezések összefoglalása a gondolkodási mód minta (paradigma) váltás megalapozása érdekében:

 

1.   A gazdaság a lelki, szellemi és anyag értékek teremtésének, őrzésének és használatának szerves egysége, tehát nem az anyagi értékekre vonatkozik kizárólagosan.

      Mivel a vagyon a teremtett, őrzött és használt értékek összessége, a fogalma nem korlátozódik az anyagi értékekre.

2.   Az önellátás az értékek értékazonos cseréjének összehangolt rendszere.

3.   A pénz értékközvetítő eszköz, tehát csereértékét az általa közvetített érték (fedezet) határozza meg.

 

A gazdaság szerkezete

 

A gazdáság működtetését (a gazdálkodást) két részének szerves egysége határozza meg:

az élettér, amely a gazdálkodás színtere, a gazdálkodás alapfeltételeinek meghatározója – alapvetően a földrajzi terület,

az ember, aki lelki, szellemi és anyagi értéket teremt, őriz és használ.

 

Jellegéből adódóan a gazdálkodás állandó (statikus) része az élettér, változó (dinamikus) része pedig az ember.

 

Az egy gazdaságban élő emberek döntik el – egyéni jellemzőik által csoportokat (társadalmi csoportokat) alakítva ki -, hogy életterüket hogyan használják értékteremtésre, értékőrzésre és értékhasználatra.

 

A két rész egymást erősítve önmagát erősítő (szerves) egysége egy kétdimenziós táblában (mátrixban) foglalható össze:

 

 

Az iránymutatás a társadalmi csoportokon (vagy – diktatúrában - egy társadalmi csoporton) keresztül határozza meg egy földrajzi terület gazdaságát.

 

A gazdaság szabályrendszere

 

Az iránymutatás határozza meg a társadalom együttélési szabályait (a jogrendszert), vagyis azt, hogy az ember hogyan alakítja ki gazdálkodását, a családtól az államig.

Ebből eredően a jogrendszer szintjei a következők: a szabályozás vezérelve az iránymutatás, amely egy korszak fejlettségnek megfelelő irányelv-rendszert jelöl ki, és az azt megvalósító mindennapi élet együttélését meghatározó szabályozásban válik az irányítás-vezetés gyakorlati eszközévé.

 

A magyar nyelv kifejezi ezeket a szinteket: Alkotmánynak nevezi az iránymutatást (az alkotó alkotásának használatára vonatkozó alapszabályokat), Alaptörvénynek az irányelveket és törvénynek a mindennapi élet együttműködési szabályait.

 

A gazdálkodást meghatározó iránymutatás dönti el, hogy önellátó szabadságot ad-e az államnak, és a kötelességek és jogok egységében megmutatkozó szabadságot ad-e az embernek, vagy elvonja azt az államtól és az embertől egyaránt a szabadság jogát. 

 

Amennyiben az iránymutatás a föld egészét és annak részeit (földrészeket, országokat) a teremtés, megőrzés, használat hármas egységében működteti, akkor érvényesül a gazdaság minden élő és élettelen alkotóelemének szabadsága.

Amennyiben az iránymutatás megbontja az eredendő hármas egységet, akkor a gazdaság minden szintje elveszíti önállóságát, ezzel megszűnik az alkotórészek szabadsága, ami a szeretettel megvalósuló természetes életmódot jelent.

 

A megbontott hármas egység azt jelenti, hogy az iránymutatással egy társadalmi csoport saját érdekeinek rendeli alá a gazdaságot, és ezzel elveszi a többi társadalmi csoport természetes gazdálkodáshoz való jogát.

Ez a természetellenesség kihat az emberiség életterének minőségére is, hiszen – mint a jelenlegi válság is mutatja – az értékek őrzése alárendelődik az életfeltételt biztosító z termelésnek (ami a teremtés helyébe lép) és a használatnak.

 

A szabadságától megfosztott államok kiszolgáltatottak, ezért össze lehet vonni azokat egy szövetségi államba (föderációba), ahol a gazdaság irányításának alulról épülő természetes szintjei helyébe lép a felülről leosztó, diktatórikus irányítási-vezetési rendszer. 

 

A szabadságukat megőrző államok az önellátás által meghatározott igény-lehetőség összhang megteremtésre államszövetséget (konföderációt) hoznak létre.

 


[1] A politikai pártok képviselői által a választási kampányokban tett – a párt ideológiáját, az ahhoz kapcsolódó stratégiákat, ezen belül az ország állapotával kapcsolatos nézeteket tükröző – kijelentések valóságtartalmának vizsgálata nem tartozik a bűnügyekben eljáró hatóságok hatáskörébe, ezen kijelentésekért történő helytállás a politikai felelősség kategóriájába tartozik.

Az ilyen, akár megtévesztő, akár nem megtévesztőnek ítélt nyilatkozatok a választó érdemi szavazási döntését befolyásolják és nem a már kialakult szavazói döntésnek megfelelő, a szavazat leadásához szükséges (és így a büntetőjog által védett) választási eljárási rend biztonságát sértik.

 

(KÖZPONTI NYOMOZÓ FŐÜGYÉSZSÉG Nyom. 44/2007. sz. határozata -

https://szkszhu.szksz.com/lu070308.doc)[1] A Jobbik Csongrád Megyei Választmányának ülése

Szeged, 2012. április 17.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Tisztelt pártelnök úr, tisztelt választmányi vezetők, kedves tagtársaink, kedves vendégeink!

 

Hosszú idő után radikalizálódni látszik a Jobbik politikája, ezáltal megjelent az első
EU-szkeptikus magyar parlamenti párt. Hiszünk benne, hogy ha csak közvetett úton is, de a Függetlenségi Csoport munkája is hatott erre a folyamatra.  Lassan jutott el idáig a Jobbik, és lassan lép tovább ezen az úton. A Jobbik jelenleg érvényes Alapszabálya a párt céljaiként az Alapító Nyilatkozatban meghatározottakat deklarálja. Az Alapító Nyilatkozat, mely 2003-ban, egy évvel az EU-tagság előtt született, érdemben nem foglalkozik az EU-val, és program igényű politikai célkitűzésekkel. A 2010-es választási program több feleletet ad elvi kérdésekre. Fontos, kidolgozott anyag. Az alkotók őszintén törekedtek a nemzeti érdekek védelmére.

A program ugyanakkor a NATO és az EU-tagság keretein belül gondolkodva íródott, így valódi függetlenségi célokig nem jut el. Jogfolytonosságának helyreállításában a program szerepet szán a Szent Koronának, ami a Lisszaboni Szerződést követően, az EU gyarmataként lehetetlen. A Jobbik legutóbbi nyilatkozatai alapján jelenleg felül akarja vizsgálni EU-tagságunkat, illetve népszavazást szeretne kezdeményezni a kilépésről. Dr. Halász József, - a „Függetlenség” c. lapunk egyik neves szerzője - nemrégiben az alábbi kérdésekben tett önálló népszavazási kezdeményezést az Országos Választási Bizottságnál.

 

 „Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya bejelentse kiválási szándékát az Észak-atlanti Szerződésből a Szerződés 13. cikke alapján.”

 „Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya bejelentse kilépési szándékát az Európai Unióból a Lisszaboni Szerződés I. CIKK 50. cikke alapján.”

 „Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya bejelentse kilépési szándékát a Nemzetközi Valuta Alapból, az alapokmány XXVI. Cikkének 1. szakasza alapján.”

 

Február 29-i ülésén az OVB az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését megtagadta. Az interneten elérhető az OVB ülésről készült videó felvétel. Megdöbbentő látni, ahogyan az EU magyarországi helytartói elintézik a beadványokat. Mintha a bizottság tagjai nem is magyar emberek lennének, és mintha mindez nem is Magyarországon történne. Az ügyben benyújtott fellebbezést azóta a Kúria (az Alkotmány Bíróság illetékes utódja) szintén elutasította. Evvel Magyarországon a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, fellebbezni Strasbourgban lehet. Érdemes lenne felhasználni a már régóta EU-szkeptikus nézeteket valló szervezetek tapasztalatait. A Jobbik EU-s parlamenti képviselői segíthetnék az eljárást, vagy végigvihetnék a strasbourgi pert.

 

Jó hír, hogy az országgyűlés március 26-i ülésén Gaudi-Nagy Tamás és a Jobbik védelmébe vette a Dr. Halász József féle népszavazási kezdeményezéseket, és támadta a hatályban lévő magyarellenes jogi szabályozást.

Nyilvánvaló, hogy a Jobbik radikalizálódása gyökereiben érinti a párt politikai elveit, és alapszabályát. Lefektetett, hiteles politikai célok hiányában csak megkésve sodródunk a felgyorsult eseményekkel. Jelenleg már a gyarmattartó szabadkőműves EU legfőbb magyarországi helytartója, Orbán Viktor is EU-szkeptikus színekben tetszeleg, és megint a sosemvolt „rendszerváltás” önelégült mámorában kábítja a népet. Nem fog kilépni a birodalomból. Új rendszerváltást fog hazudni, ez a feladata.

 

Ha a Jobbik nem szeretne kihátrálni az újonnan felvett EU- szkeptikus vonal mögül, több kérdésre kellene mielőbbi választ adnia:

 

·         Önvédelmi stratégiák kidolgozása a magyar államiság visszaszerzésének védelmében. Önellátás, magyar árutermelés, EU-n kívüli kapcsolatok.

·         Magyarország számára a NATO több veszélyt hordoz, mint az EU. Honvédelmi stratégia gyanánt célként ajánljuk a katonailag semleges Magyarország megteremtését (56’ fő célja).

·         Leválás az adósság bizniszről. Izland példája.

·         A fontos változásokhoz alkalmazkodó új, elvi, stratégiai politikai program kidolgozása, ismertetése. Demokratikus legitimáció az Országos Választmány előtt.

·         Az Európában már létező EU szkeptikus, EU ellenes pártok eddigi eredményeinek ismerete, alkalmazása. Az Unió egészére kiterjedő közös EU ellenes fellépések szervezése.

·         Az EU-ból való kilépést kezdeményező népszavazási kísérlettel kapcsolatos kampány kidolgozása.

·         Az EU-val kapcsolatos hiteles, hatékony országos tájékoztató tevékenység a lakosság felé.

·         A magyar parlament ma az EU helytartó rendszerének része. Egy EU ellenes szervezet hosszú távon ebben nem vehet részt, mert hitelét veszti, és maga is a rendszer helytartójává válik.

·         A Szent Korona hatalomgyakorlásának, jogfolytonosságának valódi helyreállítása. A Szent Korona Értékrend megismerése, alkalmazása.

·         Stratégiák az EU közelgő pénzügyi és gazdasági összeomlásának magyarországi következményeire.

 

A fentiek alapján a Függetlenségi Csoport a Megyei Választmány előtt az alábbi határozati javaslatokkal él:

 

HATÁROZATI JAVASLATOK

 

1.     A Függetlenségi Csoport kezdeményezésére és annak támogatásával a Jobbik Csongrád Megyei Választmánya hozzon határozatot egy szakmai anyag létrehozásáról, amely segítséget nyújt a Jobbik EU-szkeptikus politikai irányvonalának kialakításában. Az elkészült anyagot juttassuk el a Jobbik szakmailag illetékes munkacsoportjainak, és a politikai vezetésnek.

 

2.     A Függetlenségi Csoport kezdeményezésére a Jobbik Csongrád Megyei Választmánya hozzon határozatot dr. Halász József népszavazási kezdeményezéseinek elvi támogatásáról.

 

 

 

Szeged, 2012. április 17.                                                                   

Hegedűs Roland

Függetlenségi Csoport

 

[7] Bod Péter Ákos: Változik a globális kapitalizmus

Forrás: MTI | 2012. április 18. szerda 12:30

https://www.hirado.hu/Hirek/2012/04/18/10/Bod_Peter_Akos_valtozik_a_globalis_kapitalizmus.aspx

Bod Péter Ákos szerint fennmarad, de változik a globális kapitalizmus, a jelenlegi változások pedig nem tagadják, hanem kihasználják a kapitalizmust és a globalizációt.

… a jelenlegi válság - bár Európából nézve világválság -, valójában a centrum válsága, vagyis az Egyesült Államok, Nyugat-Európa és Japán krízise. E három területen az európai típusú kapitalizmus került válságba.

A kapitalizmus nem mondott csődöt, és ellentétben az 1929-1933-as krízissel nem jelent meg "váltótársa", nincsenek alternatív rendszerek vagy teóriák, "nincs új Keynes, Marx vagy Max Weber" - hangsúlyozta Bod Péter Ákos.

 

[8] Orbán tudja, mit akar tőlünk az EU, csak "nem akarja tudni"

2012. április 16., hétfő, 12:40 Szerző: Dezső András

https://hvg.hu/itthon/20120416_eu_magyar_kormany#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2012_04_17&utm_content=top5

Pontosan tudják a Külügyminisztériumban, hogy Brüsszel milyen feltételeket támaszt a Magyarországnak nyújtott hitellel kapcsolatban, és nem valószínű, hogy valaha is megszületik az a lista, amit a magyar kormány hiányol a feltételekkel kapcsolatban. Orbán Viktor és José Manuel Barroso jövő heti találkozójára fordulópontként tekintenek a hvg.hu által megkérdezett szakértők.

 „Az unió nem szórakozik, nem haragszik, nem szeret. Az unió úgy működik, mint egy gép, sem pozitív, sem negatív érzései nincsenek, ahogy belpolitikai lelke sincs”

Kötelezettségszegési eljárások és túlzott deficiteljárások gyakoriak az EU-n belül, de az ritka, hogy a jogállam működésével kapcsolatos kérdésekben van vita egy tagállam és a Bizottság között – magyarázta Medve-Bálint Gergő. Emlékeztetett arra, hogy az államkötvények hozama 8-8,5 százalék körül alakul, márpedig ezt képtelenség visszafizetni a hitelmegállapodás nélkül. „A magyar kormánynak egyre kevesebb lesz a mozgástere, ahogy az idő múlik. Az időhúzás a magyaroknak kedvezőtlen. Sok múlik majd a Barroso-Orbán-találkozón. Április végén, május elején tisztábban fogunk látni.”

 

[9] Újabb pofon az Alkotmánybíróságnak a kormánytól

2012. április 17., kedd, 22:26 Szerző: M. László Ferenc

A kedd este beterjesztett jegybanktörvény-módosító mellett Matolcsy György a kormány nevében átírná a januárban hatályba lépett, tavaly húsvétkor elfogadott új alkotmány is. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény átmeneti rendelkezéseibe foglalták bele tavaly decemberben azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi a jegybank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) az összevonását. Most ezt a passzust törölnék, de az alaptörvény kapna egy újabb cikkelyt, amely tovább korlátozná az Alkotmánybíróság jogköreit is.

Az alaptörvény azt is kimondja, hogy január 1-jétől az elfogadott jogszabályok utólagos felülvizsgálatát csak a kormány, a képviselők negyede és az ombudsman kérheti. Korábban bárki fordulhatott az Ab-hoz és kérhette a törvények utólagos normakontrollját. Ennek a lehetőségnek a megszüntetését még az Ab elnöke, Paczolay Péter kezdeményezte 2010 őszén, az új alkotmány előkészítésekor.

https://hvg.hu/itthon/20120417_Matolcsy_AB_alkotmanymodositas#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2012_04_18&utm_content=top4

 

Megindulhat a pénzvándorlás - ezért esik az OTP

ecoline.hu 2012.04.11., 21:45

https://ecoline.hu/befektetes_tippek/2012/4/11/Penzvandorlast_indithat_Matolcsy_javaslata_THOH4J

A pénzügyi tranzakciós adóról kiszivárgott újabb részletek nyomták a mélybe az OTP árfolyamát a szerdai kereskedésben a Bloomberg szerint. Az [origo] beszámolt arról, hogy a rövid távú részvény- és devizaügyletek mellett a bankszámlák havi díja és normál banki átutalások után is kellene fizetni az adónemet. Ez az Equilor elemzése szerint könnyen a lakossági megtakarítások átcsoportosításával járhat.

Komoly esély van arra, hogy az ügyfelek olyan intézményekbe viszik át a pénzüket, amelyek mentesek a kötelezettség alól, tovább csökkentve ezzel a tranzakciós adóval sújtott bankok bevételeit.

Az OTP-nek az sem tesz jót, hogy a bankban nagy tulajdonos Lazard a CNBC-nek azt mondta, nagy kihívások előtt áll az osztrák, a lengyel és a magyar piac, ami alapján az Equilor arra következtet, az alapkezelő csökkentheti kitettségét a magyar piacon.

Jelenleg 16,2 millió db OTP-részvényük van, ha ebből eladogatnának, akkor 2,2 millió darab értékesítése után érnék el az 5%-os bejelentési kötelezettséget. Ez jócskán meghaladja az OTP mostanában látott 1,5-2,0 millió darabos átlagos napi forgalmát - írja az Equilor.

 

Júliusban jön a jövedéki adó következő emelése

Bár újabb megszorítás nem várható, júliusban még növekedik a dohánytermékek jövedéki adója.

https://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/juliusban_jon_a_jovedeki_ado_kovetkezo_emelese/2275030/

Májusban elmarad a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, a következőre júliusban kerül sor, amit a kormány jelenlegi tervei szerint idén már nem követnek újabb szigorítások

A költségvetési helyzet átírta az idei jövedékiadó-emelések menetrendjét, a korábban tervezett májusi és novemberi adóemelés helyett már februárban növekedett az adó mértéke - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az idén még egyszer emelkednek az adótételek - júliusban nő a dohánytermékekre kivetett adó.

 

Áfaper az EU-val: lyukat üthet a büdzsén, ha veszítünk

2012. 4. 18. 05:00 Szerző: Tar Gábor

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/afaper-az-eu-val-lyukat-uthet-a-budzsen-ha-veszitunk-373273

Lyukat üthet a büdzsén, ha Brüsszelnek adnak igazat az áfaelszámolási perekben.

Mintegy 200 milliárd forint EU-támogatás elszámolása a tétje annak a két pernek, amelynek ügyeiben ma tart tárgyalást az EU Törvényszéke. Ha hazánk veszít a közlekedési projektek áfaelszámolásáról szóló ügyekben, akkor a fenti összeget majd a hazai büdzsében kell előteremteni a beruházások finanszírozására.

 

Maga ellen fordult a kormány?

2012. április 16., hétfő, 08:52 Szerző: MTI/Világgazdaság

https://hvg.hu/gazdasag/20120416_allampapirok_ertekesitese

Eredeti céljával ellentétes hatást is kiválthat, ha a kormány növeli az állampapírok közvetlen lakossági értékesítését, az ugyanis költségesebb, mint ha pénzügyi szolgáltatókon keresztül történik. Így előfordulhat, hogy az állam nem jut több forráshoz, csak sokkal drágábban szerzi meg őket

 

Fidesz: Amit csinálunk, az nem rombolás, hanem ésszerűsítés!

2012. április 15., 18:20

https://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=540581&referer_id=friss

A kormány a szocialisták vasútrombolásával ellentétben ésszerűsíti a tömegközlekedést, úgy, hogy felszámolja a párhuzamosságokat

Az MSZP-s Lukács Zoltán sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy "az új menetrend a magyar vasúti közlekedés legnagyobb leépítése az újkori demokráciák történetében."

A MÁV-Start és a Volán-társaságok menetrendje vasárnap változott. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az április 15-ei vasúti és autóbusz menetrendváltozás után a korábbiakhoz képest naponta összesen mintegy 410 vonat és 30 autóbusz nem közlekedik, a párhuzamos közlekedés megszüntetésével a buszokról utasforgalmat generálnak a vonatokra.

 

[10] Soros: gyorsan vége lesz a jó időknek

ecoline.hu 2012.04.15., 09:44

https://ecoline.hu/makro/2012/4/15/Sorosgyorsan_vege_lesz_a_jo_idoknek_4QR0OE#utm_source=hvg_top&utm_campaign=newsletter2012_04_16&utm_medium=email&utm_content=top1

Az EKB által az európai piacokba pumpált 1000 milliárd euró indította tőkepiaci felívelés elfedezte ugyan az Európát sújtó problémákat, ám a háttérben még súlyosabbá tette azokat. Soros György szerint az eurózónát kettészakító válság megoldása érdekében radikális lépésekre volna szükség, ehelyett azonban Németország mindent megtesz annak érdekében, hogy saját érdekeit védje, és bebiztosítsa magát a monetáris unió széthullása esetén.

Soros szerint az eurózóna jövője szempontjából jelenleg életveszélyesnek tűnő helyzet előidézésében a németeknek is nagy felelősségük volt. A válság kitörésekor az eurózóna felbomlása még elképzelhetetlen volt az államok közti összefonódások miatt, ám azóta nemzeti határok mentén rajzolták újra az adósságtérképet. A Bundesbank pedig elkezdte csökkenteni a peremországokban lévő kitettségeit, hogy az eurózóna esetleges felbomlásakor keletkezett veszteségeit mérsékelje.

A legjobb esetben is hosszú stagnálás vár Európára Soros szerint, hacsak Merkozyék nem váltanak sürgősen irányt. Ezt csak kivételes intézkedésekkel lehetne megvalósítani, amely lehetővé tenné a peremországok számára, hogy a megfelelő szerkezeti átalakítások fejében haladékot kapjanak adósságuk csökkentésére.

 

Soros: Németországnak többet kell tennie az euróövezetért

MTI 2012.04.15., 12:13 

https://hirszerzo.hu/hirek/2012/4/15/20120415_soros_nemetek_euro#utm_source=hirszerzo&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel-2012-04-16

"a takarékosság és az árstabilitás Németországban jól működött, a mostani körülmények közepette azonban Európára bajt hoz". 

Németországnak el kell döntenie, hogy akarja-e az eurót, vagy sem. "Ha igen, akkor pénzt kell adnia, ha nem, ki kell lépnie"

 

Madrid úton a mentőöv felé

2012. 4. 17. 05:00

https://www.vg.hu/kozelet/politika/madrid-uton-a-mentoov-fele-373232

Nőtt a valószínűsége, hogy Spanyolország az eurózóna újabb tagjaként kényszerül rá nemzetközi hitelcsomag igénybevételére.

 

Spanyolország: tegnap duplázódtak a hozamok

2012. 4. 18. 05:00 Szerző: Világgazdaság - W. B.

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/spanyolorszag-tegnap-duplazodtak-a-hozamok-373330Bár a nemzetközi befektetők továbbra is hajlandóak refinanszírozni a spanyol államadósságot, ma már csaknem dupla kamatokat kérnek cserébe a korábbiakhoz képest – ezt jelzi a tegnapi spanyol állampapír-aukció eredménye.

 

Spanyolország lett a válság epicentruma

Károly Gábor 2012. április 16., hétfő 22:15

https://mno.hu/gazdasag/spanyolorszag-lett-a-valsag-epicentruma-1068941

Elszabadultak hétfőn a spanyol hozamok, s az ibériai állam komoly finanszírozási problémák elé néz. Egy Nobel-díjas közgazdász szerint Spanyolország a válság „epicentrumává” nőtte ki magát. Mariano Rajoy hétfőn kijelentette: országa nem lesz képes finanszírozni saját magát, amennyiben nem hajtják végre a költségvetési megszorításokat.

Fokozódik a nyomás Spanyolországon: a 10 éves lejáratú államkötvények másodpiaci referenciahozama hétfőn átlépte a 6 százalékot, mely rendkívül rossz előjel a keddi állampapír-aukció előtt.

Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász a New York Times honlapján fogalmazott meg igen erős véleményt az európai adósságválsággal kapcsolatban Európa gazdasági öngyilkossága címmel.

A szakember külön kitér Spanyolországra is, mely szerinte a válság „epicentrumává” nőtte ki magát. Az ibériai országgal kapcsolatban már nem recesszióról kell beszélni, ugyanis Spanyolországban már teljes a válság – véli Krugman. A közgazdász kitért a brutális munkanélküliségi adatokra, valamint az egyre nagyobb államadósságra is. „Ez így nem mehet tovább – ezt felismervén ugrottak meg a spanyol finanszírozási költségek” – érvelt Krugman.

„Ugyanakkor a recept Berlinből és Frankfurtból érkezik – és ahogyan már ki is találta –, még több költségvetési megszorítás” – írja a Nobel-díjas közgazdász, aki szerint az újabb spanyol megszorítások ötlete „őrültség”.

 

Lagarde: az IMF-et aggasztja a spanyol bankok helyzete

2012. 4. 17. 11:07 Szerző: FAZ - Világgazdaság Online

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/lagarde-az-imf-et-aggasztja-a-spanyol-bankok-helyzete-373249

A Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatóját nyugtalanítja a spanyol bankok helyzete. Christine Lagarde a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak (FAZ) nyilatkozott, kiemelve, hogy a piac aggódik Spanyolország miatt.

Az IMF azt reméli, hogy kétoldalú megállapodások keretében 400 milliárd dollárnyi forrást gyűjt össze a szervezet a tagállamoktól, az ezzel kapcsolatos döntés Lagarde szerint akár a héten megszülethet. Japán már beleegyezett abba, hogy 60 milliárd dollárnyi forrást pumpál az IMF-be, a megemelt "tűzerő" pedig a 800 milliárd euróra felemelt uniós mentőalappal együtt kellő biztosítékot jelent az EU számára – vélte Lagarde.

 

Öt uniós tagállam a tíz legkockázatosabb államadós között

PR MTI 2012. április 17., kedd 11:40

https://mno.hu/gazdasag/ot-unios-tagallam-a-vilag-tiz-legkockazatosabb-allamadosa-kozott-1069031

A világ tíz legkockázatosabb államadósa közül öt az Európai Unió tagja a legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision kedden ismertetett idei első negyedéves összesítése szerint.

A cég legújabb globális kockázati listájáról az adósságátrendezés nyomán lekerült Görögország, amelyet a CMA hosszú ideig a világ legkockázatosabb államadósaként tartott nyilván, ugyanakkor továbbra is a felső tízes mezőnyben van Magyarország, és csatlakozott e kockázati csoporthoz Spanyolország is.

… az adósságválság nem kíméli az erősebb lábakon álló gazdaságokat sem: az Európai Unió tagállamaiban folyamatosan nő az eladósodottság mértéke.

 

Földindulás Görögországban?

2012. 4. 16. 07:30 Szerző: Wéber Balázs

https://www.vg.hu/kozelet/politika/foldindulas-gorogorszagban-373081

Alaposan keresztülhúzhatja Brüsszel és a magánhitelezők számításait, ha a nemzetközi hitelcsomagot ellenző kisebb pártok jelentős előretörését hozzák a három hét múlva sorra kerülő görög választások. Utóbbiak egyre erősödnek, miközben a két nagy párt csúszik lefelé.

 

Egy új bankválság van kibontakozóban

2012. 4. 17. 12:43 Szerző: Világgazdaság Online

https://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-szolgaltatok/egy-uj-bankvalsag-van-kibontakozoban-373258

A döntéshozókat kizárólag az foglalkoztatja, hogy mi történik Portugáliában, Spanyolországban és Olaszországban, ezért aligha vesznek tudomást arról, hogy a láthatáron egy másik banki válság van kibontakozóban

Ha az európai adósság problémái Közép-Kelet Európát is ledöntik a lábáról, a fertőzés akár Ausztriáig, sőt még annál tovább is terjedhet. Ez aztán új fejezetet nyit az euró kockázatainak forgatókönyvében, ugyanis Ausztria az egyike azoknak a „magországoknak”, amelyeknek hitelképesség szempontjából mindmáig sikerült az AAA minősítést megőriznie. Ha az osztrák bankrendszer inogni kezd, annak beláthatatlan következményei lehetnek.

 

Brit munkanélküliség

2012. 4. 18. 05:00

https://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/brit-munkanelkuliseg-373310

A februári állástalansági adatokat közlik Nagy-Britanniában. A mutató a 8,4 százalékos szinten maradhat.

 

A britek csaknem fele kivándorolna

ecoline.hu 2012.04.15., 18:38

https://ecoline.hu/ki_hitte_volna/2012/4/15/A_britek_csaknem_fele_kivandorolna_ORGZGD#utm_source=hvg_top&utm_campaign=newsletter2012_04_17&utm_medium=email&utm_content=top1

A briteknek csaknem a fele komolyan foglalkozik a kivándorlás gondolatával, mert vagy az egekbe szökő árakat nem tudja elviselni, vagy az időjárást - vagy a többi britet, írja az MTI.

A The Sun című bulvárlap - megbízásából készült országos felmérés azt mutatja, hogy a lakosság 42 százaléka határozottan fontolgatja az ország elhagyását, további hat százalék pedig már aktívan tervezi is a távozást.

A válaszadók 81 százaléka szerint a gazdasági helyzet most rosszabb, mint húsz éve, 68 százalékuk szerint ugyanezen idő alatt romlott a bűnözési helyzet is, 55 százalék pedig a közoktatás színvonala is hanyatlott az elmúlt két évtizedben.

 

[11] Jegybanktörvény: Matolcsy nem teljesíti az IMF-hitel feltételeit

2012. április 17., kedd, 23:03 • Utolsó frissítés: 3 órája Szerző: hvg.hu

https://hvg.hu/gazdasag/20120417_mnbtorvenymodositas_matolcsy#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2012_04_18&utm_content=top2

Benyújtotta a parlamentnek Matolcsy György a jegybanktörvény és az alaptörvény jegybankra vonatkozó részének a módosítását, bevallottan azzal a céllal, hogy a szabályozás az uniós rendelkezéseknek megfeleljen. Ez kevesebb, mint amit az Európai Központi Bank követel, és betűre megegyezik azzal, amit a kormány a legutóbbi levelében ajánlott. Ha optimisták vagyunk, akkor megtörtént az informális megegyezés. Ha nem, most fogjuk csak igazán összerúgni a port a nemzetközi szervezetekkel.

A benyújtott módosító szerint hatályát veszti az a rendelkezés is, miszerint a jegybank köteles megküldeni a kormánynak a monetáris tanács napirendjét, és hogy szavazati jog nélkül a miniszter vagy képviselője részt vehessen a monetáris tanács ülésein. Ezt az EKB maga is kezdeményezte, és erre már korábban is késznek mutatkozott a kormány.

 

Matolcsy lépett MNB-ügyben, de a piac nem örül

Szerző: Világgazdaság Online 2012. 4. 18. 11:09

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/matolcsy-lepett-mnb-ugyben-de-a-piac-nem-orul-373348

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter benyújtotta a módosító javaslatokat a jegybanktörvényhez, azonban a piaci reakciók alapján nem biztos, hogy ezzel közelebb kerülünk a hivatalos EU/IMF-tárgyalások megkezdéséhez. Magyarország pedig nem minden pontban engedne, így a kötelezettségszegési eljárásban kifogásolt pontok közül maradna a fizetési plafon.

„Az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás által kifogásolt pontok közül a kormány engedett két kérdésben: a monetáris tanács napirendjét a tervezet szerint nem kell majd elküldeni a kormány részére, és kikerült az a pont is, miszerint részt vehetne a NGM képviselője a Monetáris Tanács ülésén” – mutatnak rá az OTP Bank közgazdászai.

A módosított MNB-törvényt nem mutat eltérést az egy hónappal ezelőtti verzióhoz képest – vélekednek az Equilor közgazdászai. Hangsúlyozzák, hogy ráadásul a jegybankárok kinevezése is fizetése ügyében sincs előrelépés, vagyis érdemben nem közeledtek az álláspontok a magyar fél és az EKB/Európai Bizottság vonatkozásában.

„Ez azt jelenti, hogy továbbra is támadási felületet jelent az EU/IMF-tárgyalások kapcsán a jegybanki helyzet, vagyis a külföldi befektetők ismét időhúzási kísérletként tekinthetnek a történetre” – jegyzik meg.

 

Most már 0 növekedést vár tőlünk az IMF

2012. 4. 17. 15:05

Szerző: MTI Eco

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/most-mar-0-novekedest-var-tolunk-az-imf-373269

Idén nulla százalékos gazdasági növekedést, azaz stagnálást vár Magyarországon, jövőre pedig 1,8 százalékos növekedést jósol a Nemzetközi Valutaalap a kedden megjelent tavaszi Világgazdasági Kitekintésében (World Economic Outlook).

Az évi átlagos munkanélküliség az IMF szerint 11,0 százalékos volt tavaly - a KSH 10,9 százalékot mért -, idén pedig 11,5 százalékos, jövőre 11,0 százalékos lehet az állástalanság évi átlagban az IMF várakozása szerint. Ősszel 11,3 százalékos munkanélküliséget valószínűsített a szervezet 2011-re és 11,0 százalékosat erre az évre.

 

Az IMF szerint Magyarországnak nem fog sikerülni

ecoline.hu 2012.04.17., 23:45

https://ecoline.hu/makro/2012/4/17/Az_IMF_szerint_Magyarorszagnak_nem_sikerul_LRQ949#utm_source=hvg_top&utm_campaign=newsletter2012_04_18&utm_medium=email&utm_content=top1

Az IMF szerint Magyarországnak nem sikerül tartania az idei és jövő évi költségvetési deficittervét, 2012-ben a GDP 3 százalékát, 2013-ban pedig 3,4 százalékát kitevő hiánnyal zárja az évet, szemben a kormány által tervezett 2,5, illetve 2,2 százalékkal.

Az IMF szerint a kormány országmentő akciója rosszul irányzott, épp ezért jelentős veszélyeket keltő és célt tévesztett program volt. A 2011. szeptemberében elindított végtörlesztésre anélkül került sor, hogy arról a bankokkal a kormány egyeztetett volna, ez pedig ártott a befektetési környezetnek - írja a valutaalap elemzése. Eszerint azzal, hogy a kormány a hitelátváltásból fakadó terheket az erre részben felkészületlen bankok nyakába varrta, növelte a forintra nehezedő nyomást és mélyítette a hitelválságot is, de nem sikerült elérnie a kedvezőtlenebb helyzetben lévő háztartásokat, amelyek leginkább rászorultak volna a hitelkönnyítés nyújtotta lehetőségre.

 

IMF/EU-tárgyalások: alakul a piac kockázati forgatókönyve

WL, WA Forrás: MTI 2012. április 16., hétfő 12:06

https://mno.hu/gazdasag/imfeu-targyalasok-alakul-a-kockazati-forgatokonyv-1068772

A piacon kezd körvonalazódni az a kockázati forgatókönyv, hogy Magyarország nem jut megállapodásra új IMF/EU-hitelprogramról a valutaalappal és az unióval – vélekedtek hétfői helyzetértékelésükben londoni felzárkózó piaci elemzők.

A Commerzbank – az egyik legnagyobb európai pénzügyi szolgáltató csoport – befektetők számára összeállított, hétfőn Londonban ismertetett áttekintése szerint e „közelgő kockázati forgatókönyv” elemei közé tartozik a 300 forint/euró fölé gyengülő forintárfolyam.

A ház szerint a magyar törlesztéskockázati árazások „ismét elszakadtak” a térségi átlagtól. A Commerzbank elemzőinek grafikus kimutatása alapján az irányadó ötéves futamidejű magyar állampapírok törlesztési leállására köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) díjszabásai az elmúlt kereskedési hét zárásában csaknem 400 bázisponttal haladták meg Csehország, Lengyelország, Románia és Oroszország CDS-árazási átlagát.

 

Rehn: Felül kell vizsgálni a magyar alkotmányt a hiteltárgyalásokhoz

2012. 4. 18. 09:48 Szerző: Népszabadság

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/rehn-felul-kell-vizsgalni-a-magyar-alkotmanyt-a-hiteltargyalasokhoz-373341

Az Európai Bizottság Magyarországgal kapcsolatos aggályai túlmennek a három kötelezettségszegési eljáráson, s a magyar demokrácia minőségére, illetve politikai kultúrájára is kiterjednek – ezt is elmondta Olli Rehn, a brüsszeli testület pénzügyi biztosa Fellegi Tamásnak, kettejük január 20-i találkozóján

alapvetően politikai döntés születik. Ez azt jelenti, hogy ha a bizottság megfelelő mértékű politikai szándékot érzékel a magyar kormány részéről az aggályok feloldására, a probléma megoldására (és nemcsak technikai, hanem politikai szinten is), akkor attól függetlenül is dönthet a hiteltárgyalások megkezdéséről, hogy milyen szakaszban tartanak az eljárások. A politikai feltételek ilyen értelemben szétválaszthatók, és újra összekapcsolhatók a hiteltárgyalások kérdésével.

Rehn felhívta a magyar miniszter figyelmét arra is, Orbán Viktor kormányfőnek tudomásul kell vennie, hogy a hitelnek vannak feltételei. A bizottságnál ugyanakkor azóta is felmerül a kérdés, vajon a miniszterelnök hogyan viszonyul majd a hitelprogramhoz, amelynek eleve része, hogy az IMF gazdaságpolitikai javaslatait a kormányzat magáévá tegye.

 

Baljós üzenetet kaptak Orbánék Brüsszelből

2012. április 11., szerda, 13:10 Szerző: MTI

https://hvg.hu/vilag/20120411_eu_hiteltargyalasok#utm_source=hvg.hu&utm_medium=listing&utm_content=related&utm_campaign=related

Ahhoz, hogy Magyarországgal megkezdődhessenek a pénzügyi megállapodást célzó tárgyalások, az ország iránti befektetői bizalomra van szükség - mondta az Európai Bizottság szóvivője a testület szerdai sajtótájékoztatóján. "Egyelőre ez a bizalom megítélésünk szerint nincs meg" - mondta Olivier Bailly.

A szóvivő nem tudott arra a kérdésre válaszolni, hogy az Európai Bizottság Magyarországnak megfogalmazandó válaszában lesz-e jelzés a pénzügyi tárgyalások megkezdésének lehetőségére, annak elképzelhető időpontjára.

 

Nincsenek jó véleménnyel a magyar gazdaságról a német cégek

WL Forrás: MTI 2012. április 16., hétfő 13:29

https://mno.hu/gazdasag/nincsenek-jo-velemennyel-a-magyar-gazdasagrol-a-nemet-cegek-1068793

A német vállalatok 68 százaléka rossznak ítéli a magyar gazdaság helyzetét, és 55 százalékuk a kilátások romlására számít – ismertette Dirk Wölfer, a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (NMIKK) főtitkára a szervezet új konjunktúrafelmérését hétfőn Budapesten.

A német cégek csupán 27 százaléka számol javuló üzleti lehetőségekkel, 24 százalékuk romló helyzetet vetít előre.

 

Összeomlást jósolnak az IMF hitele nélkül

2012. április 18. szerda, 05:47 MTI-NÉPSZAVA-információ /

https://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=541230&referer_id=friss

Magyarország továbbra is aggodalomra ad okot a régióban a politikai bizonytalanság és a nagy adósságállomány miatt. Az országnak legkésőbb a második félévben hozzá kell jutnia az IMF-pénzhez, ellenkező esetben államcsőd fenyeget - mondta a Goldman Sachs Kelet-Európa szakértője az APA osztrák hírügynökségnek. Véleménye szerint 0,5 százalékkal csökken a gazdaság teljesítménye az idén, jövőre viszont 1,8 százalékkal növekedhet.

 

Továbbra is EU-csúcson a magyar adat

2012. 4. 17. 11:23

Szerző: Világgazdaság Online

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/tovabbra-is-eu-csucson-a-magyar-adat-373251Az uniós statisztikai hivatal ezzel megerősítette a közös pénzt használó blokkra vonatkozó, március 30-án közzétett első becslés. A havi szintű drágulás az euróövezetben 1,3, az unió egészében 1,1 százalék volt.

Az 5,5 százalékos magyar adat továbbra is EU-csúcs; a dobogóra Észtország (4,7 százalék) és Csehország (4,2 százalék) fért fel mögöttünk. Az unión kívül van „erősebb” mutató is: Izlandon 7,8 százalékos éves fogyasztóiár-emelkedést regisztráltak.

 

[12] Hende Csaba: újra fel kell fegyverezni a magyar haderőt

2012. április 16., 09:37

https://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=540685&referer_id=friss

"Sajnos, az elmúlt jó néhány évben a honvédség mélyen alulfinanszírozott volt, és annyira elöregedett az eszközparkja, fegyverzete - néhány kivételtől eltekintve -, hogy halaszthatatlanná vált az előttünk álló tíz évben a teljes újrafegyverzése" - mondta a miniszter.