Célegyenesben

Célegyenesben

 

https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=16818612&D=3A4B64B5-CAB2-4E6A-8DA1-2D2F72873660

 

Célegyenesben vagyunk.

A most végnapjait élő Világtörténelmi korszak gazdaságilag a korszakváltás napjáig összeomlik. Hatalomátmentési kísérleteinek eszközeit ismerjük.

Az egyetemes magyarságnak fel kell készülnie az áldott felelősség tettre váltására, ami nemcsak a magyarság, hanem az egész világ számára önvédelmi felelősség.

A megoldás a kezünkben van, alkalmazásba vételének elérkezett az ideje.

Ezért arra szólítom fel azokat a magyarokat, akik érzik és értik a magyarság – és ezen belül saját – felelősségüket,

 

jöjjenek el

az Andretti nemzeti kávézóba (Újpest, Váci út 13.)

Földanya havának 9. napján 13 órára

 

a rendhagyó DVD-bemutatóra.

 

Azt ki kell jelentenem, hogy az eszmei vagy szabályozási trójai falovakat a helyszínen leleplezem és felkérem a távozásra.

Akik ezt erőszakos, durva kijelentésnek tartják, azok ne jöjjenek el, mert a Szent Korona Értékrendet meghiúsítani szándékozókkal kollaborálóknak nincs helyük közöttünk.

 

Nem az a lényeg, hogy hányan leszünk, ketten, tízen, vagy többen. A lényeg az, hogy minőség vegyen részt ezen a találkozón.

 

Akinek ott kell lennie, az ott lesz. Ha ez áldozat, akkor az.

__________________________________

 

Egyre többen látják, érzik, hogy saját életünk nehézségeit önmagunknak kell megoldani. Természetesen, még vannak – nem is kevesen – akik tudatáig nem jutott el az „Ember! Segíts magadon! Isten is úgy segít!” igazsága, és az, hogy önáltatás a sült galambra várni.

 

A Szent Korona Értékrend gazdasági gondolkodási mód mintáját már komoly érvekkel nem támadják. A samuelseni és a természetes mátrix-rendszer közötti különbség egyértelmű.

Már a természetes mátrix kifejezés beépült a szóhasználatba, egyelőre még egy tudathasadásos állapotban: árnak nevezve az értéket és értéknek a pénzt. Nem kell sokat várnunk a tudati kitisztulásra, hiszen olyan mérhetetlen kapkodást mutat a nyugati civilizáció, amelynek végeredménye nem kétséges.

Görögország a kulcskérdés: ha továbbra is kiszolgálja az EU gazdáit, munkanélküli pénzhez juttatja a gazdag államokat, mindenekelőtt Németországot, ezzel elveszíti önmagát – már a szigetekkel elkezdte, ha viszont végre önérdekei szavára hallgat, kiválik az euróövezetből, ezzel megingatja nemcsak az eurót, hanem az EU-t is (gondoljunk elsősorban Olaszországra és Spanyolországra) és a gazdag államokat veszélybe sodorja, mindenekelőtt Németországot[i].

 

Tehát a jelenlegi Világtörténelmi korszak gazdasági összeomlása törvényszerűen bekövetkezik a korszak végéig.

A gondolkodási mód minta (paradigma) azonban nemcsak (sőt, elsősorban nem) gazdasági, hanem eszmei és szabályozási rendszerbeli.

A megoldást a teljes gondolkodási mód minta (paradigma) váltásra a Szent Korona Értékrend adja. Következésképpen a megbukott rendszer hatalma átmentéséhez a diktatúra az eddig jól működő módszert alkalmazza: „ha nem tudod legyőzni, állj az élére és vezesd saját utadra”.

 

Ehhez általános eszköz az ősi civilizációt közvetítő „Szent Korona Értékend” kifejezés használata, a nyugati civilizáció értékrendjének igazolására, mivel a Szent Korona Tan kifejezés túlzottan kötődik egy hiteltelen eszmeiséghez, célszerű a „Tant” „Értékrendre” váltani, azt remélve, hogy így a hitelesség visszanyerhető.

 

Az eszmei gondolkodási mód minta visszatorzításának eszköze az énből (egóból) személlyé visszanemesedésünk gátolása.

Erre szolgált a New Age és erre szolgál a Tree Life, a Hit gyülekezete a Szcientológia, az önmagunkba fordulást hirdető szekták, és erre szolgál azokra a „tudományokra” hivatkozás (legtöbbször az idegen kifejezéssel szembeni, még most is ható „tudatlanság” leplezését kihasználva), amely „új megvilágításba helyezi a Szent Korona Értékrendet”, az Isten és az ember egyenlőségét hangsúlyozva. 

 

Ezektől elhatárolódás most létkérdés.

A Szent Korona Értékend kifejezés a tartalmat jelenti:

A Szent Koronával kapott Isteni Iránymutatást követjük, vagyis az Isten alárendeltjének fogadjuk el önmagunkat. Ez az alázat jogosít fel bennünket arra, hogy Magyar Küldetésként az Istenszülő feladatának egy részét – az anyag uralását és formálását – elvégezzük. Szabad akaratunkat a szabadság feltételeit biztosító szeretet és hagyomány egységében gyakoroljuk.

 

Az énből személlyé válásunkhoz Jézus példáját követjük: megnyílunk egymás előtt, hogy kapcsolataink közös érdekeinket szolgálhatssák: Házunkat, Hazánkat és Földünket.

Ez a megnyíltság építi fel kiteljesedő életünket: kiscsaládunkét, amiben mindennapjainkat éljük, nagy családunkét (településünkét), ami kiscsaládunk életterét adja, amin belül értékeinket összehangoltan használjuk, és ami értékeinket védi, azaz Hazánkét, valamint teljes családunkét, Földünkét, amely életünk feltételeit összehangoltan biztosítja.

 

A szabályozási (jogi) gondolkodási mód minta visszatorzításának eszköze az az agymosás, amely az irányítás – vezetést a samuelseni mátrix társadalmi kiterjesztéseként értelmezi.

 

Ennek tökéletes példája dr. Bene Gábor 2012. augusztus 28-i, a Szegedi Városi Televízióban elhangzott véleménye, amelyre az alábbi helyesbítést kértem a VTV Szegedtől:

__________________________________

 

Városi Televízió Szeged

 

Tisztelt Szerkesztőség!

 

A VTV Szeged 2012. augusztus 28-i „Téma – Hírháttér” c. műsorában a Műsorvezető asszony dr. Bene Gábor úrral beszélgetett a Szent Koronáról. (https://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i_szeged_2/i__a_szent_koronarol_es_magyar_allamalapitasrol_6724/t_Szeged%20-%20%20%20%20A%20Szent%20Koron%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20magyar%20%C3%A1llamalap%C3%ADt%C3%A1sr%C3%B3l%20/index.html)

A műsor lényegi kérdésekben a (győztes írja a történelmet szemlélet alkalmazásával) hivatalos álláspontot tartalmazta, az elhangzott néhány „új gondolat” (pl. hatalomgyakorlás módja, föld tulajdonlása) pedig - a nyugati civilizáció gondolkodásmódjához igazodva - félmegoldást mutatott be.

A legnagyobb félrevezetés a Bene dr. által elmondottakban az, hogy a tárgyiasult Szent Koronából vezeti le a Szent Korona által közvetített értékrendet, így a tárgy használata alatt keletkezetett szabályozási rendszert (jogrendszert) azonosítja a Szent Koronával.

Ezzel szemben – a legújabb-kori kutatások szerint – a Szent Korona kötődik a sumér (ősi) civilizációhoz, annak Isteni Iránymutatását határozva meg. Ezt a tényt már 1962-ben, a II. Vatikáni zsinat megnyitó beszédében XXIII. János pápa is kiemelte, a Jézusi tanítás alapjaként ezt határozva meg, az „ósdi judaizmussal” szemben. 

Mi - nyelvünkben és hagyományainkban őrizve - természetes örökösei vagyunk ennek az értékrendnek, vagyis a Szent Koronának.

A Szent Korona tehát egy értékrend, aminek jelképe a tárgyiasult „koronázási ékszer”.

Különösen fontos ennek ismerete korunkban, amikor a nyugati civilizáció által kijelölt gondolkodási mód jelen Világtörténelmi korszaka bukásának végnapjait éljük, ami lényegi, értékrend-váltásra is kiterjedő paradigmaváltást kényszerít ki a felelősen gondolkodó emberekből.

A másik, alapvető félrevezetés a Szent Korona küldetésének bekorlátozása a magyarságra, amit nem definiált Bene dr., annak ellenére, hogy ez a hatalomgyakorlás vonatkozásában alapvető kérdés. Ennek során nem beszélt a Szent Koronához kapcsolódó Magyar Küldetésről, ami – Németh László szavaival – a Szent Korona Értékrendjével történő mintaadás az emberiségnek az emberi életre.

Az a tiszta értékértelmezés, amely a Szent Korona Értékrendjéből ered, nem sajátítható ki, hanem érezni kell azt az áldott felelősséget, amit – az Istenszülő feladatának részeként – a magyarság a Teremtőtől kegyelemként kapott.

Az „új gondolatok” mérlegelését ezek az alapvető félreértelmezések határozzák meg.

A hatalomgyakorlás az irányítás és a vezetés kettős egysége.

Ez a nyugati civilizáció gyakorlásában úgy érvényesül, hogy az irányítást egy szűk réteg a háttérből végzi, a helytartók által gyakorolt vezetés pedig ennek végrehajtója. Ezért nyilvánvaló, hogy a helytartó (király, császár – jelen korban: miniszterelnök) személyét az irányító jelöli ki, és a néppel egy - választásnak nevezett - színjáték megrendezésével fogadtatnak el, amelyben a megbízatás-adás helytelenségének felismerése esetén meggátolják annak helyrehozását a „szabad mandátummal”.

A Szent Korona Értékrenddel képviselt társadalmi rendszer a közszabadságon alapszik, amely alulról épül fel és a hatalomgyakorlást az irányítás és a vezetés kettős egységében valósítja meg, ahol az elöljárók és képviselők kötött megbízatást kapnak.

A két hatalomgyakorlási módszer lényegi eltérését jól tükrözi a nyugati civilizáció által követett samuelseni mátrix-elmélet, és a Szent Korona Értékrend által képviselt – a „statikus és dinamikus elemek kapcsolatát” emberközpontúan meghatározó - mátrix-elmélet lényegi különbsége.

Ami a föld tulajdon- és birtokjogának kérdést illeti, Bene dr. a jogok és kötelességek összhangját, valamint a két jogtípus közötti különbséget jól érzékeltette. Viszont abban az esetben, ha a birtokjog (és vele a hatalmi jog) gyakorlásának személyi feltételeit nem határozzuk meg, akkor a jog szerint (de iure) magyar tulajdonban lehet a magyar föld (bár ez ellentétes az EU tőkére vonatkozó liberális alapelvével), ténylegesen (de facto) a föld hasznának élvezete elszakad a magyarságtól, vagyis az idegen birtoklás megengedett.

Ezért nagyon fontos kérdés az állampolgárság (a hatalom és a birtoklás gyakorlásának) kérdése, amit a Szent Korona Értékrend (Kmetty Károly meghatározása szerint) kizárólagosan a Szent Korona Tagokra testál, akik az államalapító magyar nemzet tagjain kívül az államalkotó nemzetek tagjait jelenti. Ez utóbbiak „kultúrájuknak helyet keresve telepedtek le a Szent Korona Országa területén”, vagyis elfogadják a Szent Korona Értékrendjét.

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a felidézett műsor kiegészítéseként (ha úgy tetszik, helyreigazításaként) adjanak módot a fentiek és az azokhoz kapcsolódó témák nyilvános közzétételéhez a „Téma – Hírháttér” műsorukban.

Kelt Szegeden, 2012. augusztus 28-án.

Tisztelettel:

dr. Halász József, jogász, programozó matematikus, szakrevizor

30/6163894

__________________________________

Dr. Bene Gábor azonnal véleményezte kifogásimat a Nemzeti Hírhálón (https://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=beneg&cikk=2#cikk).

Bene dr. kifogásában folytatja azt a stílust, amit eddig is alkalmazott a lényeg elkendőzésére. Az általam felvetett lényegi kérdéseket elkerüli, a következményekre pedig a „tíz százalékos hamisság” módszerével válaszol: részben arra az írására hivatkozik, aminek cáfolatát nem vette figyelembe, részben pedig a Magyarok Szövetsége legújabb Alaptörvény-változatát hozza fel bizonyítékként, amely úgy vette át a Szent Korona Értékend fogalmait, hogy azokat idegen környezetbe helyezte, így működésre alkalmatlanná tette.

__________________________________

Remélem, mindenki érzi és érti, hogy a „Célegyenesben” című rendhagyó DVD-bemutatóra miért csak azokat várom, akik elfogadják a Szent Korona Értékrend teljes (eszmei, szabályozási és gazdaági) gondolkodási módját.

Kelt Szegeden, 2012. Földanya havának 29. napján.

Árpád sarja, Halász József

 


[i] Rettenetes rosszkedv lett úrrá az amerikaiakon - 2012. 8. 28. 17:04 - https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/rettenetes-rosszkedv-lett-urra-az-amerikaiakon-384302

Veszélyzónába tart Kína - 2012. 8. 28. 13:09 - https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/veszelyzonaba-tart-kina-384277

Japán egyre inkább a sötét oldal felé húz - 2012. 8. 28. 10:06 - https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/japan-egyre-inkabb-a-sotet-oldal-fele-huz-384254

Itt a bejelentés - Hónapokat csúszhat az eurómentés - 2012. 7. 16. 16:48 - https://www.vg.hu/gazdasag/itt-a-bejelentes-honapokat-csuszhat-az-euromentes-380360

Hajszálnyira kerülhet a recessziótól Németország - 2012. 8. 29. 10:47 - https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/hajszalnyira-kerulhet-a-recessziotol-nemetorszag-384422

Amit eddig nem tudtunk: akiknek jó üzlet lehet az euróválság - 2012. 8. 22. 17:07 - https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/amit-eddig-nem-tudtunk-akiknek-jo-uzlet-lehet-az-eurovalsag-383705

Bécs: Biztosítani kell a kizárást az euróövezetből - 2012. 8. 28. 13:10 - https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/becs-biztositani-kell-a-kizarast-az-euroovezetbol-384278

Megdöbbentő bejelentés Frankfurtból - 2012. 8. 28. 12:18 - https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/megdobbento-bejelentes-frankfurtbol-384262

Eladó görög szigetek - 2012.08.26. - 19:00 - https://hetivalasz.hu/uzlet/nem-maradt-mas-valasztas-53704/

Lépett az MNB - Beszakadt a forint - 2012. 8. 28. 14:01 - https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/lepett-az-mnb-beszakadt-a-forint-384280