Gondolatcsere a diktatórikus és az ősi civilizáció közötti különbségről

 

A tegnapi Nemzetiegység Hírlevélben leírt gondolatok igen heves és sokszínű visszhangot keltettek, amelyek egy része korábban is megfogalmazódott többekben.

Amint várható volt, néhányan (nyolcan) leiratkozásukkal tiltakoztak, viszont ennél jóval többen (ma eddig 26-an) iratkoztak fel a hírlevélre. Gondolom, ez a szám növekedni fog azáltal, hogy a feliratkozás mostantól kezdve közvetlenül történik, a https://listamester.com/forms/4041/7766.html linken keresztül.

A mai hírlevélben a visszajelzésekben felvetett kérdésekkel foglalkozom, vagyis részletezem a tegnapi levélben leírtakat.

A paradigmaváltás halaszthatatlanságát alátámasztó napi bizonyítékokat nem csoportosítom, mert az egész írás egységes támogatását jelentik[1].

 

Tehát a mai írás témája és címe:

 

Gondolatcsere a diktatórikus és az ősi civilizáció közötti különbségről

 

Azokkal a véleményekkel nem foglalkozom, amelyek a bal- és a jobboldal közötti különbséget lényeg-meghatározónak tekintik, az egyik hatalomgyakorlását tartva diktatúrának, a másikat „nemzetmentőnek”, mert ezek nem tényekre alapozott állítások.

 

Az érdemi elemzés alapját adó vélemények közös jellemzője, hogy személyek közötti szembenállásnak tartják a gondolkodási módok közötti eltérést. Mivel én írtam a hírlevelet, és mondtam el, írtam le eddig is kritikáimat. kézenfekvő, hogy az én személyem és a kritizált gondolat megfogalmazója közötti (tehát egok közötti) személyi ellentétet találtak.

Ez a megközelítés is tények nélküli állítás, viszont azoktól az emberektől származik, akik nem kérdőjelezik meg a jelenlegi (félreértés elkerülése végett: 1989-től uralkodó) rendszer egyetemesen diktatórikus jellegét, sőt a Szent Korona Országának megteremtésében is egyetértenek.

Mindezek figyelembe vételével is a Szent Korona Értékrend megsértésének tartom azok a gondolatokat, amelyeket elemzek.

 

Az általam érzékelt Szent Korona Értékrend megsértések minden esetben az Értékrend és a Tan összemosásából erednek. Tudom, ez abból a hatalmas különbségből ered, amely a Tan és az Értékrend között van, és mindenki igyekszik minél kevesebb mértékben átalakítani gondolkodási rendszerét, ami teljesen természetes dolog. Ami miatt ezt teszem, az az, hogy a látszólag kis különbségek összegyűlt tolerálása az alapvető különbségek elhalványításához vezetnek, ez pedig kaput nyit a visszarendeződésnek.

 

Néhányan azt mondják, hogy örüljek annak, hogy már többen használják a Szent Korona Értékrend kifejezést és nem Szent Korona Tant mondanak, mert ha már eddig eljutottak, akkor csak egy lépés a kifejezés tartalmát is képviselni.

Ebben nem hiszek, ugyanis olyan átfedések vannak egy mondaton belül is, ami egyértelművé teszi, hogy a Szent Korona Értékrend alatt a Szent Korona Tan eszmeiségét értik.

 

Két szervezetet szólítottam meg írásomban, a Magyarok Világszövetségét és a Magyarok Szövetségét.

A Hírlevélben szereplő megállapításokat mindkét szervezet esetében a szervezetek néhány tagja „belénk kötésen dolgozásnak” minősítette.

 

I.

 

Patrubány Miklós a 27-i borsi Rákóczi-megemlékezésen mondott beszédének egy részét a megemlékezésről kiadott közlemény[2] a következők szerint ismerteti: „a magyarság kiútját a Szent Korona-értékrend alapján álló történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságának helyreállításában jelölte meg. Ami, logikusan végiggondolva, a királyság helyreállítását jelenti.”

A Szent Korona Értékrend (szemben a Szent Korona Tannal) semmilyen körülmények között nem jelenti a királyság visszaállítását, sem megkoronázott király, sem kormányzó egyszemélyes hatalmát, hiszen az irányítás és a vezetés kettős egységén (kettős fejedelemségen) alapul, pontosan azért, hogy megelőzhető legyen az önkényuralom kialakulása.

Ez a mondat a jogfolytonosság kérdését is említi. A történelmi (kartális, vagy írott) alkotmány a Szent Korona Tanból ered, amely az elmúlt ezeregyszáz évet tekinti a magyar államiság kizárólagos időszakának. A történelmi alkotmány elfogadása azt jelenti, hogy az alkotmányt (szemben a szó jelentésével) nem a Teremtőtől eredezteti, hanem emberi jogfejlődés eredményének tekinti (az „írottság”, mint az alkotmány kritériuma, is erre utal). Ezzel alátámasztja, hogy a diktatórikus civilizációt támogatja az ősi civilizáció nevét használva.

 

Tehát nem volt tévedés tegnapi hírlevelemben, a Magyarok Világszövetsége március 17-i határozatával kapcsolatos állítás.

 

Kihangsúlyozom: ez nem Patrubány Miklós személye ellen szóló megállapítás, hanem a Szent Korona Tannal szembeni kritika.

 

Amennyiben ebben a szellemben fog a Magyarok VIII. Világkongresszusa tevékenykedni, akkor tisztelettel kérem, a félreértések elkerülése végett, hogy legyen a cím egyértelmű: „Jövő a Szent Korona Tan jegyében”.  

 

II.

 

A Magyarok Szövetségével kapcsolatban tegnapi hírlevelemben a következőt írtam: „Ezt tette a Magyarok Szövetsége az idei Országos Gyűlésen (elég a megnyitó résztvevőire és az ott elhangzottakra, valamint a FIDESZ-polgármester társelnök személyére emlékeztetni)”

 

Úgy látszik, az emlékezetkiesés gátolja a kritizálókat abban, hogy tartalommal tudják megtölteni a vázlatszerűen zárójelbe foglalt gondolatokat.

 

1. Az OGy megnyitó rendezvényén beszédet mondott egy minisztériumi főosztályvezető, felolvasták a miniszter támogatást biztosító levelét. Ha nem lenne közismert: a kormányt kizárólag a FIDESz alapította, így a vezető tisztségviselők egyértelműen a FIDESz bizalmi emberei.

Nem a személyek ellen van kifogásom, hanem azzal a diktatórikus civilizációval szemben, amit képviselnek.

 

2. Az ott elhangzott beszédekben szerepelt a Szent Korona, de mint ezeréves örökség. Ez úgy-e nem vitás, hogy a Szent Korona Tanra utal.

Nem a személyeket kritizálom most sem, hanem azt az eszmét, amit képviselnek.

Molnár V. József a következőt mondta beszédében: „Géza és István a Turul nemzetség szentje”.

Molnár V. Józsefet, mint Bálint Sándor követőjét a néprajztudományban, tisztelem, munkásságának jelentős részét a magyarságkutatás jelentős eredményének tartom. Ez a kijelentése viszont történelemhamisítás, a diktatórikus civilizáció esetlen igazolása. Tehát nem az emberrel van bajom, hanem azzal az eszmével, amit - ezen kijelentése szerint - képvisel.

 

3. Az cáfolhatatlan tény, hogy Bődi Szabolcs Kunszentmiklós FIDESZ-KDNP által támogatott polgármestere.

Az sem cáfolható, hogy Bődi Szabolcs a Magyarok Szövetségének ügyvivője (elnézést kérek a - lényeget nem érintő - tévedésért: tegnapi Hírlevelemben „társelnöknek” tituláltam).

A FIDESz a diktatórikus civilizáció magyarországi helytartója. Bődi Szabolcs emberi pozitív tulajdonságait nem vitatom, amikor megállapítom: súlyos személyiségzavarban kellene szenvednie, ha a Magyarok Szövetségének ősi civilizációt támogató ügyvezetője lenne.

Tehát nem Bődi Szabolcs személye ellen szólnak ezek a szavak, hanem azt állítják, hogy egy ember csak egy értékrendet képviselhet.

 

III.

 

Két gondolatot vetettek fel még a hírlevélben írtakkal kapcsolatban: az egyik a földtulajdon, földbirtoklás kapcsolata, a másik a képviseleti rendszer.

 

1. A Szent Korona Tan is kimondja, hogy „a Szent Korona minden birtoklás gyökere” (Sacra Corona radix omnium possessionum), vagyis a magyar föld az egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdona.

Ennek az elvnek csak akkor van magyar érdekeket védő hatása, ha hozzátesszük azt, amit a Tan nem, de az Értékrend megfogalmaz: „a magyar földön birtokjogot csak a Szent Korona tagja gyakorolhat.”

Ezért van jelentősége annak, hogy csak az államalapító és államalkotó nemzetek tagjai (vagyis a Szent Korona Tagjai) rendelkezzenek a föld felett birtoklási joggal, idegenek, vendégek nem!

 

És most kérem nagy tisztelettel és szeretettel azokat, akik a diktatórikus civilizáció kritikáját személyük elleni támadásnak veszik:

Tegyék félre egojukat, vegyék elő génjeikbe kódolt magyarságunkat és vegyék észre, hogy az állampolgárságról szóló törvény módosítása trójai faló volt: azt a látszatot keltette, hogy ajándék a határon túli magyaroknak, pedig Magyarország elvesztését készítette elő. Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke megfogalmazta ezt meg[3]: „a kettős állampolgárságról hozott országgyűlési döntés történelmi jóvátételt jelent a holokauszt túlélőinek, illetve leszármazottaiknak”.

 

Ezzel legális lehetőség nyílt arra, hogy megtörténjék a Zsidó Világbirodalom legértékesebb gyarmatának megszerzése, Magyarország felvásárlásával. Már semmilyen földvásárlási moratórium nem áll útjában a gyarmatosításnak.

 

2. A Szent Korona Tan érdemben nem foglalkozik a hatalomgyakorlás feltételeivel, sem a természetes mátrix felépítésével, sem az ahhoz kapcsolódó feltételrendszerrel. Beszélnek a Tan képviselői önellátó rendszerről, alulról építkezésről, de az elképzelést áthatja a diktatórikus civilizáció gazdasági paradigmájának kényszerképzete. Nem tudnak kilépni a samuelseni mókuskerékből, ezzel bizonyítva, hogy melyik civilizációs modellt támogatják.

A MVSZ a VIII. Világkongresszus idejére tervezi összehívni a össze a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlését, az alábbi felépítésben: „Közülük ötszázan népképviseleti elv szerinti, azaz alsóházi küldöttek, további ötszázan alanyi jogon, azaz a magyar nép szolgálatában szerzett érdemeik, betöltött tisztségeik alapján válnak felsőházi küldötté.”  

Ez már nem samuelseni mátrix, de még nem is a Szent Korona Értékrend szerinti, vagyis nem az ősi civilizációnak megfelelő, A Küldöttgyűlés feladata, célja meghatározásával mutatkozna meg jellege.

 

IV.

 

Szeretném, ha mindenki megértené végre: a személyek szerepe csak annyi, hogy gondolatokat közvetítenek, de amikor azok rendszerré állnak össze, már nem az azokat közvetítő személy a lényeg, hanem a rendszer.

A diktatórikus civilizáció éppúgy rendszer, mint az ősi civilizáció. Közvetítői, képviselői nem személyüket közvetítik és képviselik, hanem a rendszert.

 

Kelt Szegeden, 2012. Kikelet havának 28, napján.

 

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 [1] Ezt hozta a szabadságharc - katasztrofális gazdasági mutatók

2012. március 28. szerda 16:55

Szerző: Magyar Krisztián

https://www.stop.hu/gazdasag/ezt-hozta-a-szabadsagharc--katasztrofalis-gazdasagi-mutatok/1017953/

Ebben az évben várhatóan 1,5 százalékkal csökken a bruttó hazai termék (GDP) Magyarországon, miközben a korábban 5 százalékosra jósolt infláció 5,3 százalék lehet 2012-ben - áll a Gazdaságkutató Zrt. éves előrejelzésében. A kilátásokat a kormány katasztrofális gazdaságpolitikája és az EU-IMF-hitelfelvétel elmaradása tovább ronthatja.

A kormányzat nemzetközi szintre emelt kettős beszéde miatt egyre éleződik a feszültség az EU-val és a tagállamok többségével - áll az éves előrejelző jelentésben.

 

Capital Economics: Egyre nagyobb a nyomás az MNB-n

2012. 3. 28. 10:00

Szerző: MTI

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/capital-economics-egyre-nagyobb-a-nyomas-az-mnb-n-371785

Az IMF/EU-megállapodás aláírása után válik lehetségessé, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megkezdje az alapkamat csökkentését, bár a rövid időn belüli monetáris enyhítés esélyeit a felfelé módosított inflációs előrejelzés is rontja - vélekedtek az MNB monetáris tanácsának keddi kamatdöntő ülése után londoni felzárkózó piaci elemzők. Egyes citybeli elemzők további kamatemelést is elképzelhetőnek neveztek, bár ez nem konszenzusos előrejelzés.

A JP Morgan londoni közgazdászai közölték: alapeseti előrejelzésük az, hogy az MNB az idei év végére 6,00 százalékig mérsékli alapkamatát, ám ha az év közepéig nem jön létre a megállapodás egy készenléti jellegű IMF-programról, akkor a cég visszafogja ezt a kamatcsökkentési prognózisát.

 

Franciaországban egy-két éven belül megroppan a rendszer

2012. 3. 28. 05:00

Copyright: Project Syndicate, 2012 www.project-syndicate.org

Szerző: Brigitte Granville

https://www.vg.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/franciaorszagban-egy-ket-even-belul-megroppan-a-rendszer-371736

A küszöbönálló elnökválasztásokkal Franciaország fordulóponthoz közeledik. Az utóbbi három évtized során – hol a baloldal, hol a jobboldal irányítása alatt – az ország ugyanazokat az egymásnak ellentmondó célokat követte. A mostani szuverénadósság-válság immár a falhoz szorítja a francia bankokat és velük az egész gazdaságot. Emiatt a rendszernek valahol engednie kell, sürgősen.

A választások utáni első vagy második évben a rendszer nagy bizonyossággal megroppan. Ekkor hirtelen kell majd végrehajtani olyan radikális, gyötrelmes változtatásokat, amelyek messzebb mennek, mint a Charles de Gaulle által végrehajtott és az ötödik francia köztársaságot megalapozó hatalomátvétel. Franciaországban feszültség van az európai projekt megőrzése és a gazdaság vergődésének elkerülése között. Az erre adandó választ várhatóan addig halogatják, amíg csak lehet. Ennek a zsákutcába vezető stratégiának a külső jellemzője lesz egy Németországgal szembeni, hiábavaló játszma és kilátástalan gazdasági fortélyok sorozata (például rákényszeríthetik a belföldi megtakarítókat az államadósság finanszírozására). A felismerés napja azonban mindenképpen eljön, akkor pedig szigorú ítélet sújt le az uralmon lévő francia politikai osztályra.

A szerző a Londoni Egyetem nemzetközi gazdasággal és gazdaságpolitikával foglalkozó professzora

 

Ivascsenko: "a labda most a kormány térfelén pattog"

2012. 3. 28. 05:00

Szerző: Világgazdaság - Wéber Balázs

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/ivascsenko-a-labda-most-a-kormany-terfelen-pattog-371740

Míg a valutaalap szerint a magyar kormány térfelén pattog labda a hiteltárgyalások megkezdésének ügyében, addig a kabinet ennek ellenkezőjét állítja. A hónapok óta tartó huzavonát az ország sínyli meg, amely a növekvő bizonytalanság miatt egyre drágábban juthat majd pénzhez a tőkepiacokon.

Mivel a nemzetközi befektetők egyértelműen megállapodáspártiak, a hozamok akkor fognak csökkenni, ha Magyarország mielőbbi megegyezik az IMF-fel.

 

Megszólalt az IMF tisztségviselője Magyarországról - Lesújtó a véleménye

2012. 3. 27. 20:55

Szerző: MTI

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/megszolalt-az-imf-tisztsegviseloje-magyarorszagrol-lesujto-a-velemenye-371778

Magyarországnak olyan gazdaságpolitikát kellene folytatnia, amely megerősíti az országba, illetve a gazdasági kormányzásba vetett bizalmat, biztosítja a fiskális fenntarthatóságot, és javítja a befektetők megítélését az ország iránt - hangoztatta Iryna Ivaschenko, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) budapesti képviseletének vezetője kedden Budapesten, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem tanácskozásán.

Magyarországot tekintve valójában nem pénzügyi válság bontakozott ki, hanem az országgal szemben egyfajta bizalmi válság alakult ki, ez most a legégetőbb probléma.

 

Váratlan rossz hír érkezett Angliából

2012. 3. 28. 11:17

Szerző: MTI

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/varatlan-rossz-hir-erkezett-angliabol-371794

Az első két becslésnél nagyobb mértékben esett vissza a tavalyi utolsó negyedévben a brit gazdaság teljesítménye.

A brit statisztikai hivatal (ONS) részletes adatokon alapuló, szerdán közölt végleges kimutatása szerint Nagy-Britannia - az euróövezeten kívüli legnagyobb EU-gazdaság - hazai össztermékének (GDP) értéke negyedéves összevetésben 0,3 százalékkal csökkent 2011 utolsó három hónapjában.

 

[2] A szív útja - II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem születésének évfordulója Borsiban

MVSZ Sajtószolgálat

2012. március 27. 21:42 - 7462/120328

A Magyarok Világszövetségének elnöke a magyarság kiútját a Szent Korona-értékrend alapján álló történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságának helyreállításában jelölte meg. Ami, logikusan végiggondolva, a királyság helyreállítását jelenti. Ugyanakkor nincs kényszere a királyválasztásnak, hiszen működött már a magyar apostoli királyság király híján is, mint történt ez Hunyadi János, Kossuth Lajos és Horthy Miklós kormányzósága alatt. II. Rákóczi Ferenc nagyszerű életútját példának állítva, Patrubány Miklós óva intette a beszédét ovációval fogadó hallgatóságot attól, hogy amennyiben egyszer mégis magyar király-választásra kerülne sor, Magyarország Szent Koronáját valaha is Habsburg fejre tegyék vissza.

 

[3] Kettős állampolgárság

Mazsihisz: történelmi jóvátétel a holokauszt túlélőinek

2010. május 27, csütörtök, 23:09

https://www.breuerpress.com/2010/05/27/kettos-allampolgarsag-mazsihisz-tortenelmi-jovatetel-a-holokauszt-tuleloinek/

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke szerint a kettős állampolgárságról hozott országgyűlési döntés történelmi jóvátételt jelent a holokauszt túlélőinek, illetve leszármazottaiknak;

A Mazsihisz elnöke indoklásképp úgy fogalmazott: nem szabad elfelejteni, hogy a holokauszt és a II. világháború szörnyűségei miatt nagyon sok olyan ember kényszerült elhagyni a történelmi Magyarország területét, akik kötődtek a magyar kultúrához.

Elsősorban Izraelben élnek nagyobb tömbben olyanok, akiknek a felmenői a történelmi Magyarország területén éltek – fűzte hozzá.

A hitközség elnöke szerint a világban több százezerre tehető a potenciálisan érintettek száma,