A Szeretet Szere

A Szeretet Szere

A Szeretet Szere

(https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=15326892&D=93CE4B96-7ECA-4820-98E6-5F2B518BDE05)

 

Az utóbbi napokban nagyon lényeges és erőt adó üzeneteket kapok. Az üzenők felvállaltak egy olyan érzést, ami mindennek a lényegét adja, egy olyan érzést, amit igyekeztek kiirtani belőlünk, igyekeztek elnyomni, nevetségessé és félreértelmezhetővé tenni. Az üzenetet nekem címezték, de nem az Énnek, hanem a Személynek, aki ezt az érzést közvetítette a Szent Korona Értékrenddel.

Az „Én” bennem még ezeregyszáz év emberi gyarlóságával fertőzött. Az ettől megtisztulást jelentő porszemmé válásomban már elhagytam a félutat, ahonnan már nem lehet visszafordulni, már több bennem a Személy, mint az Én. (Az Én és a Személy fogalmát Hamvas Béla szerint értem - Hamvas Béla: Tabula Smaragdina – https://nemzetiegyseg.com/HBTabulaSmaragdina.doc)  

Ezt megérezve szóltak így a nekem címzett üzenetek: „Szeretlek, Józsi bácsi!”

Az üzenetek nyilvánosak voltak, ezért aki olvasta azokat, de még nem tudta, vagy röstellte így kimondani, az megerősítette: „Én is, és nem tudod elképzelni, hogy még mennyien!”

A szeretet a jézusi tanítás lényege. „Most hozzád beszélek, megnyíltam neked, és nyílj meg nekem. Eressz engem magadba, ahogy én téged magamba eresztelek.” – ahogyan Hamvas Béla írja (Patmosz – Kiengesztelődés - Mire tanít a kereszténység? - https://nemzetiegyseg.com/HBPatmoszII.pdf).

Ez az a jézusi, tiszta kereszténység, amit múltunk ad nekünk jövőnk alapjaként, nem a gyűlölet és szeretet istenének összemosásával, nem formákon, látszatokon keresztül, nem vizet prédikálva és bort habzsolva, hanem annak belső üzenetét érezve és értve, hogy – ismét Hamvas Béla szavait idézve - „A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi eredetű, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás.” 

A szeretet mellérendelő és nem alá- vagy fölérendelő. Atyai eleink kereszténységének ez a szeretet az alapja.

Ezért mérhetetlenül több az, hogy engem szeretnek, annál, hogy engem vezérnek tartva, vakon akarnának követni.

Ezt érezve tartották hun-szkíta őseink a legnagyobb értéknek a Tudás és a Szabadság kettős egységét. A hagyomány az ember Lélekkel megnemesedett teremtése óta, vagyis év-tízezredeken, év-százezredeken át kapott Tudásának irányjelzővé nemesedése.

Így vált a szeretet és a hagyományhoz való hűség kettős egysége a szabadság szegletkövévé.

A Hétvezér Szer azért lesz a Szeretet Szere, mert közvetítem az ott lévőknek azt, hogy a szeretet vezérli a Szent Korona Értékend gondolkodási módját, annak minden részében:

- a közszabadság eszmei szegletkövében,

- a családra épülő társadalom együttélésének szabályozásában (amit jogrendszerként ismerünk), és

- az ezen alapuló teljes önellátásban, aminek szerves része a gazdaság.

A Szeretet Szerén követjük őseink 896-os egységteremtését: vérszerződést kötünk azzal, hogy – ahogyan Kézai Simon írta - egy atyától és egy anyától származónak – azaz egyvérűnek - fogadjuk el egymást.

A szeretet testvérré nemesítő erejével kezdjük felépíteni a Gondoskodó Magyarországot, amely emberközeli lépéseit a Szeretet Szerén dolgozzuk ki, kirekesztve szívünkből, lelkünkből és testünk megnyilvánulásaiból a gyűlöletet.

Csak néhány óra áll most rendelkezésünkre, de ez bőven elég ahhoz, hogy attól kezdve kapcsolatunk élő legyen, hiszen már félszavakból is megértjük egymást.

Azok, akiknek most még nem kell ott lenniük a Szeretet Szerén, vagy ott kellene lenniük, de nem tudnak ott lenni, feloldhatatlan akadályozatásuk miatt, megismerhetik a múltunkkal kapott, Szeretetre épülő Jövőt, és a következő Szeretet Szertől már velünk egyvérűvé válva, tiszta szeretettel élnek a Gondoskodó Magyarország megteremtéséért.

A következő Szer nem egy helyen lesz, hanem a Kárpát-medence (és, ha a Teremtő ezt már elérkezettnek tartja: a Föld) minden részén, ahol a Szeretet ősi erejének győzelméhez kérjük az Istenszülő oltalmát, a magyar lélekben élő hasonlatokkal kifejezve örök és olthatatlan kötődésünket Boldogasszony Anyánkhoz.

Az Oltalomkérő Szeretet Szer sem kívülről szerveződik, hanem azokban, akik érzik, hogy az Anyagtalan és az Anyagi Világ Szeretetre épülő szerves egysége az emberiség önfenntartó feltétele.

Ide csatolom azt az Oltalomkérő könyörgést, amit Bálint Sándor „Boldogasszony vendégségében” című munkájából állítottam össze, és kérem, hogy ez legyen az összekapcsoló erő az Oltalomkérő Szeretet Szerén, Nagyboldogasszony napján (Új Kenyér havának – augusztus – 15-én) egy időben, délután hat órakor, a Föld mindazon helyén, ahol van egy magyar ember, aki összehangolja saját környezetében annak megvalósulását, hogy az egylelkű emberek testvérré fogadják egymást.

Azok, akiknek most még nem kell ott lenniük a Szeretet Szerén, vagy nem tudnak ott lenni, feloldhatatlan akadályozatásuk miatt, lélekben és szellemben velünk lehetnek az élő videoközvetítésen keresztül. (https://nemzetiegyseg.com/Nemzetiegysegelotvkozv.html).

Kelt 2012. Áldás havának első napján.

Árpád sarja, Halász József   

_____________________________________

 

 

Könyörgés Magyarország Újjászületéséért

Bálint Sándor „Boldogasszony vendégségében” c. művéből összeállította Halász József

 

(Mondd és e szerint élj: A Magyar Vallással a magyar ember azt az értékrendet vallja, amit a Teremtő kegyelméből a Magyar Nemzet kapott az Istenszülő feladatának részeseként a Szent Koronával. Ennek az értékrendnek az alapjai: a Szent Korona területén lévő állam, Magyarország örökké szabad; a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez; a magyar földön, magyar föld alatt és magyar föld fölött lévő minden birtok gyökere a Szent Korona; minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja; a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni mindenkivel szemben, aki a Szent Korona értékrendjét veszélyezteti.)

 

Könyörgünk Hozzád Boldogasszony, Magyarok Nagyasszonya,

segíts minket Nemeztünk Újjászületéséhez. Asszonyunk, Hold Úrasszonya, Babba Maria, Fény-Krisztusunk Szent Anyja, imádkozzál érettünk, emberi gyarlósággal élő gyermekeidért, nemzetünkért, és azért, hogy a Magyar Újjászületéssel elvégezhessük Küldetésünket, az Istenszülő ránk ruházott feladatát, a Magyarok Istene akarata szerint.

Úgy legyen!

 

Minden kérés után mondjuk:

 

…. add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!

 

    1.   Magyarok Nagyasszonya,    a virágok szépségében élő reménység, tedd hígmagyarságunk helyére mélymagyarságunkat …

    2.   Magyarok Nagyasszonya,    virágok öröme, szüntesd meg azokat a falakat, amelyek elválasztják egymástól a magyar embereket … 

    3.   Magyarok Nagyasszonya,    akinek sírjánál magasabb a föld az égnél, tedd a Teremtő akaratát gyökereinket elhagyni csábító szabad akaratunk helyére …

    4.   Magyarok Nagyasszonya,    lelkek megnyugtatója, irányítsa mindig a Lélek a mi Szellemünket, ami testünkkel végrehajtatja a Nap Isten parancsát …

    5.   Magyarok Nagyasszonya,    jófüveivel gyógyító, gátold meg, hogy a Sátán lelki, szellemi és testi mérgeivel pusztítsa nemzetedet …

    6.   Magyarok Nagyasszonya,    világnak jövendő megvilágosítója, add mindannyiunknak az isteni Fény útmutatását …

    7.   Magyarok Nagyasszonya,    tengernek hajnali szép csillaga, vezess minket biztos kezű kormányosként a Krisztusi útra …

    8.   Magyarok Nagyasszonya,    Krisztusnak, az Igazság Napjának anyja, segíts, hogy követhessük Fény-Fiadat …

    9.   Magyarok Nagyasszonya,    Isten áldott szántóföldje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse fakad, tedd termővé a Magyar Újjászületésre lelkünket, szellemünket …

…. add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!

 

  10.   Magyarok Nagyasszonya,    akinek szívét és lelkét a fájdalom tőrje hétszer járta át, gyógyítsd be egymáson vágott sebeinket és őrizz meg bennünket a testvérharagtól …

  11.   Magyarok Nagyasszonya,    táltos fejedelmünk, Szent László védelmezője, tedd minden magyar ember pajzsává ősi Magyar Vallásunkat …

  12.   Magyarok Nagyasszonya,    hazánk örökös Fejedelemasszonya, tedd a magyarságot ismét a Szent Korona népévé …

  13.   Magyarok Nagyasszonya,    halottak megszabadítója, engedd hozzánk őseink szellemeit, hogy sugallataikkal segítsenek bennünket az igazságért és szabadságért folytatott küzdelmünkben …

  14.   Magyarok Nagyasszonya,    magyarok oltalmazója, védd meg nemzetedet a betolakodó idegenszívűek ármányai ellen …

  15.   Magyarok Nagyasszonya,    a Szent Koronával minket az Isten-szülő munkájának részesévé emelő, tégy méltóvá, alkalmassá és alázatossá bennünket szent feladatunkhoz …

  16.   Magyarok Nagyasszonya,    a Hold Úrasszonya, Babba Maria, légy vigyázónk az Istenszülő kegyelméből végzett feladatunkban … 

  17.   Magyarok Nagyasszonya,    aki önmagunk üdvözülésére az Úristent dicsérni, szolgálni tanítasz, segíts bennünket, hogy méltóak legyünk Fény-Krisztus befogadására …

  18.   Magyarok Nagyasszonya,    szeplőtelen, életadó Boldoganya, védd meg magzatainkat a Sátán magyarságirtásától …

  19.   Magyarok Nagyasszonya,    asszonyi sors megdicsőítője, állítsd vissza a legszentebb emberi közösség, a család egységét, védd meg a Sátán szétzüllesztő ármányától …

  20.   Magyarok Nagyasszonya,    másokat szolgálva magát fölemésztő Szenteltgyertya Tűz szülője, engedd, hogy Fény-Fiad követőiként személyünket alárendeljük a Magyar Újjászületésnek …

  21.   Magyarok Nagyasszonya,    teljes Szentháromság eleven temploma, tedd bennünk a Lélek, a Szellem és a Test Szentháromságát szerves egységgé …

  22.   Magyarok Nagyasszonya,    Testfogadó Boldogasszony, adj a magyar anyáknak egészséges, Magyar Vallású gyermekeket, akik részesei lesznek az Újjászületett Magyarországnak …

  23.   Magyarok Nagyasszonya,    Életmag Kedd Asszonya, adj a magyar földnek egészséges, bő termést, szórd élet-virágaidat a MAGok közé, hogy mindörökké virágozzék az Újjászülető Magyarország …

 

Magyarok Nagyasszonya, Babba Maria, könyörögj Teremtőnkhöz, a Nap Istenhez nemzetedért, Magyarország Újjászületéséért!

 

Úgy legyen!