Népi engedetlenség hitelesítés nélkül, de az alkotmányos követelmények szerint

 

 


Az EU, az IMF és a NATO tagságunk fenntartásával vagy elutasításával kapcsolatos aláírásgyűjtő ív hitelesítési záradékában az alábbi szöveg szerepel:

 

„Az OVB és a Kúria megtagadta a hitelesítést, megsértve az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésének d./ pontját.

Az aláírásgyűjtő ív az alkotmányos követelményeknek megfelelő, amint azt Országgyűlés Alkotmányügyi bizottságának elnöke (Salamon László) is elismerte.”

 

Az aláírásgyűjtés így nem népszavazást készít elő, hanem jelentősége annál sokkal nagyobb: az erőszakos hatalomgyakorlással szembeni, törvényes úton történő ellentmondási és ellenállási jogunk érvényesítése, az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdése szerint.

 

Ez az igazi népi engedetlenség.

 

Célja miatt próbaköve is annak, hogy ki az, aki kiáll Magyarország szabadságának visszaszerzéséért.

Ezért együttműködésre szólítom fel mindazokat, akik

 

az aláírásgyűjtéssel hitet tesznek a magyarság legnagyobb ősi értéke, a szabadság mellett.

 

Az Aláírásgyűjtő ívek:

 

Letöltési cím: https://nemzetiegyseg.com/AlairasgyujtoivEUnh.pdf

 

Letöltési cím: https://nemzetiegyseg.com/AlairasgyujtoivIMFnh.pdf

 

Letöltési cím: https://nemzetiegyseg.com/AlairasgyujtoivNATOnh.pdf

 

A népi elégedetlenség célja: a szabad Magyarország megteremtése. Hogyan kell ennek megtörténnie?

 

Ősi hagyományaink XXI. századi alkalmazásával, vagyis a Szent Korona Értékrend szerint.

 

Mától ezt ismertetem. A mai bevezető rész a népszavazás kezdeményezésre utal.

 

_____________________________________________________

  

Szent Korona Értékrend Akadémia

 

második fokozat (gyakorlati alkalmazás)

munkaanyaga

 

Bevezető

 

„Én úgy látom, hogy Árpád feledése – a magyar halál.  Ezeréves szolgaságunk utolsó, sovány bére a „művelt nyugat” kegyelem döfése. 

Ébredjünk végre rá, hogy

 

a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet.

 

Ne várjunk hát tovább.  Fordítsunk egyet a sorsunk kerekén és térjünk vissza Nagy Árpádhoz. Az ő emléke majd össze fog minket éppen úgy, miként ő egybe tartotta a magyar erőt, a magyar tudást és a magyar igazságot és legyőzte az ellene egyesül európai erőt.

Árpáddal mi is diadalmaskodunk, mert a hagyományoknak vallásos kegyelettel való ápolása legyőzhetetlen erőt ad a népnek. A Szent Hagyományok feledése, sárba tiprása viszont annak a népnek

 

önmaga felett kimondott halálos ítélete, amelyik hagyományaival ezt teszi, hiszen akinek nincs gyökere – annak jövője sincs.

 

Hát válasszatok Magyar Testvérek.

A Feltámadás Fénye és a halál ítélete áll előtettek. Amit megragadtok és magatokévá tesztek – az lesz a Tiétek. 

Én könyörgök a Magyarok Istenéhez azért, hogy segítsen minket nagy kegyelmével, hogy ismét beállhassunk a Fénybe.

Boldog Asszonyunk és Jézus Urunk segedelme legyen velünk. 

(Badiny Jós Ferenc: Az Istenes Honfoglalók - https://www.magtudin.org/Istenes.htm#_ftn10)

 

Badiny Jós Ferenc 1986-os gondolatai tökéletesen meghatározzák a Szent Korona Értékrend szerinti összehangolt munka célját:

 

a Feltámadás Fényét választva kivédeni a „művelt nyugat” kegyelem döfését, Árpád apánk tiszta kereszténységének hagyományként követésével.

 

A „művelt nyugat” válságba vezette a világot, helytartói megosztással, félrevezetéssel, a tájékoztatási monopólium segítésével tartják fenn hatalmukat itthon és világszerte.

 

Egyre több kérdés fogalmazódik meg az emberekben, életfeltételeik beszűkülését tapasztalva. Miért kell olyan terheket vállalni, amelyek nem a mi érdekeinket szolgálják? Miért kell nekünk kirekesztettnek lennünk saját országunkban? Miért kell magyar vért és életet áldozni azért, hogy mások gazdasági és politikai hatalmat szerezzenek számukra is idegen országokban?

 

A helytartók figyelemeltereléssel válaszolnak. Úgy tesznek, mintha nem közös megegyezéssel adták volna el Magyarország és a magyar emberek szabadságát. Úgy tesznek, mintha a nemzetközi szerződések aláírásakor nem látták volna előre annak következményeit.

És a megosztottság tényleges értelmét is látjuk akkor, amikor azok, akik közös megegyezéssel megosztották a társadalmat, most egymásra mutogatnak – miközben érdekeik azonosak -, hogy önmaguk felelősségéről eltereljék a figyelmet.

 

Óvatosan felvetődik a közszereplők megnyilvánulásaiban és a hivatalos médiában a birodalmi tagságunk hátrányainak általános említése, de amikor jól felfogott önvédelemként megfogalmazzuk a birodalomból kiválás jogszerű lépéseit, akkor minden közszereplő és média hallgat, követve azt az aranyszabályt, hogy amiről nem beszélünk, az nincs.

A hatalom célja az, hogy leplezze, a ténylegesnél kisebb hatásúnak állítsa be a birodalom erkölcsi bukása által kiváltott gazdasági válságot és társadalmi feszültséget, ehhez használja fel a mindannyiunk pénzéből fenntartott médiát, és a bérmagyarokat.

Ezzel mindannyiunkat saját kivégzésük társtetteseivé akarnak tenni.

 

A magyarországinál sokkal súlyosabb a nemzetközi figyelemelterelés, amely nemcsak Európa, hanem a világ békéje súlyos veszélyeztetésének leplezésére szolgál. Ez pedig nem kisebb, mint a III. világháború kirobbantásának potenciális lehetősége.

Iránban nem tudott a birodalom olyan belső ellenállást szítani a számára ellenséges rendszer megbuktatására, mint pl. Líbiában (legfeljebb néhány atomtudós meggyilkolását érte el), ezért az irakihoz hasonló koholt vádakkal akarja igazolni egy támadás jogszerűségét. Ezek a koholt vádak részben az irakihoz hasonlóak: a tömegpusztító fegyver birtoklásának vádja[1]. A másik része viszont az eddigi terrortámadások indoklásához képest új: az Izraelt fenyegető újabb holokauszt rémképe[2]

 

Amikor a válság gazdasági és biztonságpolitikai hatásainak megszűntetését követeljük, akkor jogállamiságra, demokráciára hivatkoznak azok, akik jogállamiságon a diktatúra szabályrendszerét, demokrácián a kiválasztottak kirekesztettek fölött gyakorolt korlátlan elnyomását értik.

 

A gépezet, amely nem természetes úton, hanem egy természetellenesen felépülő mesterséges kultúra – a nyugati civilizáció – eredményeként jött létre, szerkezeti hibákat rejt magában. Ezek jelentik azt a lehetőséget, amit fel tudunk használni arra, hogy a birodalmi függőségünk ellen a „jogállamiság” és a „demokrácia” szabályai szerint lépni tudjunk.

 

A 2012. január elsején hatályba lépett Alaptörvény 8. cikke[3] lehetővé teszi népszavazás kiírását. A népszavazás köréből a (3) bekezdés d) pontja kizárja a „nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségrőlszóló tárgykört, de a nemzetközi szerződésből eredő jogok gyakorlását nem. Így marad kritériumként az, hogy a népszavazás tárgya „az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés”, a nemzetközi szerződések pedig ebbe a jogkörbe tartoznak[4].

A birodalom mindhárom szervezetének (amelynek tagjai vagyunk) alapszerződése jogként határozza meg bármely tagország számára a kilépés lehetőségét (EU[5], IMF[6], NATO[7]), tehát ezeknek a jogoknak a gyakorlása a jogállamiság részét alkotják.

Mivel a 2012. 02. 09-én az OVB-hez hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő lapok egyike sem a kilépést kezdeményezi az EU-ból, az IMF-ből, a NATO-ból (tehát nem a kötelezettségek teljesítését érint), hanem ezen szervezetek alapszabályában szereplő jog gyakorlására vonatkozik, és történetesen azt indítványozza, hogy a választók szabad akaratukból döntsenek arról, hogy ezen szervezetek tagjai akarnak-e maradni.

Ez nem jogértelmezési kérdés, mert a jogszabályok szövegéből egyértelműen ered.  

A NATO-val kapcsolatosan lehet egyedül jogértelmezést felvetni, a „szerződés életbelépését” illetően. Egyik lehetséges jogértelmezés sem zárja ki a népszavazás kiírását, tekintettel arra, hogy a belépésünk több mint tíz évvel ezelőtt történt.

 

A Lisszaboni Szerződés[8] és a 2012. 01. 01-én hatályba lépett rendelet)[9] pedig egyértelműen lehetőséget arra, hogy európai polgári kezdeményezéssel a föderatív (tehát összeolvasztó, integráló) Európai Unió konföderatív (összehangoló, koordináló) Európai Államszövetséggé alakuljon át. A feladat- és hatáskör vonatkozásában az Európai Bizottságról a Lisszaboni Szerződés ugyanúgy rendelkezik, mint az Országgyűlésről az Alaptörvény, tehát értelmezési vita érdemben itt sem lehetséges.

 [1] Irán atomfegyver-fejlesztési törekvései "nukleáris hidegháború" kialakulásának veszélyével járnak a térségben 

Hague: "Irán nukleáris hidegháborút kockáztat a Közel-Keleten" - https://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=

 

[2] Már nem az a kérdés, hogy lesznek-e izraeli légi csapások Irán ellen, hanem az, hogy mikor.

Az izraeli miniszterelnök és védelmi minisztere, Ehud Barak … úgy véli, hogy Izraelnek egy "újabb holokauszt" elkerülése érdekében meg kell támadnia Iránt.

(Le Figaro: Egyre valószínűbb az Irán elleni izraeli csapás -https://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=)

 

[3] 8. cikk

(1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.

(2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.

(3) Nem lehet országos népszavazást tartani

d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;

(Magyarország Alaptörvénye - https://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1100425.ATV)

 

[4] 1. cikk

(1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés.

(2) Az Országgyűlés

a) megalkotja és módosítja Magyarország Alaptörvényét;

b) törvényeket alkot;

c) elfogadja a központi költségvetést, és jóváhagyja annak végrehajtását;

d) felhatalmazást ad a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére;

(Magyarország Alaptörvénye - https://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1100425.ATV)

 

[5] I. CIKK 50. cikk (1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. (Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata és az Európai Unió Alapjogi Chartája (Lisszaboni Szerződés)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re02.hu08.doc)

 

[6] XXVI. cikk 1. szakasz. A tagok kilépési joga Bármelyik tag bármikor kiléphet az Alapból oly módon, hogy írásbeli felmondást nyújt be az Alapnak annak központjához. A kilépés e felmondás kézhezvételének időpontjában lép életbe.

(1982. évi 6. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának kihirdetéséről

https://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=4897.7423)

 

[7] 12. cikk: A szerződés életbelépését követő tíz év elteltével vagy bármely későbbi időpontban, a Felek, egyikük kérésére, a Szerződés felülvizsgálása céljából tanácskozni fognak egymással, figyelembe véve az adott időpontban a békét és biztonságot érintő tényezőket az észak-atlanti térségben, ide értve a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából az Egyesült Nemzetek Alapokmánya értelmében kötött egyetemleges vagy regionális megállapodások fejlődését is. 

13. cikk. A Szerződés életbelépését követő húsz év elteltével mindegyik Fél kiválhat a Szerződésből, éspedig egy évvel azután, hogy a felmondásról értesítette az Egyesült Államok kormányát. E kormány minden egyes felmondási okirat letételéről értesíti a többi Fél kormányát.

(Az Észak-atlanti Szerződés Washington DC, 1949. április 4.  https://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Biztonsagpolitika/NATO_dokumentumok/)

[8] II. CIKK 11. cikk

(4) Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.

(Lisszaboni Szerződés - https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re02.hu08.doc)

[9] 2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "polgári kezdeményezés": az e rendeletnek megfelelően a Bizottsághoz benyújtott kezdeményezés, amelyben felkérik a Bizottságot, hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség, és amelyet a tagállamok legalább egynegyedéből származó, egymillió jogosult aláíró támogat;

(Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:01:HU:HTML).