A magyar nemzetstratégia a Szent Korona Értékrend, ami az új Világtörténelmi korszak paradigmája

A magyar nemzetstratégia a Szent Korona Értékrend, ami az új Világtörténelmi korszak paradigmája

 

https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=16115908&D=86115C62-D752-43FA-AE1D-BB3BB18AB3F1

Meg kellett szakítanom a Nagyboldogasszony napi Oltalmazó Szer-lánccal kapcsolatos tevékenységemet, meggyőződésem szerint, azt támogató módon.

Az elkövetkező tíz nap, amennyi Nagyboldogasszony napig előttünk van, ezt bizonyítja.

Történt, hogy az indián Világtalálkozóval kapcsolatban kaptam feladatot.

Ezt megelőzően egy nagyon fontos levelet kaptam, amelyben a valláskutató levélíró azt a megállapítását közölte, hogy a Szent Korona Értékrend gondolkodási módja összekötő kapocs a világ természetes istenhitei, mindenekelőtt az ősi civilizáció kereszténysége (ami természetesen nem a zsidókereszténység), a buddhizmus és az iszlám között.

Hatalmas erőt kaptam, mert meggyőződésemmé erősödött, hogy az indiánok előző Világtörténelmi korszak alatti, tisztaságot megtartó értékrendjének következő Világtörténelmi korszakban paradigma-meghatározó folytatása a Szent Korona Értékrendje.

Ennek bizonyságaként el kellett készítenem az „Új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” c. gyűjtemény második kötetét, „A magyar nemzetstratégia a Szent Korona Értékrend, ami az új Világtörténelmi korszak paradigmája” alcímmel. (https://nemzetiegyseg.com/Iranyelvek.pdf).

Itt kapcsolódik a Nagyboldogasszony napi Oltalmazó Szer-lánc, valamint a Szent Korona Értékrenddel kapott isteni iránymutatás és az annak gyakorlati alkalmazását előkészítő irányelvek minden országra, a világ minden nemzetére mintát adó rendszere.

Ennek megfelelően az Oltalmazó Szer-lánc jelképét felhasználva készítettem el a paradigma második kötetének jelképét (https://nemzetiegyseg.com/Oltalvilaga.gif és https://nemzetiegyseg.com/Nemzetstrpfz1.gif).

Istenanyánk – akit mi évezredek óta Boldogasszony Anyánknak nevezünk - oltalmazó ereje kell ahhoz, hogy a Magyar Küldetés teljesítésével az új Világtörténelmi korszak az emberiség számára elhozza a testvériséget, a szeretetet és a biztonságot adó sorsközösség-vállalást.

Ehhez kérem mindannyiunk számára a Magyarok Istene erőt, megvilágosodás és kitartást adó kegyelmét.

Kelt Balatonfenyvesen, 2012. Új Kenyér havának 5. napján.

Árpád sarja Halász József

Ui.: Kérem, olvasd el a „A magyar nemzetstratégia a Szent Korona Értékrend, ami az új Világtörténelmi korszak paradigmája” előszavát. HJ.

________________________________________________________________

Arisztotelész azt mondta, hogy minden döntési helyzetben három kérdésre adott válasszal jutunk el az Igazságig. Ez a három kérdés a „Miért?”, a „Mit?” és a „Hogyan?”

Napjainkban döntési helyzet elé állította a világot az erkölcsi, gazdasági és társadalmi válság.

Miért kell tennünk ez ellen?

A csillagászok megállapították, hogy eddig soha nem látott erejű napfolt-tevékenység fog az emberiségre köszönteni 2011-12-ben. A maja naptár szerint 2012-ben új világrend kezdődik.

„Elvesztettük erkölcsi tartásunkat. A most következő kényszerű összeomlás, katasztrófa vége egy történelmi ciklus lezárása, melynek a végén a mai nagy birodalom a sírba száll! Amint megkezdődik a gazdaság teljes széthullása, ezzel egy időben megkezdődik a nyugati társadalmak egyes szegmenseinek teljes elszegényedése, a globális háborúk és a teljes katasztrófa.” – mondta B. Farell amerikai közgazdász.

Wolf Klinz, az Európai Parlament krízis hatásaival foglalkozó bizottságának az elnöke a történelmi korszak dicstelen sírba szállását így fogalmazza meg Európára vetítve: „A válság máris jelentős károkat okozott a reálgazdaságban, és számos országot recesszióba döntött, de az igazi kihívások csak az elkövetkező hónapokban válnak majd láthatóvá. Küszöbön áll a társadalmi válság.

Aki a XXI. század elején él, saját sorsán keresztül tapasztalja, hogy (Rákóczi szavaival) „a szenvedhetetlen iga” tovább nem fokozható mértékben ül nyakunkon a neoliberalizmus törvényszerű hozadékaként.

Mit kell tennünk azért, hogy a dicstelenül véget érő történelmi korszak ne okozza az Emberiség végzetét?

Einstein azt mondta, hogy „amikor valami elromlik, nem lehet ugyanazzal a gondolkodási móddal kijavítani, ami a romlást okozta, hanem új gondolkodási módot kell keresni”.

Tehát a végveszélyt hozó paradigmát egy olyan gondolkodási móddal kell felváltani, ami alapjaiban szünteti meg azt az okot, ami a romlást eredményezte. 

A neoliberalizmus követői úgy gondolták, hogy rá tudják kényszeríteni az emberiségre a megbukott rendszer reformját, mert a szocialista-kommunista hittétel bukásával nincs más választás.

Csakhogy tévednek! A világtörténelmi korszak váltásához van az emberiségnek egy olyan paradigmája, amit a Teremtő ránk kegyelmezett Magyar Küldetésként, ami a Szent Korona Értékrenddel közvetített Isteni iránymutatás.

Nem lehet kétsége efelől senkinek, aki elolvassa az alábbi idézeteket:

„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak.” (Pió Atya)

A Szent Korona búvópatakként követte a magyar történelmet, és amikor szükség volt rá, tiszta forrásként felemelkedett, hogy megmártózhassunk benne.” (Bálint Sándor)

„A Szent Koronával a Teremtő az Istenszülő feladatának egy részét kegyelmezte ránk. Ez a Magyar Küldetés, amit akkor is teljesíteni kell, ha tudunk róla, akkor is, ha nem, akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem.” (Molnárfy Tibor)

Tehát az nem lehet kétséges, hogy

az új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona Értékrend.

Hogyan kell a Szent Korona Értékrend világmegváltó erejét gyakorlattá tenni?

Először az ezeregyszáz év alatt rátapadt hamisságtól kell megtisztítani, amivel a kizsákmányolás jelképévé alázták.

Csak így juthatunk el következő feladatig, amikor a társadalmi együttélés szabályainak (a jogrendszernek) a közszabadság alapjain állva meghatározzuk az alapjait.

Ebben az örök és változtathatatlan értéket magában hordozó tiszta forrásban mártózunk meg, amikor harmadik feladatként mindennapjainkat fogjuk e szerint élni.

Az első feladatot azok a történészek, alkotmányjogászok, Szent Korona kutatók végezték el, akik – felvállalva azt is, hogy őket „pogánynak” nevezzék – szembeszálltak a dogmatizmussal és feltárták a Szent Korona valódi értékét, azt az Isteni eredetű Értékrendet, amely Szakrális Személlyé teszi azt a tárgyat, ami Őt jelképezi.

Mindenek előtt Badiny Jós Ferencnek köszönhető, hogy a Kramer által felfedezett „Paralel Bibliában” megtalálta a Szent Korona iránymutatását, amely az ősi (sumér) civilizációt emberközpontúvá tette: ’A Teremtő a Szent Koronát az embar (nő és férfi kettős egysége – HJ) tette, hogy azon keresztül a Lélek Fénye uralja és formálja az anyagot.’ (Összevont fogalom-meghatározás.) Ezt mutatja XXIII. János „Penitentiam agere” c. enciklikája, amelyben a jézusi tanítás alapjaként határozta meg a „Paralel Bibliát”, „Első sumér bibliának” nevezve azt. Badiny Jós Ferenc joggal nevezte „Magyar Bibliának”, nemcsak nyelve miatt (a káldeusok ragozós arámi nyelve, ami Jézus anyanyelve is), hanem azért, mert az ősi (sumér) civilizáció alapja őseink hagyatékában ránk maradt értékeinkben továbbél.

A második feladat a társadalmi együttélés szabályainak megalapozása, a Teremtő akaratának megfelelően.

Ez a könyv ennek a feladatnak a lenyomata, megmutatva, hogy a Szent Koronával kapott iránymutatás az egész emberiség Alkotmánya, vagyis az Alkotó egyetemes akaratának kifejeződése a Föld működtetésére, és ebből erednek azok a jelenlegi történelmi időszakra vonatkozó irányelvek, amelyek átvezetnek bennünket az új Világtörténelmi Korszakba.

Az alulról épülés gyakorlati alkalmazása valósult meg azokban a feladatokban, amit rám kegyelmezett a Teremtő:

-     először az államalapító és államalkotó nemzetek tagjaira, az egyetemes magyarságra alkalmazható irányelveket,

-     másodszor az európai szerves egységként élésre vonatkozó irányelveket

kellett közvetítenem.

Az első két feladattal közvetített Isteni Akaratot közreadtam „Az Új Világtörténelmi Korszak paradigmája a Szent Korona” c., a Püski kiadónál megjelent könyvben. 

És most, 2012. Új Kenyér havának elején

-     harmadikként a Földkerekségre vonatkozó anyagtalan és anyagi világ összhangját

kell közvetítenem.

Ezzel teljesedik be a Magyar Küldetés: az Isteni iránymutatással megvalósuló Gondoskodó Magyarország mintát ad az emberiségnek az emberi életre – ahogyan azt Németh László mondta.

A harmadik feladatot azok végzik el, akik saját településükön, országukban, földrészükön elkezdik megalkotni, majd gyakorlattá tenni a Isteni iránymutatás helyi törvényét, hogy ebből az „alulról építkező” rendszerből mindannyiunk napjait vezérlő együttélési szabályok legyenek.

Ehhez a munkához kérem mindannyiunkra – Táltos László Fejedelmünk fohászával –

a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét!

Úgy legyen!

Árpád sarja, Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája