Gondoskodó Magyarország

Gondoskodó Magyarország

https://youtu.be/2nXZ7Rrcspg

 

Kezdeményezem

 

Gondoskodó Magyarország

 

néven választási párt létrehozását Magyarország társadalmi, politikai és gazdasági rendszerének gyökeres (radikális) átalakítása céljából.

A Gondoskodó Magyarország az ősi civilizáció gondolkodási módja, amely a nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséig kidolgozott programmal rendelkezik[1] (a programot és a programpontokat csatolom is[2]), a normális létben való magatartásról szóló tanítás[3], a judaizmustól mentes kereszténység alapján áll és több ezer éves hagyományainkat követi.  

A „választási párt” kifejezés azt jelenti, hogy a választási- és a választási eljárási törvényeknek formailag eleget teszünk, de tartalmilag a Szent Korona Értékend elöljárók és képviselők választási elveit követjük[4].

 

A Gondoskodó Magyarország alakulásáról

2012. Magvető havának (október) 20. napján (szombaton) döntünk

az újpesti Andretti nemzeti kávézóban 14 órától rendezett nyilvános rendezvényen,

amelyre szeretettel várok mindenkit, így a média képviselőit is.

 

________________________________________

 

A liberális-kapitalista diktatúrát nem támogatja a magyar választók többsége, ezért elfordul az összes parlamenti párttól, felismerve, hogy azok mindegyike a jelenlegi rendszer támogatója[5].

A választási eljárásról szóló törvénytervezet[6] a kopogtató-cédula helyére léptetett ajánlóív-rendszerrel megkönnyíti a választáson indulást, ennek megfelelően gombamód szaporodnak a pártok. Ezzel megvalósulni látszik a liberális-kapitalista rendszer szándéka: a diktatúra bebetonozása, a látszat-demokrácia továbbfejlesztésével. Céljuk: minél több párttal szétforgácsolni a társadalmat, hogy a diktatúra által kisajátított tömegtájékoztatással támogatott látszólagos többséget szerezve tovább uralkodhasson. Ezt bizonyítja az a tény, hogy eddig 16 régi vagy új párt (pártkezdeményezés) keresett meg csatlakozási felkéréssel.

Tragikomikus a helyzet, hiszen mindenki egységről beszél, az egység alapjául viszont személyeket, részideológiákat és nem rendszert alkotó, kidolgozott jövőképet határozva meg, ezzel kizárva az egységesülés lehetőségét.

 

Tehát a megosztottság-növelés a hatalom célja a választási rendszer eljárási része megváltoztatásával.

 

A lényeg ezzel nem változott: az új pártok éppúgy ígéretlistákat állítanak össze, mint a jelenlegiek, és egyikük sem tud kiszabadulni a liberális-kapitalizmus gondolkodási módjából.  

 

Sajátos helyzet állt elő.

Nem lehet megengedni, hogy a választók kisebbsége döntsön Magyarország jövőjéről. Ennek a helyzetnek a megakadályozása csak az egyetemes magyarság érdekazonosságának érvényesítésével, vagyis pártrendszeren felülemelkedve lehetséges. Ahhoz viszont, hogy ez az egyetemes érdek békésen, egy minőségi forradalommal érvényesüljön, részt kell venni a választáson.

 

Ezért kezdeményezem Gondoskodó Magyarország néven választási párt alakítását.

 

Ezzel a párttal ténylegesen kétpártrendszer alakul ki.

A nyugati civilizáció (liberális-kapitalizmus) látszat-különbséget képviselő pártjai és az ősi civilizációt (Szent Korona Értékrendet) követő Gondoskodó Magyarország.

A két gondolkodási mód közötti különbséget elemzi „A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer c. tanulmány[7].

A liberális kapitalizmus továbbélésére azok szavaznak, akik felelőtlenül bíznak a szép szavú ígéret-lovagokban és nem érzik Magyarország[8], Európa[9], ezen keresztül a Földkerekség[10] veszélyhelyzetét.

A Gondoskodó Magyarország támogatói pedig azok, akik vállalják a gondolkodási mód tudati váltásához a fáradtságot és részt vesznek a jelenlegi rendszer választási szabályainak formai követelményeit betartó, de tartalmában a Szent Korona Értékrendet követő kiválasztási rendszert követő elöljáró és képviselő kiválasztódáshoz.

  

A Gondoskodó Magyarország a felelősségre épül.

Az egyetemes magyarság minden tagjának felelőssége a meggyőződést, vagy a meggyőződés hiányát jelenti arról, hogy a Gondoskodó Magyarország az ő érdekeit szolgálja, és ennek megfelelően adja vagy tagadja meg bizalmát annak megvalósulásához.

Vagyis eldönti, hogy – Aquinoi Szent tamás meghatározása szerint – hisz-e a Szent Korona Értékrendet megvalósító Gondoskodó Magyarországban, vagy nem.

 

Azok, akik hisznek a Gondoskodó Magyarországban, a Szent Korona Országában hisznek, amely – Németh László szavaival – „mintát ad az emberiségnek az emberi életre”.

 

Azok, akik hisznek a Gondoskodó Magyarországban, képesek arra, hogy saját érdekeik képviseletére kiválasztók legyenek és kiválasztottakká váljanak az azonos érdekűek képviseletére.

A kiválasztottá válók felelőssége az énből a személlyé válás képességét jelenti: nemcsak önmaga és kiscsaládja, hanem mindazok érdekeiben jár el, akiket meggyőz arról, hogy alkalmas érdekeiket képviselni, ezért bizalmukkal tüntetik ki, vagyis hisznek benne.

A kiválasztónak joga van ahhoz, hogy az általa kiválasztott személytől visszavonja bizalmát – ezzel elveszítse hitét benne -, ha az nem a meggyőződés alapját adó érdekeket képviseli.

Ma használt jogi meghatározással ez jelenti a képviselők kötött mandátumát.

 

A Gondoskodó Magyarország kiválasztódási rendszere a jelenlegi jogszabályok formai követelményeinek figyelembe vételével és a Szent Korona Értékrend választási szabályi szerint a következők szerint működik:

 

1.  A jelölés

 

A jelöltnek bizonyítania kell, hogy alkalmas a választókerülethez tartozó települések Isteni Iránymutatás (Szabadság Alkotmánya[11]) és az ez alapján felépített Irányelv-rendszer (Alaptörvény[12]) alapján

a)  a települések és a választókerület adottságainak felmérésére és az ebből eredő lehetőségek meghatározására (egyéni jelölt) vagy

b)  a településeken és a választókerületben élő emberek igényeinek jellemzőik szerinti (nemzetiség, krisztusi hitet követő vallások, nemek, korosztályok, szakmák) felmérésére (listás jelölt) és

c)  az igények kielégítési prioritásának meghatározására a lehetőségek alapján (elöljáró). 

 

Az alkalmasságát bizonyított személy a választókkal köt „Jogérvényesítési szerződést”[13] és aláírást gyűjt a választási eljárásról szóló törvényben (továbbiakban: Ve.) meghatásozott jelölőíven.

 

2.  A Gondoskodó Magyarország egyéni képviselőjelöltjei

 

     A választókerületben legtöbb egyéni „Jogérvényesítési szerződést” kötött személy, feltéve, hogy a Választási törvényben (továbbiakban: Vt.) és a Ve-ben meghatározott számú aláírás szerepel a jelölőívén.

 

3.  A Gondoskodó Magyarország listás képviselőjelöltjei

 

     A választókerületben az egyéni jellemzők szerinti képviseletre legtöbb „Jogérvényesítési szerződést” kötött személy, feltéve, hogy a Vt-ben és a Ve-ben meghatározott számú aláírás szerepel a jelölőívén.

      

4.  A választás eredményességétől függő továbblépés a Szent Korona Országának újjáteremtéséhez.

Ennek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás a jelölés feltétele.

 

A.  Háromnegyedet meghaladó választási eredmény esetén

-       A Szent Korona Értékrend hatalomgyakorlási[14] és Választási főtörvényének (ld. 4. jegyzet a) pont) hatályba léptetése

-       Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívása (ld. 4. jegyzet b) pont VII. fejezet – 14. oldal)

-       Országgyűlés feloszlatása 

-       Felkészülés az Alkotmányozó Nemzetgyűlésre „A Választási főtörvény ideiglenes végrehajtási utasítása” szerint (ld. 4. jegyzet b) pont)

 

B.  Háromnegyedet meg nem haladó választási eredmény esetén a Gondoskodó Magyarország képviselői a következő feladatokat végzik:

-          A „Jogérvényesítési szerződést” kötött választókat név szerint meghívva, havonta nyilvános „Képviselői elszámoló-napot” tartanak, amelyen jóváhagyásra előterjesztik elmúlt havi képviselői tevékenységüket és véleményt kérnek a következő havi parlamenti témákkal kapcsolatban.

-          Létrehozzák a „Gondoskodó Magyarország” alapítványt, a Szent Korona Értékrend Akadémia működtetésére, és a Szent Korona Értékrend szerinti teljes önellátás hatályos törvények szerint nem tiltott részének megvalósítására. Az alapítvány számára a Gondoskodó Magyarország képviselői országgyűlési teljes tiszteletdíjuk 50 %-át átutalják.

-          A parlamenti napokon napirend után ismertetik a liberális-kapitalista és a Szent Korona Értékend közötti különbséget, a 7. jegyzet fejezetei szerint.

-          A törvénytervezetek vitájában a liberális-kapitalista gondolkodási módot képviselő megoldásokkal szembeállítják a Szent Korona Értékrend részletes megoldásait, kitérve annak rendszerkapcsolati összefüggéseire.

 

Kelt Szegeden, 2012. Magvető havának 8. napján

Árpád sarja Halász József[1] A nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséig (videolevél: https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=16670810&D=E3FE6612-8CB0-4F4F-BBF9-C65501698D13, rövid video: https://youtu.be/2teZZnwI3OA, nyomtatható változat: https://nemzetiegyseg.com/Anemzetstrategiarol.pdf)

 

[2] Gondoskodó Magyarország Választási program és programpontokhttps://nemzetiegyseg.com/GondoskodoMagyarorszag.pdf

 

[3] Hamvas Béla: Patmosz – Kiengesztelődés - https://www.terebess.hu/keletkultinfo/patmosz2/11.html

[4] a) „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei” c. gyűjteményből - https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény (179-212. oldal)

 

b) A Választási főtörvény ideiglenes végrehajtási utasítása - https://nemzetiegyseg.com/Munkaterv.pdf

 

[5] Szeptemberben a FIDESZ-KDNP támogatottsága a teljes népességen belül a júliusi 18%-ot követően szeptemberben 15%-ra csökkent, az MSZP-é pedig 12%-ról 11%-ra változott. A pártpreferenciájukat tekintve bizonytalanok vagy azt el nem árulók aránya 52%-ról 55%-ra nőtt az elmúlt két hónap alatt.

A választási regisztráció kapcsán felélénkült közbeszéd kiemeli a választók tudatosságát és mozgósíthatóságát; ebből a szempontból érdemes megjegyezni, hogy a Fidesz-KDNP, a Demokratikus Koalíció és az MSZP szavazói a leginkább elkötelezettek pártjuk mellett, hiszen tízből körülbelül hat választójuk tekinthető biztos szavazónak, míg a legkevésbé az LMP szimpatizánsai ígérik biztosra részvételüket, tízből négyen nyilatkoztak így. A Jobbik szavazói korábban jóval elkötelezettebbek voltak, mint jelenleg: tavaly novemberben még tízből hét, idén szeptemberben pedig már csak öt szavazójuk áll biztosan a párt mögött.

TÁRKI: Szabad a vásár – a választók több mint fele nem választana - 2012.09.26.- https://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120926.html

 

[6] Választás a diktatúra jelöltjei közül vagy természetes kiválasztódás (video: https://youtu.be/mA8epQwx4R0, nyomtatható: https://nemzetiegyseg.com/120928.pdf)

[7] Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyagahttps://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf - A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer (A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal) 73 – 188. oldal

 

[8] 0,1%-os növekedésről 1,2%-os recesszióra rontotta az idei évi GDP-előrejelzését

1,6%-ról 1%-ra csökkentette 2013-as GDP-növekedési előrejelzését és

2,7%-ra emelte az idei (+0,2%-pont) és jövő évi (+0,5%-pont) államháztartási hiánycélt a kormány

1-rol 3 ezrelékre emelik a készpénzfelvétel pénzügyi tranzakciós illetékét

Eltörlik a nyugdíjjárulék plafonját

Bevezetik a segélyplafont

A pénztárgépek online NAV-os kapcsolatra állnak át

Áfa-emelésről és bankadó emelésről viszont nincs szó

Összességében a csomag kisebb a szükségesnél és jelentős végrehajtási kockázatok övezik

Minden, amit Matolcsy bejelentéséről érdemes tudni - 2012. október 5. | 15:47

https://www.portfolio.hu/gazdasag/deviza/minden_amit_matolcsy_bejelenteserol_erdemes_tudni.173832-2.html

 

…. az IMF és az unió álláspontja abban a kérdésben egységes, hogy még a megemelt hiánycél teljesítéséhez is további pótlólagos intézkedések szükségesek.

…. készíteni kellene egy vészköltségvetést, amely kevésbé derűlátó makrogazdasági pályára épül.

Készül az újabb költségvetési csomag - Szajlai Csaba - 2012. október 5., péntek

https://magyarhirlap.hu/gazdasag/keszul-az-ujabb-koltsegvetesi-csomag

 

[9] Forró őszt ígérnek a spanyol és a görög tüntetések az eurózónában, ahol a lakosságnak mindinkább elege van a politikai elit vezényelte megszorításokból. Növekedés nélkül esély sincs a társadalmi béke helyreállítására.

… az Európában harmadik éve tomboló adósságválság szétfeszíti azt a társadalmi szerződést, ami a kontinens demokráciáinak a legitimitását adja, és ennek jele a szolidaritás megingása a gazdagabb és szegényebb régiók, illetve EU-tagországok között. Az európai jóléti társadalom forrásai ugyanis az eurózóna, valamint az EU perifériáján gyorsabban apadnak, de a centrumban is fogyatkoznak, aminek jele, hogy az egész unió pénzesládájának tartott Németországban is fölvetette Bajorország, hogy miért ő finanszírozza a szegényebb – elsősorban keletnémet – tartományok felzárkóztatását.

Európa az adósságválság nyomán krónikusan magas munkanélküliség és folyamatos gazdasági bajok jellemezte elveszett évtizedre számíthat.

Lázadó Európa: fedő alatt a gőz - 2012. október 06., szombat - https://hvg.hu/hvgfriss/2012.40/201240_lazongas_europaban_a_megszoritasok_ellen_fe

 

[10] Ázsia legnagyobb gazdaságának, Kínának az idei várható GDP-növekedését 8,2 százalékról 7,7 százalékra, a jövő évit 8,6 százalékról 8,1 százalékra rontotta a Világbank. Kína gazdasága tavaly még 9,3 százalékkal nőtt. A bank szerint a térség gazdasági növekedésének lassulását elsősorban a lassuló amerikai gazdaságnövekedés és az európai recesszió okozza az ázsiai termékek iránti keresletet megcsappanása révén.

Lehúzta Ázsia kilátásait a Világbank - 2012. október 08., hétfő, 08:06 - Szerző: MTI - https://hvg.hu/gazdasag/20121008_Lehuzta_Azsia_kilatasait_a_Vilagbank

 

[11] „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei” c. gyűjteményből - https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

Magyarország Szabadság Alkotmánya (11-20. oldal)

 

[12] „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei” c. gyűjteményből - https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

Magyarország Alaptörvénye (21-112. oldal)

[13] Jogérvényesítési szerződés - https://nemzetiegyseg.com/Jogervenyesitesiszerzodes.pdf

[14] „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei” c. gyűjteményből - https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

Az államhatalom gyakorlásáról szóló, 1. főtörvény (113-178. oldal)