Gyökeres átalakításra kényszerítik a tiszta kereszténységet hirdető árpádosokat a zsidókereszténységet képviselő istvánosok

Gyökeres átalakításra kényszerítik a tiszta kereszténységet hirdető árpádosokat  a zsidókereszténységet képviselő istvánosok

(Videolevél: https://www.videocontrolpanel.net/vmail.aspx?t=R&l=14936473&d=BCBC84AD-3091-4C11-976C-9A9022E2461D, Video: https://youtu.be/gZ4K8n2wXvc, pdf: https://nemzetiegyseg.com/120608.pdf)

Ez az írás bizonyítja, hogy a diktatúrának miért van szüksége a „Lex Halász”-ra, azaz a Btk tervezett 336. §-ára[1]. Olyan helyzet állt elő, amikor nem lehet nem ellentmondani a hatalomnak, és a hatalom kiszolgálóinak, így a zsidó-keresztény egyháznak.

 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez az írásom nyíltan ellentmond a kormány és a parlamenti pártok jelentős része által képviselt idegen érdeknek,

és annak is tudatában vagyok, hogy alkalmas a hazugsággal kialakított és egyre kevesebb sikerrel fenntartott „köznyugalom” megzavarására,

és végül vállalom annak a felelősségét is, hogy bizonyítékokkal alátámasztott kijelentéseim – a bizonyítékokat figyelmen kívül hagyó - büntetőrendelkezésekbe ütköznek.

A „Lex Halász”-ra végül is azért van szükség, mert nem a következmények kritikája veszélyes a diktatúrára, hanem a jelenlegi rendszer felváltására képes - következetesen képviselt, jövő-meghatározó - gondolkodási mód.

 

_________________________________________

 

Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke,

Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke kilépett abból a körből, amin belül tartani lehet a magyarságban a zsidókereszténység hitelét.

Megtagadták azt, hogy a trianoni emléknapon a harangok mindenkit figyelmeztessenek a Trianoni diktátum folyamatban lévő megismétlődésének veszélyére[2]. Tettüknek az az üzenete, hogy nyilvánosan nem állnak ki a magyar szabadság végső megszűntetésére tett kísérlet elítélése mellett.

Viszont támogatták a „testvérük”, dr. Schweitzer József rabbi által keltett magyar-ellenes provokációt,[3] ami egy ember állítólagos „utálok minden zsidót” kijelentése miatt a zsidók között tömeghisztéria formájában tört ki, amelyhez csatlakozott a kormány[4], az államelnök[5] és a parlamenti pártok egy része[6] is.

 

Számtalanszor és sokan tettünk kísérletet arra, hogy a zsidókeresztény egyház vezetőit, papjait rávegyük annak a megosztottságnak a megszűntetésére, amit a zsidókereszténység (bizonyítékokkal cáfolt) dogmái keltenek, és amelyeket a zsidókeresztény egyházak prominensei – XXIII. János pápától Bulányi, Pesti atyákon át Zakar atyáig – is szorgalmaztak.

Többször és többen kértük, hogy püspöki körlevelekkel ne támogassák Magyarország elgyarmatiasítását, és tartsák be saját törvényeiket, elsősorban a II. Vatikáni zsinat két konstitúcióját, amelyek a kinyilatkozásokkal kapcsolatban a „választott nép” kizárólagosságának megszűntetésére, és a nem zsidókeresztény vallások megbélyegző „pogány” jelzővel illetésére vonatkoznak.

Kérésünk, kísérletünk a megosztottság feloldására nemcsak sikertelen volt, hanem a tények elhallgatása, a megtévesztés és a diktatúra támogatása folytatódott, a tiszta kereszténységhez visszatérés szándékának legkisebb jele nélkül, mint a legutóbbi két nyilatkozat is mutatja.

 

Most, amikor a zsidókeresztény egyház támogatását élvező nyugati civilizáció diktatúrája végnapjait éli, törvényszerűen a jelenlegitől alapjaiban különböző gondolkodási módra van szükség azért, hogy az emberiség elkerülje a pusztulást.

A gondolkodási mód (paradigma) váltás azt jelenti, hogy a zsidókereszténységgel mesterségesen fenntartott és az emberiségre rákényszerített nyugati civilizáció helyére kell lépnie az ősi civilizációnak, amelynek alapja a természetes emberi életről szóló tanítás, azaz a tiszta kereszténység.

 

A gyarmatosítók és azok eszmei kiszolgálója, a zsidókeresztény egyház együtt készteti halaszthatatlanul gyökeres átalakulást jelentő lépésre az egyetemes magyarságot:

 

-  a tiszta kereszténységnek kell az istenhit meghatározójává válni a zsidókeresztény vallás és felekezetei helyett,

 

-  a Szent Korona Értékrendnek kell a Szent Korona Tan helyébe lépni,

 

-  a tiszta kereszténységet és a Szent Korona Értékrendet képviselő „árpádosoknak” kell átvenni a zsidókereszténységet és a Szent Korona Tant képviselő „istvánosoktól” az eszmei irányítást.

 

­­­­­­­­­­­­­­I. rész

 

A zsidókeresztény vallás a következő lépcsőfokokon át jutott a jelenlegi, hitelt-vesztett és a magyarság számára elfogadhatatlanságot jelentő helyzetbe:

 

1.   A Biblia kétarcúsága

 

A Jézust keresztre küldő rabbik utódai rájöttek arra, hogy Jézus tanításai az élethelyzetek olyan természetes megoldását jelentik - és ezzel az érzelem és az értelem összhangját teremtik meg az emberekben -, hogy azt kiirtani nem lehet. Ezért Jézust - származását meghamisítva -, tőlük eredőnek mondták. Így saját értékrendjük hirdetőjének hazudták a diktatúra ősi módszerét alkalmazva a keresztényekre: „ha legyőzni nem tudod, állj az élére és vezesd a saját utadra”.

Így már „magától értetődőként” mondhatták, hogy az ő történetük – amelyet a Tóra ír le iránymutatás- és a Talmud irányelv-gyűjtemény szinten – a Jézusi tanítás alapja, a Jézus által hivatkozott „könyvek” pedig a Tórát és a Talmudot jelentik.

 

1.1 Jézus származásával kapcsolatban elég lenne Badiny Jós Ferencre hivatkozni, hiszen ő történelmi bizonyítékokkal bőven alátámasztotta megállapításait a „Pártus hercegről”, tehát „tudománytalannak” nem tekinthető. (https://magyarmegmaradasert.hu/szerzok/badiny-jos-ferenc/item/1619).

 

Álljon itt Jézus származásával kapcsolatban néhány idézet János evangéliumából, azok számára, akik azonosulnak a MKPK alább hivatkozott körlevelével és nem fogadják el Badiny Jós Ferenc bizonyítékait:

 

Néhány példa János evangéliumából annak bizonyítására, hogy Jézus nem zsidó származású:

 

7:52:

Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta.

8:42-44:

Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

10:24-26:

Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván! Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok.

16:1-3:

Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.

 

1.2 Badiny Jós Ferenc fenn hivatkozott „Jézus király a Pártus Herceg” c. művet közvetlenül támadta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „Az Egyház élő hitével összhangban” c. körlevelében (https://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1386), a következők szerint:  

Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság.

….

Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus“. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése.

 

Érdemes megjegyezni, hogy a judeókeresztény vallás alkalmazza a szinkretizmust, hiszen tevékenységének kezdete óta igyekszik két egymásnak ellentmondó nézetet, eszmét összehangolni: a szeretetre alapuló jézusi gondolkodási módot a gyűlöletre alapuló zsidó paradigmával.

 

1.3 Annak bizonyítására, hogy a judaizmus és a kereszténység egymással szembenálló alapokra épül, ezért kizárt, hogy a jézusi kereszténységnek a judaizmus az alapja, olvassunk el jellemző részeket a Talmudból (ami az ószövetségi Tóra „végrehajtási utasítása”) és az Új Testamentumból (erre hivatkozott Zakar András is alább hivatkozott művében):

 

Részletek a Talmudból (https://www.freepressfreespeech.com/holhome/konyvek/talmudm.htm):

 

Sanhedrin 76a. Ha egy zsidó megöl egy gójt („Cuthean”), akkor it nem büntetik halállal. Amit egy zsidó egy gójtól ellop, azt megtarthatja.

Baba Kamma 37b A gójokat törvény nem védi és Isten a pénzüket „Izraelnek szánta”

Sanhedrin 43a. „Azt tanítják, hogy Jézust húsvét előestéjén fölakasztották és 40 nappal azelőtt ezt a kiáltványt adták ki: Jézust halálra kell kövezni, mivel boszorkány volt és az embereket bálványimádásra szólította föl... Egy csábító volt és ezért nem szabad sem sajnálni, sem megbocsájtani neki.”

 

Részletek az Új Testamentumból (Károli Gáspár bibliafordításai)

 

János 15:9-10:

A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.

Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

 

Lukács 6:27-31:

De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket győlölnek, Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak. A ki egyik arczodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, a ki tőled kér, adj; és attól, a ki elveszi a tiédet, ne kérd vissza.

És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.

 

1.4 A „nem zsidókeresztény” istenhit megszűnteti a zsidókeresztény szinkretizmust azzal, hogy a kereszténység eredeti, tiszta értelmét képviseli, tehát nem akarja az egymásnak ellentmondó eszméket – pl. a zsidókereszténység eszköze, az erőszak alkalmazásával - összehangolni.

Azért használom a „nem zsidókeresztény” kifejezést a „pogány” helyett, hogy megmutassam az MKPK-nak és mindenkinek, hogy mit jelent a gyakorlatban a később említésre kerülő „Nostra Aetate” c. konstitúció alkalmazása.

 

1.5 XXIII. János pápa felismerte, hogy a zsidókereszténységnek le kell vetnie a zsidó terhet, és ennek szellemében meg kell újulnia ahhoz, hogy betöltse Isteni Iránymutató szerepét. Ennek a célnak az elérésére hívta össze a II. Vatikáni zsinatot, amelynek megnyitóján elmondott beszédében (aminek lényegi része a csonkítatlan „Penitentiam agere” kezdetű enciklikában is szerepel) egyértelműen fogalmaz:

 

„Tele a fejük spekulatív dogmával és az ószövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, a minden népeknek adott természeti jogokat és a krisztusi univerzalitást.

 „A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódni az újpapok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit!

Tele a fejük spekulatív dogmával és az Ó-Szövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott természeti jogokat és a Krisztusi-univerzalitást!

Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, kéld, babyloni) megmásított történelme.

Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!...”

[XXIII. János pápa ezt a szövegrészt 1962. július 1-jén is elmondta a II. Ökumenikus Zsinat megkezdésekor, és a római „Azione Cattolica Italiana” (Via Concilliazione 1. Roma) adta ki egy nyomtatott füzetben a következő címmel: „Novena Allo Spirito Santo” di GIOVANNI XXlll, 1 ° luglio 1962, per il Concilio Ecumenico Vaticano 11.”]

 

XXIII. János 1963. június 3-án „hirtelen bekövetkezett halála” miatt a II. Vatikáni zsinat a zsidó származású Montini hercegérsek (VI. Pál) pápasága alatt fejeződött be a következő mondattal: „Mindannyian Ábrahám lelki gyermekei vagyunk.”

VI. Pál „megüresedettnek” nyilvánította Mindszenty József esztergomi érseki székét. Ennek a ténynek több mint érdekes vetülete Mindszenty személyi titkárának, Zakar Andrásnak – később említésre kerülő – írása.

 

A II. Vatikáni zsinat zárómondata úgy is érthető lenne, hogy ez helyre teszi Szent Pál Rómaiaknak írt levelének a nem zsidókat mélységesen sértő részét, amely így szól:

„Ha téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik természet szerint is oda valók.” (11:24).

 

A nem zsidókat „vad olajfa ágának” tekintő gondolat helyre tételét erősíthetné a „II. Vatikáni Zsinat NOSTRA AETATE kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról” (https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=9):

 

„Így a többi vallások is szerte a világon különféle módokon próbálnak megoldást adni az emberi szív nyugtalanságára azáltal, hogy utakat, tudniillik tanításokat és parancsolatokat, továbbá szent szertartásokat ajánlanak.

A katolikus Egyház semmit sem utasít el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. Őszinte tisztelettel szemléli ezeket az élet- és magatartásformákat, tanításokat és erkölcsi parancsolatokat, melyek sokban különböznek attól, amit ő maga hisz és tanít, mégis nem ritkán tükrözik annak az Igazságnak sugarát, aki megvilágosít minden embert.”

 

Ezt a konstitúciót nem veszi figyelembe a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fenn idézett „Az Egyház élő hitével összhangban” c. körlevele.

 

És Pál gondolatának továbbélése nem vitatható, hiszen II. János Pál pápa 2002-ben Argentínában a következőt mondta: „Mi – keresztények – Istennek csak fogadott (adoptivo) gyermekei vagyunk.”[7]

 

Ugyanez a helyzet a II. Vatikáni Zsinat DEI VERBUM kezdetű dogmatikus konstitúciójával kapcsolatban is, amely az isteni kinyilatkoztatásról szól[8]. Talán kapcsolat van Mindszenty József hercegprímási széknek VI. Pál által elrendelt „megüresedése” és a között a gondolkodási mód között, amit szemléltet a Bíboros úrszemélyi titkára, Zakar András könyvének „Dei Verbum”-mal kapcsolatban írt része:

 

„.. a II. Vatikáni Zsinat „isteni kinyilatkoztatásról” szóló hittani rendelkezésének megállapítását a Szentírás-magyarázók feladatáról: „szükséges, hogy a magyarázó azt az értelmet kutassa, amelyet a szent szerző ki akart fejezni és ki is fejezett a meghatározott körülmények közepette, korának és műveltségének szintjéhez képest az akkori irodalmi műfajok segítségével.” (12. p.)”

„… foglaljuk össze a sumér bibliai párhuzamok fokozatos megismerése során adódó következtetéseket, melyeket ezután mind a hittudományban mind a történetírásban, nyelvészetben, művészettörténetben, néprajzban stb. különösen figyelembe kell vennünk az Isteni Kinyilatkoztatásra vonatkozó II. vatikáni zsinati dogmatikus konstitúció szellemében. 

„7. Ez a soviniszta, zsidó nacionalista magatartás, mely legvilágosabban a Babiloni Talmud eredeti és teles héber szövegéből és ennek hebraisták által készített hiteles fordítás kiadásaiból tűnik ki, az emberiség kultúrtörténeti fejlődési képét és öntudatát, valamint biológiai és erkölcsi egészségét elvi alapon katasztrofálisan megnyomorítja, nem tudományos és szemben áll az alapvető emberi jogegyenlőség ENSZ deklarációjával, melyet az államok különben törvénykönyvükbe is iktattak.

8. Az Ószövetség már eddig is tanúsította, hogy Ábrahám előtt is volt isteni kinyilatkoztatás. Az ókori keleti népek, főként és legkorábban a sumérok egyre nagyobb számban megfejtett emlékei pedig jogos alapot adnak annak a feltételezésére, hogy a náluk talált és a kinyilatkoztatott igazságokkal egybecsengő tanítások főként az isteni kinyilatkoztatás segítségével vezették az emberiséget a szellemi fejlődés és az Istennel való személyes kapcsolat útján.”

(Dr. Zakar András: a Sumér hitvilág és a Biblia - https://www.angelfire.com/realm3/hmult/nepek/sumerhitvb.htm)

 

1.6 XXIII. Jánosnak a II. Vatikáni zsinat kezdetekor elmondott beszéde nem kevesebbet fogalmaz meg, mint azt az igazságot, hogy a Jézusi Tanítás alapja az ő anyanyelvén, arámiul írott „Paralel (Sumír Első) Biblia”. Ezt mi joggal nevezzük „Magyar Bibliának”, hiszen nyelvészeti kutatások bizonyítják, hogy a ma beszélt magyar nyelv szógyökei 60 %-ban azonosak az arámi szógyökökkel.  

XXIII. János pápa halála után VI. Pál és környezete mindent elkövetett, hogy ennek a beszédnek nyoma sem maradjon és a beszéd lényegi részét a „Penitentiam agere” kezdetű enciklikából kitöröljék. Neves történészek viszont hivatkoznak erre a beszédre és az enciklikára, továbbá Pesti atya a Vatikáni Levéltárban meg is talált egy példányt a beszéd nyomtatott kiadványából.

Szóval történelmileg alátámasztott és tudományosan bizonyított, hogy a beszéd elhangzott és a "Penitentiam agere" a beszéd fenn idézett részét tartalmazta.

 

A Magyar Bibliának (https://nemzetiegyseg.com/MAGYARBIBLIA.pdf) számunkra kettős a jelentősége:

Egyrészt ebben szerepel (eddigi ismereteink szerint) először a Szent Korona, mint a Teremtő Teremtménye (a Világ) használatára vonatkozó iránymutatásának közvetítője (ennek jelképe az anyagi megjelenésű Szent Korona, mint tárgy).

Másrészt azt bizonyítja, hogy a sumér (ősi) civilizáció az ebben meghatározott irányelvre épült.

A Magyar Biblia és az ősi civilizáció írásos bizonyítékai

-  egy helyről, egy időből származnak (Kr. e. 4000, Mezopotámia, Úr városa),

-  mindkettőt ugyanazon a nyelven (ragozós arámi) vésték kőtáblára, valamint

-  az ősi civilizáció társadalmi és gazdasági rendszerének felépítése tükrözi a Magyar Bibliában meghatározott iránymutatást.

 

2.   A zsidókeresztény gondolkodási mód veszélyezteti a magyarság fennmaradását

 

      Az árpádosok (tiszta keresztények) és az istvánosok (zsidókeresztények) két, alapjaiban különböző gondolkodási módot képviselnek, vagyis ezek között kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentét van, nem úgy, mint a szocialista-kommunista és a liberális kapitalista paradigma között[9]. Ezért – és ezt a zsidókeresztény egyházzal kapcsolatba fentebb bizonyítottam – nem beszélhetünk sem „árpádos (tiszta keresztény vagy ősmagyar) szinkretizmusról”, sem „istvános (zsidókeresztény) szinkretizmusról”.

Az istvánosság elfogadja az államok és az emberek szabadságának erőszakos elvételét, az árpádosság pedig az államok és az emberek korlátozás nélküli szabadságát tartja az iránymutatás alapjának.

 

A fenti állítás istvánosságra vonatkozó megállapítását bizonyítja, hogy a magyar függetlenségi jogokról történő lemondással és ezzel Magyarország kiszolgáltatottá válásával (és – mint tapasztaljuk – kipusztításunkra irányuló törekvéssel) fenyegető EU-csatlakozásunk támogatására a MKPK püspöki közlevélben szólította fel a híveket[10].

 

      Azt pedig, hogy a zsidókkal való „testvérség” (ahogy Schweitzer rabbit szólította a három zsidókeresztény egyház vezetője a fentebb idézett levélben) a tervezett zsidó világbirodalomhoz csatlakozásunk békés elfogadását jelenti, az alábbiak bizonyítják:

   

2.1 A zsidó világbirodalom kialakításának szándékát az istvánosok „testvére”, Simon Peresz jelentette be 2007-ben, a következők szerint:

„… manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat építeni… Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát”

(Simon Peresz és a mélymagyarok 2007. november 09., péntek, 12:10 - https://hvg.hu/velemeny/20071109_peresz_izrael)

 

2.2 Ahhoz, hogy történetileg és jogilag megalapozott legyen az, hogy Magyarország a zsidó gyarmatbirodalom részévé váljon és a zsidó értékrend gát nélkül érvényesüljön, a történeti (tehát istvános) jog szerint az szükséges, hogy a zsidóságot a többségi nemzet (a magyarság) államalapító (országalapító) nemzetként ismerje el (ld. Kmetty Károly 1926-os Közigazgatási- és Alkotmányjogi tankönyve). Az erre vonatkozó igényt jelentette be a zsidókeresztény vallási vezetők „testvére”, Zoltai Gusztáv a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján, a következő szavakkal:

„… mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni, ezért elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.

(A 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján készült videofelvétel: https://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/29/13/Megnyilt_a_14_Zsido_Nyari_Fesztival.aspx)

 

3.   Összefoglalva

 

      Az istvános zsidókeresztény Biblia két istenképet vetít az emberek elé:

A Szeretet Istenét a nem zsidókeresztényeknek (gojoknak, vagy „pogányoknak”) Isten másodrendű (fogadott) gyermekeinek kell követniük, egyik arcuk megütése után a másikat is az ütés elé tartva, békésen tűrve

a Gyűlölet Istenének követésére rendelt édes gyermekek, a zsidók  (akik a „szent olajfa természetes ágai”) minden gyűlöletkeltését, kirekesztését, megalázását, kiszolgáltatottságba taszítását. 

 

Ezt a számunkra hátrányos megkülönböztetést nem tűrhetjük tovább, ha életben akarjuk tartani a magyarságot, ezért kell imánk beteljesüléséért vallanunk, irányelvként követnünk a helyzetünkből levont következtetést:   

 

A gyarmatosítók és azok eszmei kiszolgálója, a zsidókeresztény egyház együtt készteti halaszthatatlanul gyökeres átalakulást jelentő lépésre az egyetemes magyarságot:

 

-  a tiszta kereszténységnek kell az istenhit meghatározójává válni a zsidókeresztény vallás és felekezetei helyett,

 

-  a Szent Korona Értékrendnek kell a Szent Korona Tan helyébe lépni,

 

-  a tiszta kereszténységet és a Szent Korona Értékrendet képviselő „árpádosoknak” kell átvenni a zsidókereszténységet és a Szent Korona Tant képviselő „istvánosoktól” az eszmei irányítást.

 

 

 


­­­­­­­­­­­­­­II. rész

 

Nyilvánvalóan felelőtlenség és büntetőjogilag is üldözendő lenne, ha a fentieket nem tényekre támaszkodva mondtam volna el, de leginkább akkor, ha – az előzőek igasága mellett – nem tudnám meghatározni az árpádosság feladatát.

A meghatározást nem én adom, csak közvetítem: ez a Magyar Küldetés, amelyet a Teremtőtől a Szent Koronával kaptunk az Istenszülő feladatának részeként. Ennek végrehajtása akkor is kötelező számunkra, ha tudunk róla, akkor is ha nem, akkor is akarjuk, akkor is, ha nem. (Molnárfy Tibor gondolata)

 

Ezért jogos a magyarságot Jézus-sorsúnak mondani. Ezt a hasonlatosságot mutatja Jézus és a magyarság élete, kálváriája, és elpusztíthatatlansága.

 

Mi jogosít erre a kijelentésre?

 

Azok a kutatások, amelyek tudományos érvekkel bizonyították a magyarság iránymutatást közvetítő és irányelveket meghatározó feladatát az emberi történelem egységes folyamatában.

 

Gondolom, sem az istvánosok, sem mások nem vitatják a Semino-féle vizsgálatsor objektív eredményét:

 

„A 2000-ben elvégzett Semino-féle, genetikai vizsgálatsorozat, Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint: 

 

A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja. 

- A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, 

- 11 %-a az EU-7, 

- és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda. 


Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban, a Kárpát-medencében élt férfiak utódja.”

(Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés. - https://www.polc.hu/konyv/a_magyarsag_genetikaja/169035/)

 

A Semino-féle kutatás az alapját állapította meg annak az évezredek alatt kialakult bizonyíték-halmaznak, amely azt mutatta, hogy őseink olyan – a Világot szerves egységként működtető - társadalmi és gazdasági együttélést alakítottak ki a Föld minden részén, amely irányelveinek leírása a Magyar Biblia volt, és iránymutatásainak történelmi koronként egyre fejlődő rendszerének szegletköve az ősi civilizáció.

 

„Megállapítható, hogy az őstörténet kutatás egyiptomi, indiai, sumer, ázsiai elemei egy közel 50.000 éves nép, a királyi szkíták, vagy szaknyelven szólva, az EU19 haplotipus kulturális epizódjai. 

Ezért a magyar nem származik sem a sumertól, sem az egyiptomitól, sem az ázsiai népektől, hanem az EU19 génállományú, Őseurópai, ősnép alkotott az említett helyeken civilizációkat, birodalmakat, az adott helyi populációkkal közösen. 

Ezért van az, hogy a nagyon szembetűnő azonosságok mellett, karakterisztikus különbségeket mutatnak fel ezek az ősi kultúrák. Az azonosságot az EU19 őseurópai nép alapkultúrája adja, az egyedi ízt, pedig a helyi lakosság kultúrája. 

Ettől különbözik az etruszk, a pelazgtól, a föníciai a sumertól, az indiai szaka az ázsiai huntól, az ír kelta a Kárpát-medencei keltától. Ettől más az egyiptomi, a hurrita, a káld, a méd és a pártus, de az EU19 genetikai és kulturális információs tartalma köti őket össze. 

Ahol a lila árnyalat megjelenik, ott az EU19 őseurópai nép tartósan megtelepedett és keveredett a helyi lakossággal, és elvitte magával a gabonát, a sertést, a szarvasmarhát, a kerámiát, majd a kereket, kocsit, lovat, nyerget, nadrágot, zekét, kabátot és nem utolsó sorban a hitvilágot, a vallást, a társadalmi felépítmény mellérendelő, köztulajdonon alapuló szerkezetét. (Ezt nevezik ma Szentkorona értékrendnek.)”

(Dr. Czeke András: A magyarok génállománya és az „őstörténetek”

https://corpuscuit.us/jom/index.php?option=com_content&view=article&id=1708%3Aa-magyarok-genallomanya-es-az-qstoertenetekq&Itemid=44)

 

A jelenlegi helyzetben az árpádosság által képviselt ősi civilizáció azt jelenti az emberiségnek, hogy minden nemzet szabadon tud élni, szerves egységben minden más nemzettel, állammal, mert adottságaival minden embernek teljes jóllétet tud biztosítani.

Ehhez viszont Magyarország vonatkozásában az szükséges, hogy a magyar föld termékenységének és a magyar ember évezredeken át kialakult alkotóképességének eredményei a magyar embereket gazdagítsák.

Ez csak akkor valósul meg, ha

- a hatalomgyakorlást, a tulajdon- és birtokjogot alulról építjük fel, elvetve a felülről leosztás diktatórikus szemléletét, és

- megszüntetjük az idegen érdek meghatározottságát Magyarországon.

 

A szabadság-alapú Isteni iránymutatásra épülő irányelv-meghatározást a Szent Korona Értékrendben találjuk meg.

 

Ez a közszabadságot kifejező társadalmi és gazdasági rendszer, amely minden életfeltétel vonatkozásában az igény és lehetőség összhangjára épül, szemben az istvánosság által támogatott diktatúra kínálat által manipulált kereslet szemléletével.

 

Mit jelent ez röviden összefoglalva?

 

A településeknek kell önmaguk önrendelkezési (autonómia) jogát érvényesíteni, önmaguk igényeit és lehetőségeit összehangolni. Ekkor lesznek az önkormányzatok valódi „ön” kormányzatok, nem pedig felülről irányítottak, ami a mai valóság.

Az autonómia feltételeinek megteremtésében részt vevő személyek bizonyítják emberi és szakmai rátermettségüket a feladatok összehangolására, és az egyes részfeladatok rendszerszemléletű végrehajtására a település adottságainak megfelelően (tehát nem pártérdek, hanem a településen élők érdeke vezérli munkájukat).  

A közfeladatokhoz szükséges feltételeket a települések teremtik meg és bocsájtják az ország rendelkezésére, értékteremtésük arányában, nem pedig „felülről” elrendelt – idegen érdeket szolgáló okkal és céllal bizonytalanságban tartó - adókivetés formájában.

 

A települések önrendelkezési szabályzatát (törvényét) kidolgozó személyek közül képességeik és adottságaik alapján választják ki a településen élők elöljáróikat és képviselőiket az ország irányítására és vezetésére, nem pedig a pártérdekek érvényesítési képessége jelenti a kiválasztódás alapját. Ez természetes módon maga után vonja az elöljárók és képviselők elszámoltathatóságát, felelősségre vonhatóságát és visszahívhatóságát, vagyis kötött mandátum érvényesítésével a felelősségvállalási kötelezettséget. 

 

Az önrendelkezési jog gyakorlása minden település biztonságát, jövőkép-meghatározását jelenti, a család mintájára épülő település-háztartáson keresztül.

 

 

Olyan hírek terjednek a világhálón, hogy földönkívüliek fognak rendet teremteni, állítólag két helyen már le is szálltak, és Obamával megállapodtak a „civilizáció fenntartásában”.

 

Én ezt a hírt nem hiszem el.

Azt kérem, mindenki gondola végig, hogy mi lenne a következménye annak, ha ez bekövetkezne.

 

A Teremtő a Szent Koronával Szövetséget kötött velünk arra, hogy a Lélek Fényének irányításával uraljuk és alakítsuk az anyagot. Ez a mi dolgunk, Küldetésünk. Helyettünk senki nem végzi el és nem is kell, hogy elvégezze.

 

Ahhoz, hogy az ezeregyszáz év „terméseként” a világot válságba sodró nyugati civilizáció eszméje szerint a megosztottságot hatalma fenntartására védő és alkalmazó diktatúra helyébe a közszabadság ősi rendje lépjen, fokozatosan kiépülő egységnek kell létrejönnie.

 

Ez a Magyar Küldetés teljesítésének feltétele.

 

Emlékezzünk: ez akkor is kötelességünk, ha tudunk róla, akkor, ha nem, akkor is ha akarjuk, akkor is, ha nem.

 

Tudunk róla és akarjuk!

 

Ehhez kérem mindannyiunkra a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodát és kitartást adó kegyelmét.

 

Rajtunk múlik, hogy így legyen!

 

Kelt Szegeden, 2012. Napisten havának 9. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 [1] Jogszabály vagy hatósági rendelkezés elleni uszítás

336. §

 

Aki nagy nyilvánosság előtt, a köznyugalom megzavarására alkalmas módon az Alaptörvény, jogszabály, Magyarország nemzetközi jogi kötelezettsége vagy Magyarország által kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktus ellen, vagy az ezek alapján működő bíróság vagy a hatóság rendelkezése ellen általános engedetlenségre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(125. oldal)

T/6958. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről - Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter - 2012. április - https://www.parlament.hu/irom39/06958/06958.pdf

[2] „Az alábbiakban közöljük a történelmi egyházak vezetőinek reagálását, amelyet a Nemzeti Összetartozás Napján tervezett harangzúgással kapcsolatos megkeresésre küldtek Kovács Zoltán államtitkárnak.


Tisztelt Államtitkár Úr!


Köszönettel vettük május 25-i megkeresését, amelyben arra kér bennünket, hogy június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján délután 1 perces harangzúgással kapcsolódjunk be a megemlékezésekbe. Kérésének sajnos nem áll módunkban eleget tenni, mert templomi harangjaink istentiszteleti alkalmakkor, illetve az egyház liturgikus rendjéhez kapcsolódva szólnak. 


Ezúton is megerősítjük ugyanakkor, hogy mindennapi szolgálatunkban is megjelenő módon egyházaink szívükön viselik a nemzeti összetartozás ügyét hazánkban, a Kárpát-medencében és a világban élő magyarság között.


Budapest, 2012. május 29.


Válaszunk elfogadását kérve, az ünnep előkészítéséhez sok erőt kívánva,


Üdvözlettel:

Erdő Péter, bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke


Bölcskei Gusztáv, püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke


Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke”

 

https://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1808

 

[3]A történelmi egyházak közleménye a Dr. Schweitzer Józsefet ért inzultáció kapcsán

2012. június 5., kedd 23:45 


A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők közös nyilatkozatot adtak ki a nyugalmazott országos főrabbit ért június 5-i inzultus kapcsán.


Megütközéssel értesültünk arról, hogy a köztiszteletben álló Dr. Schweitzer József nyugalmazott főrabbit, testvérünket, Budapesten, a nyílt utcán zaklatták és megalázták vallása miatt. A gyáva támadást a leghatározottabban elítéljük, egyben kifejezzük együttérzésünket és szolidaritásunkat világhírű honfitársunkkal és az egész zsidó közösséggel.


Budapest, 2012. június 5.


Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke”

 

https://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1810

 

[4] Magyarország kormánya a leghatározottabban elítéli, hogy inzultálták Dr. Schweitzer József világhírű tudóst, nyugalmazott országos főrabbit, a magyar értelmiség egyik legmegbecsültebb tagját. A történelmi egyházak vezetői és a Demokratikus Koalíció is elítélte a történteket.

(Elítéli a kormány a Schweitzer Józsefet ért támadást

2012. június 6. - https://nol.hu/belfold/a_kormany_eliteli_a_schweitzer_jozsefet_ert_tamadast)

 

[5] Az önbecsülésükben támadta meg a magyarokat a Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbit ért keddi inzultus a köztársasági elnök szerint. Áder János így fogalmaz az ország polgáraihoz írt nyílt levelében, amelyet szerdán ismertetett újságírók előtt, a Sándor-palotában.

(Áder: Schweitzer inzultálása támadás a magyarok ellen

2012. június 06., szerda, 15:37 Szerző: MTI - https://hvg.hu/itthon/20120606_schweitzer_ader)

 

[6] Felháborodással fogadtuk az újabb antiszemita támadásról szóló hírt: nyílt utcán szidalmazták a nyugalmazott országos főrabbit. A Magyar Szocialista Párt szolidáris Schweitzer Józseffel és mindazokkal, akiket az elmúlt hetekben, hónapokban hasonló inzultus ért.

(Az MSZP szolidáris Schweitzer Józseffel Szükség van a gyűlölet elleni fellépésre

Budapest 2012.06.05. kedd - https://mesterhazyattila.hu/hirek/az-mszp-szolidaris-schweitzer-jozseffel)

 

[7] Dr. Badiny-Jós Ferenc: Az Istenes Honfoglalók - https://www.magtudin.org/Istenes.htm

[8] A II. Vatikáni Zsinat DEI VERBUM kezdetű dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról

 

„(A kinyilatkoztatás tárgya és szükségessége)

 

6. Az isteni kinyilatkoztatásban Isten önmagát és akaratának az emberek üdvösségére vonatkozó örök döntéseit akarta kinyilvánítani és közölni, „mégpedig avégett, hogy részt adjon azokból az isteni javakból, melyek az emberi értelem fölfogóképességét teljesen meghaladják”.

 

A Szent Zsinat vallja, hogy „Istent, mindenek létalapját és célját, az emberi ész természetes világosságával a teremtett dolgokból biztosan meg lehet ismerni” (vö. Róm 1,20); tanítja, hogy az isteni kinyilatkoztatásnak kell tulajdonítani „hogy mindaz, ami az isteni dolgokban az emberi értelem számára önmagában nem elérhetetlen, az emberi nem jelen állapotában is mindenki számára akadálytalanul, bizonyossággal és minden tévedés nélkül megismerhető.”

 

(A Szentírás magyarázata)

 

12. Mivel pedig Isten a Szentírásban emberek által emberi módon beszélt, a Szentírás magyarázójának, hogy megláthassa, mit akart velünk közölni Isten, figyelmesen meg kell vizsgálnia, hogy a szent írók mit akartak mondani, és szavaik által mit akart kinyilatkoztatni Isten.

A szent írók szándékának kiderítése végett egyebek közt ügyelni kell az irodalmi műfajokra is.

Az igazság ugyanis nem egyformán jelenik meg és fejeződik ki történeti, a prófétai, a költői vagy más műfajú szövegekben.

A magyarázónak tehát azt az értelmet kell keresnie, melyet a szent szerző az adott körülmények között a maga korának és kultúrájának megfelelően, az akkori irodalmi műfajok segítségével akart kifejezni és fejezett ki. Mert annak helyes megértéséhez, hogy a szent szerző mit akart mondani írásával, figyelni kell egyrészt a szent író korában szokásos általános gondolkodás-, szólás- és elbeszélésmódokra, másrészt az akkori társadalmi érintkezési formákra.”

 

https://www.katolikus.hu/zsinat/zs_11.html

 

[9] „Csak értelmi különbség van a legokosabb burzsoá osztályérdek és a legokosabb proletár osztályérdek felfogása között.”

Bibó István: „A kapitalista liberalizmus és a szocializmus–kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte” - https://mek.niif.hu/02000/02043/html/699.html

[10] „Azt ajánljuk tehát a katolikus hívőknek, de minden magyar állampolgárnak is, hogy saját lelkiismereti döntése és felelőssége szerint a népszavazáson támogassa Magyarország európai uniós csatlakozását.”

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata az Európai Unióhoz való csatlakozásról 2003. március 14. - https://kurir.katolikus.hu/hirek/magyar-katolikus-puespoeki-konferencia-nyilatkozata-az-europai-uniohoz-valo-csatlakozasrol