A Szent Korona Értékrend nem királyságot jelent

 

Dr. Bene Gábor minap megválaszolt levelét így zárta: „Mivel az EU kérdésben kétségkívül Halász József a legtájékozottabb a nemzeti oldalon, így a Magyarok Szövetsége nevében Őt kérjük fel arra, hogy fejtse meg ezt a rejtélyt.”

 

Sokkal mélyebb okát látom a megkeresésnek: a nyugati civilizáció gondolkodási módja (amit a Szent Korona Tan támogat) nem ad megoldást azokra a következményekre, amelyek a válságban közvetlenül érzékelhetőek.

A világválság okozói fokozzák a kármentést, ami az emberek döntő többségének, a nemzetek maradék önrendelkezési joga csorbításából következő törvényszerű kárnövelésével jár.

                

Ebben a helyzetben az önvédelmi ösztön felkutattatja minden épeszű, éplelkű emberrel a megoldást. Azt, hogy Gábor megkeresett, ez váltotta ki.

 

Ez a megoldáskeresés törvényszerű a mostani helyzetben, amikor egyre nyilvánvalóbban bizonyított, hogy a diktatúra nem változik neve változtatásával, vagyis igaza volt Bibó Istvánnak (A kapitalista liberalizmus és a szocializmus–kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte - https://mek.oszk.hu/02000/02043/html/713.html).

Az ügynöktörvény körüli vita azt mutatja, hogy a kommunista diktatúra gaztetteinek elkövetői (és azok leszármazottjai) a liberális-kapitalista diktatúrában folytatták nemzetáruló tevékenységüket[i], így a kommunizmus gaztetteit nem lehet a liberális-kapitalizmus gaztetteitől elválasztani. Ez is igazolja, hogy a Szent Korona Értékrend rendszervázlata (https://nemzetiegyseg.com/pgpontok.pdf) „Takarítás” fejezetének ide vonatkozó megállapítása is helyes:

4.   A szocialista és a kapitalista diktatúra áldozatait erkölcsileg, egzisztenciálisan és anyagilag rehabilitálni és kártalanítani kell.

5.   A szocialista és a kapitalista diktatúra kiszolgálóit, valamint kedvezményezettjeit büntetőjogi felelősségre kell vonni és az általuk a magyar nemzet érdekeivel ellentétesen szerzett

      - médiahatalmat fel kell számolni,

      - gazdasági és politikai hatalmi összefonódásokat meg kell szüntetni,

      - anyagi vagyont el kell számoltatni.

6.   A vagyonelszámoltatást kiterjesztjük azoknak az embereknek a magyarországi ténykedésére, akik kettős (vagy többes) állampolgárként „kimentették” a diktatúra kiszolgálóiként összeharácsolt pénzüket.

7.   A vagyonelszámolás kiterjed a magyar állampolgárok külföldi bankszámláira és külföldi tulajdonukra is.

 

A diktatúra jellemrajzaként is ki kell emelnem a felidézett hírek[ii] közül Krugman Nobel-díjas közgazdász professzor véleményét, amiben Magyarországon azokat a – szerinte – antidemokratikus intézkedéseket bírálja, amelyek a diktatúrán belül, de annak keretei között keresi a válság megoldását.

Krugman professzor elsőként ismerte be a samuelseni alapokon álló liberális-kapitalista közgazdaságtan bukását (Az USA „feltétlenül vezeti a kínlódási versenyt”. - Krugman: Az eurószklerózis vége - 2011. 7. 26. 16:27 - https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/krugman-az-euroszklerozis-vege-354228), így nem értem kritikájának tárgyát: az a baj, hogy enyhíteni akarja az Orbán kormány a diktatúra nyomását, vagy az, hogy csak enyhíteni és nem megszüntetni akarja azt?  Mert a felhozott indok, a médiatörvény ügye (de említhetném a másik kedves vesszőparipát, a bírói nyugdíjazást is) nem a rendszer lényegét érintő kérdés, hanem annak többedrangú vonzata.

 

A felidézett hírek között nincs egy sem, amely a diktatúrát megszüntető Szent Korona Értékrenddel foglalkozna, pedig lehetne, ha a február 13-i Magyar Nemzet cikk (5. oldal „Nagyon szeretünk az utcán lenni – Vona: szemtől szemben a Jobbik a legerősebb”) az interneten teljes terjedelmében elérhető lenne, nem csak kivonatolva[iii].

 

Pedig az egyetlen jövő-meghatározó gondolat abban a múlt szennyétől terhelt jelenről szóló híráradatban Vona Gábortól hangzott el, a kiutat sejttetve: „A Jobbik értékrendjét a Szent Korona-értékrend szabja meg, és tradicionális, egyetemes érékeket érez magáénak.”

 

Gaudi-Nagy Tamás parlamenti felszólalásaiban következetesen Szent Korona Értékrendet emleget és nem Szent Korona Tant.

 

Miután az Alaptörvénynek nevezett Liberális Diktátum is hivatkozik a Szent Koronára[iv], de ezt egy történelmi tévedéssel[v] összemossa ezeregyszáz éves múltunkkal, azt a látszatot keltve, hogy a magyarság államisága Szent Istvánnal született meg, szükséges, hogy egyértelműsítsük:

 

mit jelent a Szent Korona Értékrend.

 

Erre annál is inkább szükség van, mert tudnia kell minden magyar embernek, mi az a Küldetés, amelyet a Szent Koronával kaptunk.

Minden magyar embernek tudnia kell, olyan biztosan, pontosan, ahogyan az a magyarság jövőalapításának szegletköveként áll.

Minden magyar embernek tudnia kell olyan tántoríthatatlanul, hogy az a (Koppány gyalázatos felnégyelésével – hagyományainkon alapuló szabadságunk elrablásának jelképével – kezdődő, az első vérszövetséggel kimondott) Turáni átok végérvényes kimúlásához vezessen.  

 

Eddig több megközelítésben írtam le és mondtam el a Szent Korona Értékrend jellemzőit, összehasonlítva az önkényuralmi rendszerrel, eszmei, jogi és gazdasági részenként.

 

Nézzük meg, mit jelent a Szent Korona Értékrend az iránymutató Szabadság Alkotmányának pontjain keresztül!

 

Mivel a Szent Korona Értékrend teljes gondolkodási mód (paradigma) váltást jelent, ez a diktatúra gondolkodási módjának feladásával áldozaton alapuló küldetés-teljesítést követel mindenkitől. Ez az áldozat a gondolkodási mód megismerését és elfogadását jelenti. Aki ezt meghozza, az az anyagi és egzisztenciális változást nem áldozatként, hanem küldetésének részeként éli meg.

Ez a kötelező változás teszi lehetővé, hogy kompromisszum nélkül tegyük (mert csak így tehetjük) a Szent Koronát az Új Világtörténelmi korszak általános gondolkodási módjává.

Semmilyen félmegoldás nem jöhet szóba. Nincs „kicsit paradigmaváltás”, ahogyan nem lehet „kicsit megsérteni a Szent Koronát” sem – ahogyan azt (tévesen) a TGM elleni feljelentésemet tárgyaló ORTT bizottság kimondta.

 

És most nézzük a Szent Korona Alkotmányának (https://nemzetiegyseg.com/Moalkotmany.pdf) öt pontja értelmezésével, mit jelent a gondolkodási mód váltásban megmutatkozó áldozat, és melyek a Küldetés teljesítését  jelentő változások. [Az alábbiak forrása: „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” - https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf, Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga - https://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf, Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás) munkaanyaga - https://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf - ezek tartalmazzák a külső forrásokat]

 

1. §

 

(1)  Magyarország örökké szabad.

 

(2)  Az állam szabadsága

a./  a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és érvényesítésének,

b./  a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának,

c./  a társadalmi berendezkedés meghatározásának,

d./  a külső és belső védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának,

e./  a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követő „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló” 2. főtörvényben megvalósuló képviseleti rendszer kialakításának és gyakorlásának

minden más államtól való függetlenségét jelenti.

 

(3)  Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem szüntethető meg.

 

A szabadság fogalma jelenti a kulcsot: hagyományaink alapján, a szeretet erejével minden élő és élettelen Teremtménynek a természetes élettér biztosítása.

Hagyomány pedig a Teremtől kapott tudás mindennapjaink részévé vált kikristályosodása.

 

Magyarország (szerves részeként Európának, Európa pedig szerves részeként a Földnek, a Föld pedig szerves részeként a Világmindenségnek) az államalapító és államalkotó nemzetek kultúrájának helyet adó földrajzi terület, amely azzal válik állammá, hogy a terület és az ember összhangjának feltételeit biztosítja, annak természetes értékeit és érdekeit védi.

 

Ebből ered, hogy az állam szabadságjogait azok az emberek (a Szent Korona tagjai) gyakorolják, akik birtokosai a területnek, méghozzá – egyéb jogaikkal együtt - kötelezettségeik teljesítésének mértékében:

 

A Szent Korona tagok szabadsága

 

2. §

 

(1)  A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

 

(2)  A Szent Korona tagja:

a./  az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint

b./  az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.

 

(3)  Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.

 

(4)  Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él, teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.

 

(5)  A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az „Államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától.

 

(6)  A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:

a./  nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,

b./  nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és alkalmazásában,

c./  sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa.

 

Nem kevesebbet jelent ez, mint azt, hogy Magyarország az egyetemes (államalapító és államalkotó nemzeteket magában foglaló) magyarságé.

A kizárólagosság nem kirekesztés, hanem a Szent Korona tagok érdekvédelme.

Minden nemzet abban az államban gyakorolja szabadságjogait, ahol államalapító vagy államalkotó.

Ez a szemlélet a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjának egyik alaptétele. Lényegileg tér el a kozmopolita (internacionalista) szemlélettől, ahol a gazdasági helyzet határozza meg a szabadságjogok gyakorlásának jogát.

 

Az egyik legfontosabb szabadságjog a birtoklás joga. Ezt teszi kizárólagossá a Szent Korona Értékrend a Szent Korona tagok számára:

 

A szabadság feltételei

 

3. §

 

(1)  Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.

 

(2)  A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:

a.)  Nem semmisítheti meg a birtokot.

b.)  Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.

c.)  Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

 

Ez az irányelv biztosítja a Szent Korona két részének (terület és Szent Korona tag) szerves egységét.

Ebben válik biztosítottá az „akié a föld, azé az ország” alapelv.

 

És ebből következik, hogy a Teremtő iránymutatása (Alkotmány) és a történelmi időszakra vonatkozó irányelv (Alaptörvény) szerint a társadalmi együttélés (jogalkotás) a Szent Korona tagok közvetlen joga.

Ezért értelmetlen (és tartalom nélküli „jogászkodás”) annak a kiemelése, hogy „a jogtalanság nem alkothat jogot”, hiszen az alulról – a Szent Korona tagok akarataként - felépülő jogrendszer nem lehet jogtalan. Ennek hangsúlyozására a diktatúrában van szükség.

 

Itt kell két fogalom egymásra hatását is megemlíteni: a közjog forrása a magánjog. A Szent Korona Értékrendben a mindennapi együttélést szabályozó magánjog építi fel - a Szent Korona tagok akaratérvényesítéseként – a közjogot, vagyis az állam működésének szabályozását.

 

A közszabadság hatását erősíti az értékvédelem:

 

4. §

 

(1)  Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

 

(2)  Magyar érték minden olyan – (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet

a./  magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,

b./  Magyarország területén,

c./  a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése

hozott létre, illetve szolgáltatott.

 

(3)  Csak olyan tevékenység végezhető, amely

a./  eredménye (termék vagy szolgáltatás),

b./  a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,

c./  a tevékenység végzése során keletkezett hulladék

nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet.

 

A Szent Korona Értékrend ezzel az iránymutatással a szabadságot szolgálja: egyrészt a Szent Korona tagok értékeinek védelmét, másrészt az élő és élettelen Teremtmények védelmét nemcsak az érték létrehozására írja elő, hanem a már meglévő értékekre is.

Ez részben az élelmiszerekkel, részben az élő és élettelen természettel kapcsolatban jelent paradigmaváltást.  

 

Az állam és az ember szabadsága és a szabadság feltételeinek biztosítása csak akkor válik gyakorlattá (más szavakkal: akkor válik logikailag zárt rendszerré), ha azok védelme is biztosított:

 

A szabadság védelme

 

5. §

 

(1)  Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

 

(2)  A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:

a./  az állam szabadságának,

b./  a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,

c./  a birtoklás szabályának,

d./  a vendégjog szabályainak,

e./  a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok

megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

 

Az, hogy ez az irányelvet az ezeregyszáz év alatt újra és újra törvénybe kellett iktatni, azt mutatja, hogy sohasem érvényesült. Ez természetes is, hiszen ellentétes a diktatúra lényegével.

 

Itt kell visszautalni az „ügynöktörvényre”, azért, hogy értsük, miért nem elég az ügynököket megnevezni, miért kell a fent idézett rendszervázlat szerint takarítani, mielőtt építkezünk. 

 

És itt van jelentősége annak, hogy az alkotmányos jogfolytonosságot nem kronológiai, hanem tartalmi kategóriának tartjuk, vagyis nem az ezeregyszáz éves diktatúra, hanem a szabad magyarok állama iránymutatásának követését határozzuk meg az újjászületett Magyarország alapjaként. Más szavakkal: nem 1944. március 19-e (vagyis egy diktatúraváltás), hanem 973, a Quedliburgi Szerződés megkötése (vagyis a magyar szabadság ezeregyszáz évre történt elvesztése) jelenti azt a helyzetet, amikor Magyarország tényleges alkotmányossága (vagyis a Teremtő iránymutatása szerinti élet) megszűnt.

 

Csak ez a gondolkodási mód (paradima) váltás teszi lehetővé, hogy kitakarítsuk mindazt a magyarsággyalázó szennyet, amelyet – karmikus teherként – felhalmoztunk a Turáni átok megosztottságának ezeregyszáz éve alatt.

 

Ez a gondolkodási mód természetesen határozza meg a kiválasztottság-kirekesztettség helyett a közszabadságot, mint az állam működésének alapját, és az egyszemélyi vezetés (királyság) helyett az irányítás és vezetés kettős egységét.  

 

A Szent Korona Értékrend a fenti értelmezés szerinti iránymutatást tekinti az Alkotó Alkotása működtetésére vonatkozó Alkotmánynak, aminek jelenlegi történelmi helyzetünkre vonatkozó irányelveit

az Alaptörvény (https://nemzetiegyseg.com/Alaptorveny.pdf), valamint

a hatalomgyakorlási (https://nemzetiegyseg.com/1fotorveny.pdf) és

a választási (https://nemzetiegyseg.com/2fotorveny.pdf) főtörvények

tartalmazzák.

 

 


[i] Orbánt sem kímélték a bepipult fideszesek

Joó Hajnalka 2012. 03. 20., 8:34

https://www.origo.hu/itthon/20120320-vita-az-ugynokugyrol-a-fideszfrakcio-ulesen.html

Azt sem bánja a Fidesz elnöksége, ha hónapokig tartó huzavona után lecseng az ügynökvita - az [origo] információi szerint ez a döntés született a párt vezetésében.

"Felkérünk majd mindenféle szakértőket, akiknek bizonyára lesz majd számos ötletük, de lesznek javaslatok nyilván a frakcióból is. Ha a végén kijön az egészből valami komplett elképzelés, az nagyon jó, de ha nem, akkor legalább arra alkalmas, hogy sokáig elszöszöljünk vele, és elaltassuk az ügyet"

A riporter megkérdezte, hogy ha a Nemzeti Emlékezet Bizottsága azt javasolja majd, hogy a mágnesszalagokat és minden más, a nemzetbiztonságot nem sértő aktát is nyilvánosságra kell hozni, akkor lépni fog-e a Fidesz. Lázár erre igennel válaszolt.

 

[ii] Így profitálnak a nyugati cégek a mi kohéziós pénzeinkből

2012. 3. 7. 15:23

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/igy-profitalnak-a-nyugati-cegek-a-mi-kohezios-penzeinkbol-370479

… a visegrádi országoknak (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) jutatott támogatásokból közvetve a nyugat-európai cégek is profitálnak. Az elemzés számításai azt mutatják, hogy Németország által a strukturális és kohéziós alapok büdzséjébe befizetett minden egyes befizetett euró 1,25 euróval növeli a német cégek exportjának értékét. Franciaország esetében egy euró befizetés után 20 eurócenttel nő a francia cégek exportjának értéke. 

Az elemzés példaként hozza fel a francia építőipari cégek esetét, ugyanis 2004-2009 között a visegrádi országokban a kohéziós és strukturális alapokból megvalósult beruházások keltette megrendelések a francia építőipari export öt százalékát tették ki.

 

A sok új szerződés sem volt elég

NT

Forrás: MTI

2012. március 19., hétfő 10:40

https://mno.hu/gazdasag/a-sok-uj-szerzodes-sem-volt-eleg-1061062

Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene továbbra is jelentősen, 30,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződések állománya 42,3 százalékkal, az egyéb építményeké több mint egyötödével kisebb volt, mint 2011. január végén.

 

Meg fogják bánni, ha nem engednek Iránnak?

PR

MTI

2012. március 18., 16:47

https://mno.hu/gazdasag/meg-fogjak-banni-ha-nem-engednek-irannak-1060962

Az Egyesült Államok és szövetségesei láthatják, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság más országok segítsége nélkül, fiatal tudósainak köszönhetően le tudja gyártani a nukleáris központjai számára szükséges fűtőanyagot. Ez a vívmány és a többi siker azt üzeni, hogy Irán a nukleáris tudomány teljes birtokában van. Ha az 5 plusz 1-es csoport (az ENSZ BT öt állandó tagja és Németország) nem fogadja el az iráni nukleáris kapacitás realitását, meg fogja bánni – jelentette ki Allaeddín Borudzserdi, a teheráni parlament külügyi bizottságának az elnöke, akit az IRNA iráni hírügynökség idézett.

Mint arról beszámoltunk, az iráni parlament elnöke a bátorság hiányát vetette a szemére Izraelnek, amely hosszú ideje fontolgatja katonai csapás végrehajtását az iszlám köztársaság nukleáris létesítményei ellen.

Az Egyesült Államok és más nyugati országok a héten ismét szigorítottak az Irán ellen hozott gazdasági szankciókon, mert Teherán semmibe veszi az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, és nem állítja le az urándúsítást, amely távlatilag katonai célokra használható hasadóanyag birtokába juttathatja. A gyanús programról rövidesen új tárgyalások kezdődnek Irán és az 5 plusz 1-es csoport között.

 

A Magyarország elleni szankciók mellett érvelt a biztos

WL

MTI

2012. március 18., 11:47

https://mno.hu/gazdasag/a-magyarorszag-elleni-szankciok-mellett-ervelt-a-biztos-1060900

Görögországnak az euróövezetből való kilépése ellen foglalt állást, és megvédte a Magyarország elleni eljárást Johannes Hahn regionális biztos egy osztrák lapnak nyilatkozva.

Hahn a Die Pressének adott interjúban nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy „minden érintettnek" könnyebb lenne, ha Görögország elhagyná a valutauniót.

Az EU-nak most először vannak olyan eszközök a kezében, amellyel a nemzeti kormányokat strukturális átalakításokra kényszerítheti

„Ha komolyan akarjuk venni magunkat, akkor elég bátornak és következetesnek kell lennünk ahhoz, hogy szankciókhoz nyúljunk"

 

Krugman: Magyarország borzasztóan fontos

ecoline.hu

2012.03.18., 18:26 

https://ecoline.hu/ki_hitte_volna/2012/3/18/Krugman_Magyarorszag_borzasztoan_fontos_F1PXXK#utm_source=hvg_top&utm_campaign=newsletter2012_03_19&utm_medium=email&utm_content=top2

Borzasztóan fontos Európa és az Egyesült Államok számára az, ami ma Magyarországon történik Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász szerint. Krugman a New York Timesban vezetett blogjában legutóbb arról értekezett, hogy a szörnyű, ahogy Magyarország egyre inkább eltávolodik a demokráciától, és kiemelt figyelemre méltó, hogy az EU ez ellen hogyan lép fel.

A magyar helyzet kezelése az európai intézmények működőképessége szempontjából is fontos próbakő lehet, többek között a sajtószabadság kérdésében is.

 

Nyolc hónapos csúcsaikról fordultak le az európai indexek

2012. március 19. 11:00

https://www.portfolio.hu/piaci_osszefoglalo/nyolc_honapos_csucsaikrol_fordultak_le_az_europai_indexek.164413.html

Az elmúlt hét ralija után egyelőre úgy tűnik, megpihennek kicsit az európai piacok, a főbb részvényindexek ugyanis lefordultak a nyolc hónapja nem látott csúcsaikról. Egyelőre egy kisebb profitrealizálásnak lehetünk szemtanúi, melyet követően a többségégében pozitív makrogazdasági adatoknak, valamint a tőkepiacokra pumpált bőséges likviditásnak köszönhetően újabb emelkedő sorozat következhet. 

A szektorok többsége, élén a bankszektorral csökkenésbe kezdett, csupán néhány ágazatnak, így a távközlési és a technológiai szektornak sikerül emelkednie. 

 

Londoni elemzők: Aggasztóan magas az euróövezet felbomlásának esélye

2012. 3. 19. 11:36

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/londoni-elemzok-aggasztoan-magas-az-euroovezet-felbomlasanak-eselye-371091

Erőteljesen javuló globális befektetői hangulatot jelez az egyik legnagyobb londoni befektetési bankcsoport hétfőn ismertetett, idei első negyedéves felmérése, amely szerint jelentősen csökkent, bár továbbra is "aggasztóan magas" - több mint egyharmados - az euróövezet legalább részleges felbomlásától tartó befektetők aránya.

 

Bekövetkezett az első de facto csőd egy "fejlett" országban

2012. 3. 14. 18:00

Copyright: Project Syndicate, 2012 

www.project-syndicate.org

Szerző: Daniel Gros

https://www.vg.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/bekovetkezett-az-elso-de-facto-csod-egy-fejlett-orszagban-370899

Ha nem tesznek semmit a tőkemenekítés megállításáért és a belföldi magánkiadások megfékezéséért, akkor a görög bankrendszer egyre inkább függőségbe kerül a „monetáris” finanszírozás mechanizmusával szemben. Márpedig az Európai Központi Bank eddig 120 milliárd eurót juttatott a görög bankoknak (ez az ottani GDP mintegy 60 százaléka), ezért nem engedheti meg, hogy még nagyobb legyen a kitettsége egy országgal szemben, amely éppen most lett fizetésképtelen. A belföldi kamatok masszív megemelése talán elégséges lenne ahhoz, hogy a megtakarítók otthon tartsák a betéteiket. Ha ez nem történik meg hamarosan, akkor a betétek kimenekítése várhatóan eszkalálódik, amelynek hatására a kormány elrendelheti a betétek befagyasztását, vagy tőkeforgalmi korlátozásokat léptethet életbe. Bármely hasonló lépés megroppantaná a görög bankrendszert, s az tovaterjedhetne Portugáliára, Spanyolországra és Olaszországra.

Ha az európai politikusok nem ismerik fel, hogy a tőkemenekítés és a magánkiadások változatlanul magas szintje valódi veszélyt jelent a görögországi kiigazítási programra nézve, akkor hamarosan egy újabb, sokkal nagyobb horderejű válsággal nézhetnek szembe.

 

Profitkivétel miatt veszteségben a főbb európai tőzsdék

Gyenge nyitás után a kereskedés első másfél órájának elteltével is veszteségben voltak a főbb európai tőzsdeindexek.

MTI - 2012.03.19. 11:15

https://www.kisalfold.hu/gazdasag/profitkivetel_miatt_vesztesegben_a_fobb_europai_tozsdek/2269991/

A londoni FTSE-100 index 0,35 százalékkal, a frankfurti Xetra DAX index 0,38 százalékkal, a párizsi CAC-40 index 0,53 százalékkal állt mínuszban másfél órával a kereskedés kezdete után. 

A vezető európai részvények árfolyamát követő EU Stoxx 50 index 0,30 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index 0,26 százalékkal gyengült. 

 

Török Gábor: A kettős beszéd a legjobb, amit Orbán tehet

2012. 3. 19. 11:26

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/torok-gabor-a-kettos-beszed-a-legjobb-amit-orban-tehet-371090

Természetesen többé-kevésbé minden politikus „kettősbeszél”, hiszen a politikusi lét különböző fórumain más és más esélyes a hatás keltésére (ha valakinek újdonság lenne: ez, mármint a hatás keltése, a politikus hivatásának egyik fontos szelekciós szempontja). Itt azonban ennél lényegesen többről van szó: amikor a politikus arról határoz, hogy tartalmában is jelentősen mást fog képviselni itt és ott, feltehetően tisztában van a potenciális nyereségekkel és veszteségekkel.

 

Die Presse: Forrósodik a helyzet Magyarország számára

2012. 3. 20. 13:02

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/die-presse-forrosodik-a-helyzet-magyarorszag-szamara-371203

A The Wall Street Journal című amerikai üzleti napilap európai kiadása a Velencei Bizottság hétfőn közzétett állásfoglalását ismertető beszámolójában kitért az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított eljárásokra is, és ennek keretében utalt arra, hogy a bírói tevékenység felső korhatárát illetően Magyarország a jelek szerint "vonakodik bármilyen lépést is megtenni".

A budapesti kormány - írta a WSJ - azt közölte, hogy az erről szóló törvényt nem változtatja meg, és az ügyet nyugdíjkérdésként kezeli. Ez a korhatári kérdés akadályt jelent a Magyarország által kezdeményezett pénzügyi megállapodást célzó tárgyalások megkezdése előtt - írta az amerikai lap.

Die Presse: Forrósodik a helyzet Magyarország számára

Forrósodik a helyzet Magyarország számára - írta tudósításában a Die Presse című konzervatív osztrák napilap. Felidézte, hogy Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke a múlt héten egy interjúban azt mondta, az EU "néhány centiméterre áll" attól, hogy bekapcsolja az eljárásba az Európai Bíróságot. Az Európa Tanács szakértői jelentése "vélhetőleg nem hallgattatja el a szkeptikus brüsszeli hangokat. Éppen ellenkezőleg: a Velencei Bizottság éles kritikát gyakorol az igazságügyi reform felett" - fogalmazott a Die Presse.

 

Londonban már látják: A harmadik negyedévben lehet IMF-megállapodás

2012. 3. 21. 11:33

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/londonban-mar-latjak-a-harmadik-negyedevben-lehet-imf-megallapodas-371310

Az idei harmadik negyedév előtt már nem valószínű a megállapodás a magyar kormány, az EU és az IMF között, tekintettel a továbbra is fennálló nézetkülönbségekre, és bár a jelenlegi külső piaci kondíciók közepette biztosítható a finanszírozás, annak középtávú fenntarthatósága érdekében Magyarországnak később szüksége lesz a megállapodásra - vélekedtek szerdai helyzetértékelésükben londoni felzárkózó piaci elemzők.

 

Esésnek indult a forint – Az IMF-ügy van a háttérben?

2012. 3. 21. 13:08

https://www.vg.hu/penzugy/devizapiac/esesnek-indult-a-forint-az-imf-ugy-van-a-hatterben-371318

A forint gyengülésnek indult szerdán, valamint a régiós devizák is az esés felé vették az irányt. A forint eséséhez hozzájárulhatott, hogy az IMF magyarországi képviselője közölte, nem tervezik, hogy Magyarországra jönne egy delegáció áprilisban.

A Nemzetközi Valutaalap magyarországi képviselője a Reuters hírügynökségnek azt mondta, az IMF nem tervezi, hogy Magyarországra küldjön egy tárgyalódelegációt áprilisban a hiteltárgyalások miatt.

 

[iii] „Nagyon szeretünk az utcán lenni” - Vona: Szemtől szemben a Jobbik a legerősebb

MNO - Magyar Nemzet - 2012. március 13., kedd 03:31

https://mno.hu/belfold/nagyon-szeretunk-az-utcan-lenni-1059472

 

Vona: "nagyon szeretünk az utcán lenni" - 2012. március 13., kedd, 07:13 Szerző: MTI/Magyar Nemzet

https://hvg.hu/itthon/20120313_vona_gabor_interju

 

[iv] „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.” (Nemzeti Hitvallás)

 

[v] „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.” (Nemzeti Hitvallás)